Prøv avisen

Hver uge lukker et vandværk

Forurening tvinger de mindre, private vandværker til at lukke. Regeringen vil fjerne den tilskudsordning, der har fået nogle af dem til at overleve

Den unikke danske vand-forsyning med tusindvis af små vandværker og brønde fordelt over hele landet risikerer at ende på samme side i historiebøgerne som selvbinderen og smørkærnen. En ny opgørelse fra Dan- ske Vandværkers Forening viser, at der gennem de seneste 20 år er lukket et vandværk om ugen, først og fremmest på grund af forurening.

I alt har Danmark mistet flere end 1000 vandværker, hovedsageligt mindre pri-vate anlæg, siden 1980. Det er over en fjerdedel af det samlede antal vandværker, der er forsvundet i perioden. Alt taler dog for, at endnu flere vandværker vil forsvinde i fremtiden, efterhånden som forureningen siver ned i grundvandet.

- Vi vil se en øget belastning af drikkevandet i fremtiden. Det meste af det vand, vi drikker i dag, er fra 1950´erne og 1960´erne - eller ældre endnu. Men forbruget af pesticider toppede først i midten af 1980´erne. De store mængder er slet ikke kommet ned i grundvandet endnu, siger Anders Bækgaard, direktør i Danske Vandværkers Forening.

Landvandværker rammes hårdest

Der findes i dag 2685 vandværker i Danmark, heraf 2525 private vandværker og 160 kommunale.

De kommunale vand- værker er som oftest knyt- tet til byerne, mens de pri-vate vandværker dækker landområderne. Det er sidstnævnte, der bliver hårdest ramt af forureningen, fordi de typisk er mindre værker med en mere sårbar økonomi. De har ik-ke råd til at åbne nye boringer eller investere i udstyr, der kan rense vandet.

Det var baggrunden for, at den forrige regering i 1997 oprettede Vandfonden, der med et årligt budget på op til 70 millioner kroner har kunnet hjælpe små vandværker og private brønde, som finder forurening i deres boringer. Vandfond- en har dækket 40 procent af udgifterne, mens resten er blevet betalt af vandejer-ne selv.

Samlet har fonden støttet 270 vandværker og 3350 private brønde i de fire år, den har eksisteret. VK-re-geringen har dog ikke øn-sket at videreføre fonden, men vil alene afsætte tre millioner kroner til forskning og udvikling på om- rådet.

Må smide håndklædet i ringen

Det bekymrer fondens formand, viceborgmester i Nibe, Elin Møller (S), der mener, at tilskudsordning- en er de små vandværkers eneste mulighed for at overleve.

- Det ødelægger hele den decentrale vandforsyning. Jeg er bange for, at de små værker nu for alvor vil smide håndklædet i ringen og opgive at drive deres værker videre, hvis de støder ind i forureningsproblemer, siger Elin Møller.

- Der er slet ingen tvivl om, at vi nu vil se endnu flere vandværker lukke. Det kan umuligt være en fordel, siger hun.

Efter Elin Møllers opfattelse bør politikerne tvært-imod gøre alt, hvad de kan for at bevare det meget fintmaskede net af vandværker, der er så karakteristisk for Danmark.

- Det er et utroligt privi-legium, at befolkningen er meget tæt på det vigtigste fødemiddel, vi har. Det bør vi værne om, siger hun.

Den decentrale vandstruktur er samtidig langt mere skånsom over for naturen, fordi der ikke skal pumpes så meget vand op af hver enkel boring.

Regeringens lovforslag om at nedlægge Vandfond-en bliver førstebehandlet i Folketinget på mandag.

ulla-poulsen@kristeligt-dagblad.dk