Danske fugleområder er truet

Vadehavet, Ringkøbing Fjord og Rønne Banke i Østersøen er med på listen over verdens mest truede vigtige fugleområder

På billedet ses en kobbersneppe ved Ringkøbing Fjord. Foto: Scanpix

Alarmklokkerne lyder over tre danske internationalt betydningsfulde fugleområder, der står på den aktuelle liste over verdens mest truede såkaldte IBA'er - Important Bird Areas (Vigtige fugleområder, red.).

Vadehavet, Ringkøbing Fjord og Rønne Banke i Østersøen sydvest for Bornholm er blandt 422 fugleområder verden over, som aktuelt er truet af nedgang i deres fuglebestande. Det fastslår fuglebeskyttelsesorganisationen BirdLife International, der står bag listen over de globalt truede lokaliteter, oplyser Dansk Ornitologisk Forening på sin hjemmeside.

I alt er der i hele verden udpeget rundt regnet 12.000 Important Bird Areas, hvoraf Danmark huser 130.

”BirdLife Internationals liste stiller skarpt på de miljøproblemer, der truer fugleområder i 102 lande verden over. De truede fugleområder skal på dagsordenen, så der nationalt og internationalt kan blive gjort en målrettet indsats for at rette op på problemerne,” siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og leder af foreningens Caretakerprojekt.

Antallet af vandfugle er gået dramatisk tilbage på Rønne Banke de senere årtier, og planer om større antal af havvindmøller skønnes at udgøre en ny trussel mod vandfuglene. Også jagt præger ifølge opgørelsen trusselsbilledet her.

Vadehavet er truet som et internationalt vigtigt fugleområde primært på grund af opdyrkning og dræning af marskens enge, som får antallet af ynglende vadefugle til at falde faretruende. Også et stigende antal ræve og mink truer mange af Vadehavets ynglefugle ligesom øgede forstyrrelser fra turist-aktiviteter såsom windsurfing, kitesurfing og drageflyvning.

I Ringkøbing Fjord er farvandets store belastning med næringsstoffer, der øger algemængden og giver iltsvind og plantedød, den største trussel mod mængderne af fugle.