Prøv avisen

Evolutionsteorien er under pres

INTELLIGENT DESIGN: Darwin erkendte selv de mange problemer med at forene evolutionsteorien med virkeligheden. Det samme gør mange forskere i dag, som ikke desto mindre fastholder "troen" på evolution

"Intelligent design er en bastardfilosofi, som hurtigst muligt bør ende i papirkurven," skriver Steffen Nørregaard i en kommentar den 26. oktober. Steffen Nørregaard anfører imidlertid ikke et eneste videnskabeligt argument for, at id-teorien er mindre lødig end evolutionsteorien som forklaring på arternes oprindelse og menneskets afstamning.

Lakmusprøven på de to teoriers troværdighed som videnskabelige forklaringsmodeller er naturligvis, hvilken af dem der er i bedst overensstemmelse med vor viden inden for områder som arvelighedslære, biokemi, geologi, palæontologi og zoologi.

Darwin erkendte selv de mange problemer med at forene evolutionsteorien med virkeligheden; det samme gør mange af vore dages forskere, som dog fastholder "troen" på teorien, selvom den med vor langt større viden end på Darwins tid fortsat ikke er så velunderbygget af videnskabelige data, som tilhængerne påstår.

En grundlæggende del af teorien er f.eks., at individer inden for en art via tilfældige mutationer og naturlig udvælgelse i kampen for tilværelsen kan udvikle sig til andre arter, ja, at alle nulevende og uddøde arter er resultatet af biologiske og fysiologiske processer med artsovergange, som begyndte med nogle simple organiske molekyler i "urhavet" for milliarder af år siden. Det antages derfor også, at denne udviklingsproces fortsætter, hvorfor vi også i dag og i vor nærmeste fortid skulle kunne finde eksempler på sådanne artsovergange eller mellemformer.

Tre eksempler kan illustrere problemerne med at skabe en troværdig sammenhæng mellem evolutionsteorien og vor faktuelle viden: 1) Der er ikke fundet eksempler på de nævnte mellemformer i for eksempel de enorme mængder af fossile dyr, træer og planter (fauna), som findes i sedimentbjergarter verden over. De er tydeligvis døde ved voldsomme oversvømmelser og er ofte velbevarede, omend fossileret efter en ekstremt hurtig sedimentering. Biologiske mellemformer burde ifølge evolutionsteorien være rigt repræsenteret, men de mangler totalt.

2) Disse millioner af fossiler viser, at store dele af den fauna, vi kender i dag, genfindes i denne fossilerede fortidsfauna, men også, at en stor del af fortidens fauna er forsvundet for stedse, sandsynligvis i forbindelse med de nævnte omfattende oversvømmelser. Vi kender desuden talrige dyre- og fuglearter, som er uddøde i historisk tid, mange på grund af menneskers destruktive adfærd, men kender ingen eksempler på nye arter, som er opstået i historisk tid.

Efter alt at dømme er de enorme formationer af stenkul-, olie- og naturgasforekomster verden over også et resultat af sådanne omfattende oversvømmelser. Fortidens fauna var således tydeligvis langt mere mangfoldig end i dag, hvilket ikke just bekræfter evolutionsteorien; det burde ifølge denne være omvendt.

3) Vi ved i dag, at den genetiske kode, som er knyttet til dna-molekylerne og kromosomerne i alle levende organismer, og som styrer det enkelte individs udvikling, er unik for hver art og så stabil, at ændringer i form af mutationer som regel ikke er leve- og formeringsdygtige. Da det enkelte individs levedygtighed forudsætter, at diverse biologiske og fysiologiske funktioner, som fordøjelse og forplantningsevne og de forskellige sanser hos dyr og mennesker, som er nøje knyttet til den genetiske kode, fungerer samtidig, vil overgangs- eller mellemformer som beskrevet i evolutionsteorien med større sandsynlighed dø end udvikle sig til nye arter.

Det sidste er faktisk statistisk set såre usandsynligt. Den genetiske kode er dog ikke til hinder for, at der kan forekomme betydelige variationer inden for den enkelte art, f.eks. med hensyn til individernes størrelse og andre fysiske karakteristika. Men artsvariation og artsevolution er biologisk og fysiologisk set to helt forskellige fænomener.

Disse eksempler undergraver evolutionsteoriens troværdighed, hvorimod talrige videnskabelige data inden for de nævnte discipliner er i fuld overensstemmelse med teorierne om en "intelligent skabelse". I den forstand er disse teorier mere troværdige end evolutionsteorien, hvilket naturligvis bør fremgå af f.eks. folkeskolens lærebøger.

Søren Harslund, Sønderdalen 6, Dyssegård