Prøv avisen

Udvalg foreslår højskoleforløb med uddannelsesstøtte

Højskoleudvalget foreslår et etårigt højskolekursus, der giver adgang til eksempelvis pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiver-uddannelserne

Et år på højskole frem for tre år i gymnasiet. Det kan blive virkelighed for dem, der gerne vil ind på pædagog-, socialrådgiver eller sygeplejerskeuddannelserne, hvor en studentereksamen ikke partout er adgangsbillet.

I sin rapport med forslag til, hvordan man sikrer højskolernes fremtid, foreslår højskoleudvalget nemlig, at højskolerne får beføjelser til et etårigt uddannelsesforløb, der kunne være SU-berettiget.

Forløbet skal gøre det muligt for eleverne at tage almene højskolefag sideløbende med de gymnasiale enkeltfag, som kræves for at komme ind på drømmeuddannelsen.

– Hvis det kan bidrage til, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, er det en god idé, sagde undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) på et pressemøde i går.

Rapporten bød på en række forslag, der skal knække kurven for højskolernes dalende elevtal. Som forventet er et øget samarbejde med det formelle uddannelsessystem og mindre elevbetaling blandt hovedpunkterne.

– Vi ønsker ikke, at højskolebevægelsen skal drukne ved at gøre den lig med de andre uddannelser. Men vi mener, at højskolen skal gå på to ben ved både at have et dannende og uddannende element. Vi skal have respekt for, hvad højskolen er samtidig med, at det er nødvendigt at åbne for det formelle udannelsessystem, sagde højskoleudvalgets formand Carl Holst (V), da han i går fremlagde rapporten.

Højskoleudvalget foreslår undervisningsministeren at genindføre statstilskud til et højskoleophold, så en elev kun skal betale for kost og logi. Et forslag, der i praksis vil koste staten 43 millioner kroner om året – og dermed bryder udvalgets kommissorium om at gøre forslaget udgiftsneutralt.

– Det her er ikke et spørgsmål om kroner og øre. Men et statstilskud er samtidig en blåstempling af højskolen som uddannelsestilbud, hvor man både kan få reelle og formelle kompetencer, sagde Carl Holst. Ulla Tørnæs var lidt mere tilbageholdende for at lade en pose penge følge med udvalgets forslag.

– I udgangspunktet vil jeg se på de ændringer, der er udgiftsneutrale, sagde Tørnæs, der i det tidlige forår vil gå ind i politiske drøftelser om lovændringer på området efter en bred debat.

– Jeg kan langt hen ad vejen følge udvalgsflertallets bud og hæfter mig ved, at Folkehøjskolernes Forening bakker op om rapporten, sagde hun.

bindslev@kristeligt-dagblad.dk

Højskolernes fremtid

Højskoleudvalget peger i en rapport på en række nye muligheder for folkehøjskolens i fremtiden. Udvalget er nedsat af undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) på baggrund af, at højskolernes samlede elevtal er faldet med cirka 30 procent siden 1994. Hovedpunkterne i udvalgets rapport:

Hovedsigte

Et flertal i udvalget foreslår en udvidelse af det nuværende hovedsigte om "folkelig oplysning" til "livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse". Højskolerne skal dokumentere, hvordan hovedsigtet indgår i det enkelte kursus.

Realkompetencer

Udvalget foreslår, at Undervisningsministeriet tager initiativ til at udvikle metoder til en vurdering af den enkeltes kompetencer, der omfatter både personlige, sociale og almene kompetencer, samt evnen til at kunne kombinere forskellige faglige områder.

Formelle uddannelser

Højskolerne skal have mulighed for at tilbyde og eller integrere undervisning efter anden lovgivning i højskolernes undervisningstilbud ved at samarbejde med uddannelsesinstitutioner, mener et flertal i udvalget. Den formelle undervisning må ikke overskride halvdelen af højskolens samlede undervisning.

Et flertal i udvalget anbefaler desuden et studieforberedende 1 årigt højskoleforløb, der sigter mod optagelse på korte og mellemlange uddannelser.

Elevbetaling

Udvalget anbefaler, at der genetableres en statslig elevstøtteordning for elever på højskolernes lange kurser, så deltagerbetalingen kun svarer til kost og logi.

Integration

Der skal afsættes midler til vejledning og information over for såvel flygtninge og indvandrere som vejlednings- og integrationsmyndigheder om højskolernes tilbud.

Højskoleudvalget

Amtsborgmester Carl Holst (V), chefkonsulent Morten Albæk, Danske Bank, Direktør Margit Christiansen, CVU Fyn, godsejer og tidl. minister Britta Schall Holberg, lektor Ove Korsgaard, Danmarks Pædagogiske Universitet, kontorchef Jakob Lange, Københavns Universitet, formand og tidligere minister Ebbe Lundgaard FDB, formand Sørren Møller, DGI, forstander Troels Rasmussen, Nordjyllands Idrætshøjskole, tidligere minister Grethe F. Rostbøll, formand Margrete THise, Landssammenslutningen af Højskolernes Elevforeninger, konsulent Anette Wolthers, Wolthers-Consult, formand Louis Mogensen, Folkehøjskolernes Forening, forstander Helga Koldby Kristiansen, formand Dorte Bondo Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler.