Prøv avisen
Debat

Biskop svarer på åbent brev i sag om dyretelepati

Jeg beklager, at arrangementet i Gislinge blev flyttet fra menighedslokalerne til kirken, uden at der var indhentet en tilladelse fra biskoppen, skriver Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller i kølvandet på sagen om dyretelepati i Gislinge Kirke. Foto: FINN FRANDSEN/Ritzau

Jeg finder det uproblematisk, at man i folkekirkens sognelokaler inviterer folk af alle slags indenfor, skriver biskop Peter Fischer-Møller i sit svar til åbent brev

PREBEN VIVE STILLER mig kristeligt dagblad den 27. juni nogle spørgsmål, som jeg gerne svarer på.

Jeg skal indledningsvist bemærke, at den fælles pressemeddelelse, der blev udsendt efter den tjenstlige samtale mellem mig og sognepræst Dorthe Thaulov den 12. juni, handlede om denne samtale og ikke om arrangementet i Gislinge Kirke, som jeg ikke på forhånd havde kendskab til, ikke deltog i og derfor ikke har noget førstehåndskendskab til.

Ad 1) Arrangementet var planlagt og annonceret til at foregå i Gislinge Sogns menighedslokaler. Det var angiveligt alene den store tilstrømning til arrangementet, som gjorde, at det blev henlagt til Gislinge Kirke. Det er en formel fejl af menighedsrådet, at man uden biskoppens tilladelse stiller kirken til rådighed for et foredrag, men da jeg anser menighedsrådet for at have været uvidende om dette og derfor i god tro, har jeg valgt ikke at gøre et stort nummer ud af det. Jeg blev først bekendt med arrangementet, da jeg efter dets afholdelse blev kontaktet af Kristeligt Dagblad. Jeg finder annonceringen af arrangementet kritisabel, og jeg finder ikke, at folkekirken burde stille lokaler til rådighed for et arrangement, hvor en foredragsholder vil demonstrere et forsøg på kommunikation med døde dyr. I det omfang dette er forekommet ved arrangementet i Gislinge, finder jeg det kritisabelt.

Ad 2) Jeg deltog som nævnt ikke i arrangementet og må derfor forholde mig til det via andres beretning om, hvad der faktisk foregik. Sognepræst Dorthe Thaulov har over for mig fortalt, at fokus i foredraget var menneskers mulighed for kommunikation med levende dyr. Ifølge sognepræsten udgjorde det meget omtalte forsøg på kommunikation med døde dyr få minutter af det samlede arrangement på tre timer. Jeg finder det kritisabelt, at der i annonceringen af arrangementet er nævnt ønsket om at forsøge at etablere kontakt og kommunikation med døde dyr, da dette – som det fremgår af den udsendte pressemeddelelse – ikke er foreneligt med folkekirkens bekendelsesgrundlag.

Ad 3) Henvisningen til Frans af Assisi bruges ikke til at underbygge kommunikation med døde dyr, som netop i pressemeddelelsen afvises som befindende sig uden for den kristne traditions rammer, men som et eksempel på menneskers kommunikation med levende dyr.

Ad 4) Præsten har over for mig fortalt, at hun i forbindelse med interviewet med Kristeligt Dagblad ved en fejl ikke bad om at få det, hun var citeret for, og den sammenhæng, citaterne indgik i, til gennemsyn. Derfor er præstens udtalelser vedrørende erfaringer med kontakt og kommunikation med levende dyr kommet til at fremstå, som om det også angik kontakt og kommunikation med døde dyr. Deri består misforståelsen og den deraf flydende usikkerhed om, hvorvidt præsten befinder sig inden for folkekirkens trosgrundlag. Derfor varetager jeg et skærpet tilsyn med præsten det kommende halve år.

Ad 5) Jeg glæder mig over, at tusindvis af medlemmer af folkekirken stiller sig til rådighed som menighedsrådsmedlemmer og underskriver menighedsrådsløftet om ”troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for menighedens liv og vækst”. Jeg glæder mig også over, at sognepræst Dorthe Thaulov over for mig og i pressemeddelelsen klart tilkendegiver, at hun i sit arbejde som præst har Kristus i centrum og ikke på nogen måde ønsker at anfægte folkekirkens bekendelsesgrundlag.

Jeg finder det uproblematisk, at man i folkekirkens sognelokaler inviterer folk af alle slags – også folk, som ikke befinder sig inden for folkekirkens bekendelsesgrundlag – som foredragsholdere og debattører.

Jeg går ud fra, at i det omfang man inviterer folk, som udfordrer folkekirkens bekendelsesgrundlag, så er præst og menighedsråd parat til at forholde sig konstruktivt kritisk til, hvad der bliver præsenteret. Og jeg beklager, at arrangementet i Gislinge blev flyttet fra menighedslokalerne til kirken, uden at der var indhentet en tilladelse fra biskoppen.

Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde Stift.