Prøv avisen
Natursyn i forandring

Forsker kortlægger truede arters fristeder

Blank gæstemyre – formicoxenus nitidulus – er blandt truede insektarter. – Foto: Ole Martin

Ud fra 22 millioner data har ph.d.-forsker og forstfuldmægtig i Naturstyrelsen Erik Buchwald fundet frem til, hvilke statsskove der huser flest truede arter. Hvis vi virkelig ønsker biodiversitet, skal vi ikke kun kæmpe for pelsdyr med store øjne, men for hver eneste svamp og bille, siger han

Hasselmusen er den danske naturs svar på pandaen. Nuttet og pelset med store øjne og derfor let at skabe menneskelig sympati for, men sjælden og udsat, fordi menneskenes skovdrift modarbejder den, og fordi den ikke er supergod til at sikre sin egen beståen. Men hasselmusen er kun én blandt i alt 1932 arter dyr, planter og svampe i Danmark, der er kategoriseret som truede. Og hvis vores ideal for naturen er mangfoldighed, biodiversitet, må hver eneste art principielt tælle lige meget i regnskabet.

Det mener Erik Buchwald, der er forstfuldmægtig i Naturstyrelsen, og som netop har udarbejdet en såkaldt erhvervs-ph.d.-afhandling om muligheden for at opfylde de internationale 2020-mål for truede arter på de danske statsskoves områder. Helt præcist har han indhentet så meget information som muligt om, hvor man kan finde de 1932 arter.

I alt har han fra diverse observatører, blandt andet fra Dansk Botanisk Forening og Dansk Ornitologisk Forening, skaffet sig omkring 22 millioner data om, hvor konkrete dyr, planter og svampe befinder sig i Danmark. For hvis man vil gøre noget for den truede natur, må man vide, hvor den er.

”Hvis vi kun fokuserer på populære dyr som hassel-musen eller storken, tegner der sig ét billede. Men det er andre områder i Danmark, der kommer på lystavlen, når vi tager alle svampe, biller og sommerfugle med om bord,” siger Erik Buchwald.

I alt vurderes det, at der eksisterer op mod 50.000 forskellige arter i Danmark. Heraf står altså cirka hver 25. art på den liste over truede arter og arter i tilbagegang, som 192 lande, herunder Danmark, som et år 2020-mål har forpligtet sig til at prøve at sikre mod udryddelse.

Erik Buchwalds mange data omhandler ikke hele den danske natur, men statsskovene, som til gengæld også spiller en særdeles betydningsfuld rolle for artsmangfoldigheden i Danmark. To tredjedele af alle arter i Danmark er knyttet til skov.

”Det viser sig, at størrelse er vigtigt. Store skovområder giver både dyr og planter en chance for at interagere og overleve. Mere overraskende er det nok, at en skovrejsningsskov fra for 200 år siden topper listen over, hvor der findes flest truede arter,” siger Erik Buchwald.

Det er altså ikke en ”vild” skov, men én, som er plantet af mennesker, der som levested for 192 truede arter er arternes fristed nummer ét i Danmark: Tisvilde Hegn i Nordsjælland, der er levested for mange insekter, krybdyr og småfugle. Blandt de særligt truede arter kan man finde stor enggræshoppe, blank gæstemyre og violet koral-svamp. På side 7 i dagens avis er de syv mest artsrige steder i Danmark indtegnet på et kort. De seks øvrige er Klinteskoven på Møn, Gribskov og Jægersborg Dyrehave i Nordsjælland, Almindingen på Bornholm samt Mols Bjerge og Nørlund Plantage i Jylland.

Baggrunden for hele kortlægningen er, at regeringen har truffet beslutning om, at 10.000 nye hektar skal udlægges til urørt skov, hvilket er omkring en fordobling af det eksisterende areal. Derudover skal yderligere 3300 hektar reserveres til biodiversitetsformål med en nedsat træproduktion.

I de kommende år skal det besluttes helt præcist, hvilke arealer der skal indgå, og i denne sammenhæng er det værdifuldt at vide, hvor de truede arter er, så det kan indgå i beslutningen.

”Det er ikke sikkert, at vi kan nå at redde alle 1932 arter, for der er mange udfordringer, og forandringen i klimaet vil formentlig tage sin told af arter. Men dette er en kæmpe indsats, vi nu gør for at prøve at gøre noget ved det,” siger Erik Buchwald.