Det mener partierne om vielse af homoseksuelle

Skal der lovgives sådan, at homoseksuelle kan vies i kirken? Kristeligt Dagblad har spurgt kirkeordførerne

Hvad mener partierne om vielse af homoseksuelle? Få overblik her.
Hvad mener partierne om vielse af homoseksuelle? Få overblik her.

Socialdemokraterne: Ja
Ja men det skal ikke være en særregel for folkekirken. Socialdemokraterne ønsker en neutral "vielseslov for par", og at alle, der er godkendt til at forestå en vielse, kan gøre det uanset parrets køn. Men vi ønsker ikke at tvinge hverken enkelte forkyndere eller hele trossamfund hertil (de har også i dag frihed til at sige nej til at vie heteroseksuelle par ud fra egen samvittighed, for eksempel personer, der tidligere har været viet).
Trossamfund, der er udstyret med "vielsesretten", bør kunne vie alle par. Det er sådan set en indblanding i deres indre anliggender, at vi har forbudt dem ikke at kunne vie alle par. Og vi vil slet ikke blande os i deres interne ritual. Men en fælles lov om "vielser af par" kunne gøre det let at ændre det civile ritual i retning af "Vil du vies til ––-" frem for det højtidelige "Vil du tage denne – til ægte."
Ved konsekvent lovgivningsmæssigt at tale om vielser af par opnås mere ens sprog på området og det hedder i forvejen "vielsesmyndighed, vielsesattest, og så videre"
- Karen J. Klint, kirkeordfører for Socialdemokraterne


Radikale Venstre: Ja
Ja, ægteskabslovgivningen skal ændres, så det bliver muligt at vie homoseksuelle i kirken. Mere ideelt ville det være, hvis den civile handling foregik civilt for alle, og den kirkelige velsignelse i kirken bagefter.
- Bente Dahl, kirkeordfører for Radikale Venstre


Det Konservative Folkeparti: Ja
Den konservative kirkeminister Per Stig Møller ønsker efter folketingsvalget at fremsætte et forslag, der giver de homoseksuelle par et retskrav på en vielse i kirken:

Det vil ikke længere være sådan, at homoseksuelle par først skal på rådhuset for at indgå registreret partnerskab og derefter kan få en velsignelse i en sognekirke. Mit forslag betyder, at homoseksuelle par kan gå i kirken og blive viet og på den måde være juridisk ligestillet med en mand og en kvinde. Jeg mener dog ikke, at et homoseksuelt par skal betegnes som ægtefæller, for det begreb tilhører mand og kvinde, men man kunne foretrække ordet livsfæller
- Per Stig Møller (K)


SF: Ja
Hvis vi ikke får en ny kirkeordning, hvilket SF mener vi skal have, kan kirken jo ikke selv bestemme om den vil have et ritual for indgåelse af registeret partnerskab for homoseksuelle eller ej. Det er Folketinget der lovgiver på folkekirkens område.
- Pernille Vigsø Bagge, kirkeordfører for SF


Liberal Alliance: Ja
Vi vil fjerne det forbud, der er, imod at præster kan vie homoseksuelle. Vi vil lade det være op til den enkelte præst. På samme måde vil vi lade det være op til det enkelte trossamfund, om de vil vie homoseksuelle eller ej.
- Simon Emil Ammitzbøll, skatteordfører for Liberal Alliance


Kristendemokraterne: Nej
Folketinget skal ikke lovgive omkring folkekirkens ritualer.
- Per Ørum Jørgensen, kirkeordfører for Kristendemokraterne


Dansk Folkeparti: Nej
Nej! - Det registrerede partnerskab er en udmærket ordning, men et ægteskab er det ikke og bliver det aldrig. Folketinget kan ikke lovgive sig ud af den virkelighed, at to af samme køn ikke kan få børn sammen. Folketinget er nemlig ikke nogen skabergud. "I Guds billede skabte han dem; som mand og kvinde skabte han dem". De ord fra skabelsesberetningen gentages ved alle vielser, hvormed vi markerer, at gudbilledligheden her i synderes verden findes, hvor to mennesker bliver eet kød, når de forenes for at få børn.
- Jesper Langballe, kirkeordfører for Dansk Folkeparti


Venstre: Måske
Venstres holdning er, at vielse af homoseksuelle er et kirkeligt anliggende. Vi har samtidig det grundsynspunkt, at folks seksualitet er deres egen sag. En beslutning om at lade kirke vie homoseksuelle bør bero på et ønske fra kirken. For mange biskopper og præster er det en samvittighedssag og det bør Folketinget respektere. Såfremt der indføres ny lovgivning og nye ritualer må vi sikre, at alle synspunkter har mulighed for at blive hørt. Det sikrede vi ved at få gennemført et udvalgsarbejde om spørgsmålet i 2010. Spørgsmålet om vielse af homoseksuelle er på den baggrund endnu ikke endeligt afgjort, men vi er i udgangspunktet åbne over for at give kirken mere frihed, og så må det være op til kirken selv om de vil benytte sig af den frihed.

Kirkeminister Per Stig Møller har udtalt, at han vil fremsætte et forslag efter valget, hvor homoseksuelle kan vies i kirken. I Venstre vil vi se positivt på forslaget, men stadig fastholde at præsten kan sige fra, og at der skelnes mellem de ritualer, som anvendes mellem heteroseksuelle og homoseksuelle forstået på den måde at heteroseksuelle fortsat bruger ægtepar medens der må findes et andet ord til homoseksuelle, for eksempel 'ægtefæller'
- Per Bisgaard, kirkeordfører for Venstre


Enhedslisten: Ja
Så længe godkendte trossamfund har kompetence til at udføre (juridisk bindende) vielser, bør man naturligvis give mulighed for, at vie homoseksuelle par på samme vis som heteroseksuelle. I dag er det jo rent faktisk den danske lovgivning, der blokerer for at for eksempel folkekirken kan vie en mand og en mand eller en kvinde og en kvinde.
Men i Enhedslisten mener vi grundlæggende, at det juridisk bindende ægteskab bør være kønsneutralt og indgås på Rådhuset som en juridisk bindende kontrakt mellem to voksne mennesker. Om man derudover ønsker for eksempel religiøse ritualer i forbindelse med ægteskab bør være helt op til en selv.
- Johanne Schmidt-Nielsen, kirkeordfører for Enhedslisten