Det mener partierne om EU-forbeholdene

Skal Danmarks EU-forbehold afskaffes? Kristeligt Dagblad har spurgt udviklingsordførerne

Det mener partierne om EU-forbeholdene

Socialdemokraterne: Ja
Socialdemokraterne ønsker på sigt at afskaffe de danske forbehold, og her og nu at afskaffe forsvarsforbeholdet og ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning
For at kunne deltage i fredsbevarende operationer sammen andre EU-lande, ønsker vi at afskaffe forsvarsforbeholdet øjeblikkeligt. Socialdemokraterne ønsker at ændre forbeholdet for retslige og indre anliggender til en tilvalgsordning, som den er forhandlet i Lissabon-traktaten, så vi sammen med de andre lande kan deltage i bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, terror og menneskehandel. På grund af den usikre økonomiske situation i Europa og i Danmark, er det imidlertid ikke relevant med en afskaffelse af euro-forbeholdet i den nærmeste fremtid. Men på sigt ønsker Socialdemokraterne naturligvis også at deltage fuldt og helt i euro-samarbejdet.
- Kim Mortensen, EU-ordfører for Socialdemokraterne

Radikale Venstre: Ja
Radikale Venstre ønsker, at Danmark bliver fuldt og helt medlem af EU. Vi ønsker at afskaffe alle Danmarks forbehold helt og aldeles. De udfordringer, vi står overfor i Danmark, er ikke afgrænset til Jylland og øerne. Vores europæiske naboer tumler med de samme ting. Grænseoverskridende udfordringer som forurening, migration og økonomisk krise kan vi ikke løse alene. Vi er nødt til at finde fælles løsninger i EU. Og det nytter ikke at stå uden for.
- Niels Helveg Pedersen, EU-ordfører for Radikale Venstre


Det Konservative Folkeparti: Ja
Det Konservative Folkeparti mener, at alle undtagelser skal afskaffes. Tiden er løbet fra EU-forbeholdene, og vælgerne skal derfor have mulighed for at tage stilling til dem i næste valgperiode. De danske EU-forbehold hæmmer i høj grad Danmarks muligheder for at præge det europæiske samarbejde, så vi blot bliver tvunget til at acceptere, hvad de andre lande bestemmer uden nogen indflydelse på beslutningerne.
- Helle Sjelle, EU-ordfører for Det Konservative Folkeparti


SF: Delvist
Forsvarsforbeholdet bør helt afskaffes og vi bør ændre vores retsforbehold til en tilvalgsordning, hvor Folketinget fra sag til sag kan tage stilling til om Danmark skal deltage. Euro-forbeholdet skal fastholdes. Retsforbeholdet forhindrer os i at varetage vitale danske interesser. Det handler om politiets handlemuligheder, kriminalitetsbekæmpelse, udlevering af bevismaterialer, bekæmpelse af børneporno og kvindehandel. Det er de andre lande i gang med at forstærke samarbejdet om. Det forhindrer retsforbeholdet Danmark i at tage del i. EUs sikkerhedspolitiske samarbejder handler i dag om at støtte FN med fredsbevarende og fredsskabende opgaver. Sverige, Finland og selv Norge og Island har for længst stillet nationale bidrag til rådighed. Det styrker FN's legitimitet og slagkraft. Det er blandt andet FN, der har bedt EU om at gå ind og være hovedansvarlig for de fredsbevarende opgaver i eksempelvis Congo og Kosovo. Forsvarsbudgettet er fortsat suverænt et nationalt anliggende. Hvilket det også er, om vi vil deltage i de konkrete missioner. Det er helt op til det danske Folketing at beslutte fra mission til mission. SF har hele tiden været kritisk overfor de liberalistiske spilleregler, som er knyttet til euroen med rigid budgetdisciplin, slap regulering af finanssektoren og alt for snævre muligheder for sociale hensyn, grønne investeringer og jobskabelse. Og vores kritik af euroen er ikke blevet mindre relevant efter at finanskrisen tydeligt har demonstreret uholdbarheden af disse spilleregler, og den manglende koordinering inden for eurozonen.
- Pia Olsen Dyhr, EU-ordfører for SF


Liberal Alliance: Delvist
Liberal Alliance er imod forsvars- og retsforbeholdet og ønsker disse forbehold afskaffet. Spørgsmålet om at afskaffe Danmarks forbehold mod deltagelse i euro-samarbejdet er helt irrelevant i øjeblikket. Det er klart, at det vil være skadeligt for Danmark at indgå i et valutasamarbejde med lande som for eksempel Grækenland. På lang sigt vil det måske være en god idé at indføre euroen i Danmark, men ikke i den aktuelle situation.
- Anders Samuelsen, EU-ordfører for Liberal Alliance


Kristendemokraterne: Delvist
Vi er tilhængere af at afskaffe retsforbeholdet hurtigst muligt, for blandt andet at bekæmpe menneskehandel og anden grænseoverskridende kriminalitet. Vi er modstandere af at deltage i euro-samarbejde på nuværende tidspunkt.
- Per Ørum Jørgensen, EU-ordfører for Kristendemokraterne


Dansk Folkeparti: Nej
Retsforbeholdet Dansk Folkeparti vil bevare retsforbeholdet. Dansk Folkeparti mener, at det er Folketinget, der skal bestemme, hvordan Danmarks udlændingepolitik skal være. Vi risikerer, at kontrollen med, hvem der har lov til at komme til og bosætte sig i Danmark overgår til EU, og at de stramninger vi har indført på udlændingeområdet siden 2001 forsvinder, hvis retsforbeholdet ophæves. Vi ønsker at træde ud af Schengen-samarbejdet og genindføre grænsekontrollen for at stoppe tilstrømningen af primært østeuropæiske kriminelle. På de retspolitiske områder, hvor det kan være relevant for Danmark at indgå i et tættere samarbejde med de andre EU-lande, må vi forhandle os frem til en aftale om, hvordan det kan lade sig gøre.(En såkaldt parallelaftale). Det har vi før gjort med succes.
Forsvarsforbeholdet Dansk Folkeparti vil bevare forsvarsforbeholdet. Det må til enhver tid være det danske Folketing, der beslutter, om danske soldater skal indsættes i verdens brændpunkter. Vi ønsker ikke en EU-hær, hvor beslutningen om dette sker i EU.
Euro-forbeholdet Dansk Folkeparti ønsker at bevare den danske krone. EU-medlemslandenes økonomier er for forskellige til at have fælles valuta fælles valuta kræver ensretning af finans-, arbejdsmarkeds-, skattepolitik med videre, samt ensretning i forhold til sociale ydelser. Den øgede økonomiske centralisering er et skridt imod Europas Forenede Stater. Med medlemskab af euroen vil Danmark ikke længere kunne føre sin egen pengepolitik, og Nationalbanken vil ikke længere selv kunne justere den danske rente. Den danske økonomi er solid i forhold til resten af EU. Mange Eurolande er langt hårdere ramt af finanskrisen end Danmark. Det er blandt andet et udtryk for, at euroen ikke har haft en disciplinerende effekt. Tværtimod har udsigten til hjælpepakker fra EU bidraget til, at regeringer som eksempelvis den græske, har kunnet fortsætte med at føre en uansvarlig økonomisk politik. Sverige er derimod et glimrende eksempel på, at man kan klare sig fint uden euro og fastkurspolitik.
- Pia Adelsteen, EU-ordfører for Dansk Folkeparti


Venstre: Ja
På sigt skal Danmarks EU-forbehold afskaffes. Danmark skal være fuldt medlem af EU. Men der er ingen grund til at tage folkeafstemninger om emner, hvor befolkningen på forhånd er stærkt skeptisk.
- Peter Christensen, politisk ordfører for Venstre


Enhedslisten: Nej
Krisen i euro-området har klart vist, at den fælles mønt kun kan fungere, hvis der sker en EU-styring af økonomien. En sådan styring ønsker Enhedslisten ikke, at Danmark skal underlægge sig. Danmark skal opretholde sine muligheder for at føre en selvstændig økonomisk politik, og vi vil under ingen omstædigheder acceptere, at EU skal have mulighed for at tvinge os til at føre en borgerlig økonomisk politik med nedskæringer og forringelser for arbejdsløse og pensionister. Vi vil opretholde muligheden for at bruge den offentlige sektor til at skabe udvikling og arbejdspladser. Danmark skal bryde med EU's krav om, at hensynet til marked og profit altid sættes over hensynet til mennesker og miljø. Det kræver, at vi opretholder euro-undtagelsen.
Lissabon-traktaten stiller krav om, at EU-landene skal forbedre deres militære kapacitet. Det skyldes EU's stormagtsdrømme. EU skal både økonomisk, politisk og militært være en stormagt. Vi ønsker ikke at blive involveret i krige for at forsvare de store EU-landes eller de store koncerners økonomiske og politiske interesser. Danmarks deltagelse i humanitære og fredsbevarende aktioner skal altid ske gennem FN. Derfor vil vi bevare forsvarsforbeholdet.
En lang række EU-lande er præget af korruption og et tæt forhold mellem myndigheder og den organiserede kriminalitet. Der er stor forskel på strafferet og retssystemet. Derfor bør Danmark fastholde, at vi i EU kun deltager i politi- og retssamarbejde på mellemstatsligt niveau. Retsforbeholdet giver mulighed for at fastholde denne situation.
- Per Clausen, EU-ordfører for Enhedslisten