Prøv avisen

Markant færre ældre får hjemmehjælp

Kun 12,8 procent af personer i hele landet over 65 år bliver visiteret til hjemmehjælp i dag. I 2008 var det 21 procent. Foto: Asger Ladefoged / Ritzau Scanpix

De seneste 10 år er der sket et stort fald i andelen af ældre over 65 år, som modtager kommunal hjemmehjælp. Særligt de svageste ældre står alene og uden hjælp, siger forsker

Som ældre skal man spejde længere og længere efter hjemmehjælperen. Stadig færre ældre borgere modtager nemlig kommunal hjemmehjælp, viser beregninger foretaget af Kristeligt Dagblad på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Hvor 21 procent af personerne i hele landet over 65 år i 2008 år blev visiteret til hjemmehjælp, er tallet i dag blot 12,8 procent.

Den markante udvikling er der ifølge professor Tine Rostgaard to overordnede forklaringer på. Hun forsker i ældreområdet på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

Den ene forklaring er, at man havde forventet, at de ældre ville have fået et bedre helbred, hvilket vil mindske behovet for hjemmehjælp. Dog viser flere undersøgelser, at det ikke er tilfældet.

Den anden forklaring er, at man i kommunerne arbejder mere med rehabilitering af ældre, så de i højere grad bliver selvhjulpne og for eksempel selv står for at komme i tøjet og i bad eller gøre rent derhjemme. Det er typisk i samspil med socialmedarbejdere og ergoterapeuter, som så at sige udformer et træningsprogram sammen med den ældre, forklarer Tine Rostgaard:

”Men om rehabiliteringen rent faktisk har den ønskede virkning, er der ikke lavet undersøgelser af i Danmark. Som det er i dag, håber vi på, at de ældre bliver mere selvhjulpne,” siger hun.

Hun slår samtidig fast, at tilbagegangen i antallet af ældre, der modtager kommunal hjemmehjælp, ikke skyldes, at de ældre i stedet er begyndt selv at stå for regningen:

”Cirka 10 procent køber sig til privat hjemmehjælp, og det har ligget nogenlunde stabilt de senere år. Vi kan samtidig se, at det er folk med flere penge mellem hænderne, der tilkøber ydelserne af private. Er man mindre godt rustet økonomisk, er det typisk partneren eller ægtefællen, der hjælper til. Derfor er det også så markant, at muligheden for at få hjemmehjælp falder, for det betyder, at det er de svageste ældre, der står alene og uden hjælp,” siger hun.

Tidligere på året viste en analyse fra Vive, at hver tredje af de svageste hjemmeboende ældre, der har to eller flere funktionsnedsættelser, i dag sidder i eget hjem uden den hjælp, de har brug for. Det svarede i 2017 til 73.000 personer i aldersgruppen 67-97 år. I samme undersøgelse kunne man læse, at antallet af personer visiteret til kommunal hjemmehjælp siden 2008 er faldet med omkring 6,5 millioner timer.

Seniorkonsulent i Ældre Sagen Per Tostenæs karakteriserer de senere års udvikling i mængden af hjemmehjælp til ældre med ét ord:

”Det er katastrofalt. Vi ser det som et grundlæggende brud på den samfundskontrakt, velfærdssamfundet er bygget op om, hvor man som borger har betalt sin skat gennem hele livet ud fra visheden om, at man får hjælp, hvis man får brug for det,” siger han.

Fra kommune til kommune er der stor forskel på, hvor stor andelen af ældre over 65 år, der modtager hjemmehjælp, er faldet de seneste 10 år. I København og Frederiksberg er andelen faldet fra henholdsvis omkring 30 til 16 procent og fra cirka 26 til 15 procent. I Holstebro, Herning og Fredericia er andelen faldet med under 5 procentpoint.

I Nordfyns Kommune er omkring 10 procent af de ældre over 65 år i dag visiteret til hjemmehjælp. For 10 år siden var det godt 23 procent. Formand for kommunens social- og sundhedsudvalg Mogens Christensen (V) forklarer udviklingen med, at man i kommunen har haft et stigende fokus på hjælp til selvhjælp:

”Generelt er de ældre blevet mere selvhjulpne, og det er selvfølgelig en årsag til, at de ikke har brug for samme hjælp som førhen. Det giver dem en bedre livskvalitet, når de kan klare sig selv, og derudover sparer kommunen nogle ressourcer,” siger han.

Er de ældre i Nordfyns Kommune tilfredse med den hjemmehjælp, de får?

”Der er selvfølgelig enkelte sager, hvor folk er utilfredse, men det er ikke sådan, at vi har en generel utilfredshed med hjemmehjælpen. Vi tilbyder de ældre et dagligt bad, og vi har ikke skåret på rengøringen. Mit indtryk er, at nordfynboerne er tilfredse med den service, vi yder,” siger Mogens Christensen.

Det er katastrofalt. Vi ser det som et grundlæggende brud på den samfundskontrakt, velfærdssamfundet er bygget op om

Per Tostenæs, seniorkonsulent i Ældre Sagen