Prøv avisen

Åndeligt set kan kristendom og islam aldrig leve i fred

Svar fra lutherske teologer i den danske folkekirke på brevet Et fælles ord mellem os og jer fra 138 muslimske ledere

"Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig."

Johannes 14, 6

MED DET ÅBNE BREV af den 13. oktober 2007 har 138 muslimske ledere henvendt sig til forskellige kristne ledere og forsøgt at skitsere et fælles grundlag som udgangspunkt for dialog og fredelig sameksistens mellem muslimer og kristne.

Vi er ikke imod samtale og diskussion mellem mennesker af forskellig tro, men den gode og ærlige samtale forudsætter et troværdigt og solidt grundlag og er ikke tjent med udeladelser og fortielser, som slører fundamentale modsætninger og graverende misforhold.

Lad os ikke gå sagte med sandheden, som den dansk-amerikanske missionær og biskop Jens Christensen advarede imod, men tværtimod gøre den gældende i ord og ånd, men aldrig med magt og vold.

Vi kan som kristne ikke tale ret om Guds enhed uden at tale om Gud som den treenige Gud. Gud åbenbarer sig som Fader, Søn og Helligånd og har dermed ikke blot kundgjort sin vilje, men vist sig selv. Guds enhed er enheden mellem Fader, Søn og Helligånd som den levende og handlende Gud, der former og leder det israelitiske folk gennem præster, konger og profeter, og som i Jesus Kristus lever og lider for alle folkeslag og ved ham skaber et nyt folk af døbte.

Jesus Kristus er den inkarnerede, korsfæstede og opstandne broder og frelser, som tager syndere til nåde, og frelsen er uløseligt knyttet til hans person og gerning. Vi kan ikke uden at forråde dette vidnesbyrd anerkende andre veje til Gud, men vi anerkender, at Kristus kan bane sig vej til mennesker på utallige måder. Guds selvhengivende kærlighed skaber kærlighed blandt mennesker, og i kraft af inkarnationen findes der ikke den næste, som ikke deler menneskelighed med Guds kære søn. Vi er skyldige at elske, som vi selv er elskede. I Jesus Kristus vil Gud ikke lade noget eller nogen komme mellem sig og os, og derfor har ydre skel og renhedsregler ingen betydning og bør ingen betydning have for forholdet og omgangen mellem mennesker. Kærligheden til næsten udelukker imidlertid ikke, men indbefatter kærlighed til sandheden om Jesus Kristus, som vi skylder alverden at aflægge vidnesbyrd om.

PÅ BAGGRUND AF ovennævnte må vi afvise, at kristne og muslimer taler om samme Gud. At opfatte Jesus Kristus som profet og nægte hans guddommelighed er at fornægte kristendommens kerne og Guds åbenbaring. Vi kan ikke forstå, at brevet hævder, at islam ikke er imod de kristne, når Koranens vidnesbyrd så direkte afviser hjertet i kristentroen. Det væsentlige og afgørende ord er Ordet, som blev kød i Jesus Kristus, og netop Guds levende Ord har kristne og muslimer ikke til fælles. Det må understreges i sandhedens og klarhedens interesse.

Åndeligt set kan kristendom og islam aldrig leve i fred, for de står hinanden imod. Men kristne og muslimer bør leve i fred og anerkendelse af hinandens frihed, også friheden til gensidig kritik.

Forudsætningen for fredelig sameksistens må være viljen til at afstå fra vold mod anderledes troende.

Vi forventer derfor, at de 138 lærde klart og tydeligt erklærer Koranens opfordringer til fysisk bekæmpelse af Skriftens folk, det vil sige af kristne og jøder, og Koranens opfordring til vold mod vantro (blandt andet sura 9, 5) ugyldige som handlings- og lovgrundlag i enhver sammenhæng.

Vi forventer, at de 138 skriftlærde fordømmer Den Islamiske Republik Irans nye lov, der kræver dødsstraf for konvertitter fra islam, og i øvrigt støtter den samme grad af religionsfrihed for kristne og andre religiøse minoriteter i muslimske lande, som muslimerne nyder, hvor kristne udgør flertallet, herunder retten til missionerende aktivitet og til at forlade islam, uden hvilken der ikke er nogen reel respekt for andres religionsfrihed.

Vi må understrege, at enhver tale om dialog og fredelig sameksistens fra de islamiske lærdes side kommer til at fremstå hul og meningsløs uden en krystalklar afstandtagen fra den vold og de trusler mod ikke-muslimer, der finder sted i islamiske lande på baggrund af Koranen og Hadith.

Fred være med jer til at leve og tro frit i håbet om, den samme fred og frihed må overgå vores kristne brødre og søstre i den muslimske verden.

Katrine Winkel Holm er cand.theol., og Jesper Bacher er sognepræst84 teologer står som medunderskrivere af dette brev