Prøv avisen

Naturfond skal redde truede arter

Der er lang vej igen, før truede arter i naturen som fugle, fisk og frøer – her den grønbrogede tudse – får bedre vilkår, viser ny status fra WWF og Danmarks Naturfredningsforening. – Foto: Terkel Broe Christensen/.

Danmark har kun nået 2 ud af 20 mål til gavn for den truede natur, som skal indfries inden 2020. Miljøminister Ida Auken (SF) mener fortsat, at det kan nås

Det går meget langsomt med at standse tabet af arter i naturen herhjemme og redde truede frøer, fugle og fisk fra at forsvinde. Til dato har Danmark kun opfyldt 2 af 20 internationale mål for bedre biodiversitet, den daværende regering i 2010 skrev under på at gennemføre inden 2020.

Det fremgår af en ny statusrapport fra WWF og Danmarks Naturfredningsforening. 9 af 20 mål er stadigt knaldrøde. For eksempel målet om, at tabet af naturlige levesteder, herunder skove, skal mindst halveres og kontrollen med invasive arter styrkes. Yderligere otte mål er der ikke sket ret meget med. Et enkelt er ikke relevant i Danmark.

Selv når det gælder fuglene, blinker ornitologernes faresignaler nu. Ifølge en ny analyse af ynglebestandene fra Dansk Ornitologisk Forening er Danmark begyndt at miste ynglearter.

LÆS OGSÅ: Håbet er vejen til politisk succes

De seneste 200 år er antallet ellers vokset med 25 arter, hvilket gør fuglene til en af de faunagrupper, der har klaret sig bedst.

Men de sidste 20 år er udviklingen vendt, så antallet af arter nu falder som signal om, at biodiversiteten er truet, siger biolog Michael Borch Grell, en af rapportens forfatterne.

Især fuglene på enge, strandenge og overdrev er truede på grund af mindre græsning i takt med industrilandbrugets fremmarch.

I stedet gror de til. Kvælstofforureningen forværrer det med mere ensartet plantesammensætning. Dermed ses en forarmelse af landskabet i bred forstand, siger han.

De grønne organisationer håber, at den netop vedtagne nationale naturfond, som skal købe for eksempel landbrugsområder og omdanne dem til ny natur, kan gøre en forskel.

Især de våde landbrugsjorde langs vandløb og områder tæt på skove med særligt mange dyre- og plantearter kan blive til fantastiske naturområder med levesteder til truede arter, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun peger på, at der ingen pligt er til at bevare gamle og døde træer, som er vigtige levesteder i skovene for svampe, insekter, fugle som for eksempel perleugle og små pattedyr. Og det er stadig tilladt at fiske med bundskrabende redskaber i de fleste Natura 2000-områder trods international beskyttelse.

Naturfonden kan én gang for alle købe områder fri fra landbrugs- eller skovdriften, så det ikke er den enkelte landmand eller skovejers mulighed for at få driftsstøtte, som afgør, om et område får lov til at udvikle sig til værdifuld natur, siger hun.

Miljøminister Ida Auken (SF) opfordrer til tålmodighed.

Det er fint at tage en status på, hvor langt vi er kommet. Men vi har altså syv år endnu til at nå 17 ud af 20 mål, så det er alt for tidligt at afgøre, om vi når det.

Miljøministren peger også på, at regeringen har sat en række vigtige skibe i søen allerede.

Udover Naturfonden er der andre indsatser for biodiversitet i skovene. Vi kommer også i år med en Naturplan Danmark, som bliver kronen på værket som vores fælles vision for, hvordan vi får bedre og mere sammenhængende natur i Danmark, og hvordan de mange andre indsatser, vi laver på klimatilpasning og for drikkevandsbeskyttelse og skovrejsning, spiller bedst sammen, siger hun.