Prøv avisen
Nyt fra national-parkerne

Søen der kommer og går

Vang Sø i sin fulde udstrækning på cirka 30 hektar ved høj vandstand. – Begge fotos: Nationalpark Thy.

Der er over 200 søer i Nationalpark Thy, og især en af dem har det med at forsvinde og vende tilbage. Det giver en enestående chance for at finde den sjældne og fredede pilledrager

En dag i juni blev jeg ringet op af en lodsejer, der er nabo til det to år gamle afgræsningsprojekt ved Vang Sø. ”Kreaturerne går ovre hos mig,” fortalte han roligt. Søen var ved at løbe tør for vand og var derfor ikke længere en naturlig barriere for de græssende dyr. Thisted Kommunes naturkontor handlede hurtigt og fik sat et trådhegn tværs over søen. Der kom styr på dyrene igen.

Søen går en gang imellem tør for vand, ofte i september måned (sidst i 2013 og i 2005), men i år altså sjældent tidligt på året. Andre år går søen langt over sine bredder – særligt sidst på vinteren.

Vang Sø ligger på grænsen mellem klitplantage og landbrugsarealer ved landsbyen Vang. I bogen ”Det tabte land” beretter Kjeld Hansen, at Vang Sø har været forsøgt afvandet et par gange – inspireret af kaptajn J.C. Jagds afvanding af den nærliggende Sjørring Sø. Første gang i 1874, hvor det viste sig, at der var tale om ”strandjord”, hvilket ikke var i høj kurs. Allerede 10 år senere fandt man igen interesse for afvanding af søen, og i 1884 tog man det første høslæt på den tidligere søbund i den sydlige del af Vang Sø. Søen skulle pumpes tør af to møller. Et vådt og vindstille år gav problemer med afvandingen, og da lodsejerne begyndte at strides om ejerforhold, blev hele afvandingen opgivet.

Søen er i dag betydeligt mindre end oprindeligt. Den nordlige del af Vang Sø er en egentlig sø, mens hele den sydlige del er vokset til i rørgræs og tagrør. Den nordlige del huser store naturværdier. Her finder man hængesæk, væld og kær med arter som liden vintergrøn, rundbladet soldug, tranebær, bukkeblad og trådsiv – og et værdifuldt fugleliv med blandt andet ynglende trane. Også den sydlige del huser naturoplevelser – her kan du få et glimt af råvildt eller kronvildt mellem de høje rørgræsser.

Den afvandede søbund – kreaturerne ynder at græsse de friskspirede planter på den tidvis blottede søbund. – Foto: Nationalpark Thy