Prøv avisen

Dårlig ynglesæson for Danmarks hedehøge

Sommeren 2016 har budt på blot otte ynglepar med succes, mens mindst 15 par i slutningen af maj forlod deres redeområder og opgav at yngle. – Foto: Hanne og Jens Eriksen/Scanpix

Den i forvejen truede danske ynglebestand af hedehøgen har tilsyneladende fået endnu et skub i den forkerte retning på frugtbarhedskurven. Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på sin hjemmeside.

Sommeren 2016 har budt på blot otte ynglepar med succes, mens mindst 15 par i slutningen af maj forlod deres redeområder og opgav at yngle.

”Det så ellers lovende ud, da hedehøgene ankom til deres sønderjyske yngleområder efter vinteren i Vestafrika. Der blev registreret op imod 30 par, men pludselig i løbet af få dage i slutningen af maj og begyndelsen af juni gik noget galt. Mindst 15 par opgav sæsonen og forlod deres reder,” oplyser ornitologen Michael Bødker Clausen.

På vegne af Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Hedehøg, der målrettet forsøger at hjælpe den truede rovfugl, er han en flittig mand i felten i den sydlige del af Danmark i maj og det meste af sommeren.

I et samarbejde med andre ornitologer og en lang række landmænd skaffer Michael Bødker Clausen sig overblik over hedehøgens bestand. Og han følger rovfuglene sæsonen igennem. Det har han gjort de seneste ni år.

”Det er lidt af en gåde, hvorfor hedehøgene trods en lovende start med ét gav op i forsommeren i år. Vejret var ikke specielt dårligt for hedehøge. Måske kan sammenbruddet hos yngleparrene hænge sammen med mangel på føde, hvor mus er det vigtigste fødeemne i fasen op til æglægningen. Også i Holland og Frankrig er det i år gået galt for rigtig mange hedehøge, så noget tyder på, at store dele af Nordvesteuropas bestand har haft en ekstraordinært dårlig ynglesæson, fortæller Michael Bødker Clausen.

Danmarks i særklasse bedste lokalitet for hedehøge de senere årtier, Ballum Enge, illustrerer årets danske nedtur for arten. Tidligere kunne engene ved Ballum ud mod Vadehavet huse 10-12 ynglepar af hedehøg. I år dukkede kun fire par op og etablerede sig. Men de var alle væk i begyndelsen af juni.

Nedturen for Danmarks hedehøge i 2016 kommer efter to frugtbare ynglesæsoner, hvilket sætter årets magre resultat i relief. Både i 2014 og 2015 ynglede op imod 35 par hedehøge i Sønderjylland, og de fik mange unger på vingerne de to sæsoner.