Psykolog: Det er den digitale omsorgssvigt, der gør børn syge. Ikke institutionslivet

Det er ikke institutionslivet, der er den største årsag til stigningen i psykiske diagnoser hos børn. Det er i stedet alle de skærme, de og deres forældre bliver eksponeret for, mener psykolog

Hvad sker der dybt inde i hjernen hos de børn og unge som overlades til de elektroniske medier og den digitale babysitter?
Hvad sker der dybt inde i hjernen hos de børn og unge som overlades til de elektroniske medier og den digitale babysitter?. Foto: Kelly Sikkema/Unsplash.

Børn og unge er tilsyneladende lykkeligt optaget af være på deres smartphone i mange timer hver dag, og på den måde forstyrres voksne ikke af børnenes uro eller kedsomhed. Småbørnsforældre bruger ligeledes tv’et og smartphonen til at skabe ro hos deres 1-3 årige børn. 

På overfladen virker det som en genial løsning med den lommebårne digitale babysitter. Men der er en skjult konsekvens, som de færreste forældre aner eksisterer. Det kan være den usynlige grobund for, at stadig flere børn udvikler ADHD og psykisk mistrivsel. Børn med diagnosen ADHD og psykisk mistrivsel er stærkt stigende. På et årti er forekomsten af børn og unge med ADHD firedoblet fra 7186 personer i 2006 til 30776 personer i 2016 svarende til at 5,9 procent af alle drenge og 3,0 procent af alle piger har diagnosen ADHD i dagens Danmark. Andre vestlige lande har tilsvarende høj forekomst.

Spørgsmålet er, hvorfor vi ser denne eksplosive stigning i en sygdom, som afspejler at en persons hjerne er fejludviklet og dysfunktionel? Tidligere var forskere enige om at ADHD har genetiske årsager. Men ved en ren genetisk forklaring skulle forekomsten være stabil gennem årene. Det er således i de miljømæssige påvirkninger, at vi skal finde forklaringen på den stigende forekomst af ADHD. Barnet tredobler størrelsen på sin hjerne i de tre første leveår, og hjernen har her massiv neural udvikling og dermed størst påvirkelighed fra omgivelserne. Det er først i nyere tid, at der er kommet systematisk forskning inden for barnets emotionelle og kognitive udvikling og modning.

En pioner var børnepsykiater og professor i udviklingspsykologi, Daniel Stern. Hans centrale påstand er, at en regelmæssig, forudsigelig og synkroniseret kontakt fra en omsorgsgiver er tvingende nødvendig for at perceptuelle, motoriske, kognitive og emotionelle strukturer i hjernen kan udvikles og modnes korrekt hos spædbarnet.

Den aktuelle forskning viser, at børn der udvikler ADHD i de fleste tilfælde udviser utryg tilknytning, samt at mor også selv er utrygt tilknyttet. Det giver god mening, da børns nervesystem fra naturens side er designet til at knytte sig til og blive en kopi af omsorgsgiverens nervesystem. Hvis forældrene er kaotiske, utrygge eller usikre i pasningen og i opdragelsen af deres afkom, vil afkommet med sandsynlighed få indarbejdet kaos og usikkerhed i deres nervesystem. Mekanismen og kausaliteten, at forældre koder barnets hjerne på godt og ondt, er indlysende for forskere og behandlere, men politisk er det tabubelagt. Tabuet er et sundhedsmæssigt problem, da samfundet forhindres i at udføre forebyggende arbejde hos de forældre, som helt eller delvist mangler forældreevnen, og dermed påfører deres barn det menneskelige omsorgssvigt. Dybest set handler det om hvis rettigheder, samfundet skal beskytte. Er det forældres rettighed til at få børn, selvom prognosen fortæller, at de ikke har de mentale ressourcer og forældreevnen. Eller er det, det ufødte barns rettighed til at blive sat i verden hos forældre, som har de mentale ressourcer og forældreevnen til at tage vare på barnet.

Problemet bliver forøget og forstærket af det, man bør kalde det digitale omsorgssvigt. Det digitale omsorgssvigt handler om, at der i dagligdagen hos danske børnefamilier er et stigende brug og accept af elektroniske medier. Den psykologiske forskning viser, at elektroniske medier tager opmærksomheden hos børn, hos voksne, i skolen, i frikvarteret, ved sengetid og så videre. De elektroniske medier forstyrrer omsorgsrelationen mellem børn og de voksne. Endelig er mængden af tid og hyppigheden brugt på de elektroniske medier voldsom stort i forhold til tid brugt på analogt samvær, fritidssysler, sport og på at lave ingenting.

Det store antal af børn med ADHD er stærkt bekymrende. Det er ikke længere blot forældre med usikker tilknytning, som får børn, der udvikler ADHD, men også i familier, hvor forældrene er psykisk sunde, er der flere børn der udvikler ADHD – hvorfor?

Morten Fenger

Psykolog

Men hvad sker der dybt inde i hjernen hos de børn og unge som overlades til de elektroniske medier og den digitale babysitter? Ideelt set skulle forskningen opstille et forsøg hvor 500 spædbørn udsættes for et moderne forbrug af elektroniske medier i deres dagligdag over for en kontrolgruppe på 500 spædbørn uden elektroniske medier. Da man af etiske årsager ikke laver forsøg med børn, har forskerne i stedet udviklet dyremodeller.

En række af dyrestudier undersøgte, hvad der sker med nyfødte museunger, når de udsættes for samme mængde lyde- og synsstimuli fra elektroniske medier, som menneskebørn gennemsnitligt oplever i deres dagligdag og opvækst. Efter den elektroniske stimulering fik musene 10 dages pause for at hjernen kunne restituere sig, og så blev musene testet fysisk og kognitivt. På disse test udviste musene hyperaktivitet, risikobetonet adfærd og havde svært ved at indlære og løse problemløsningsopgaver sammenlignet med mus, der ikke var blevet overdrevent stimuleret. Forsøgsmusene udviste en adfærd som svarede til børn med ADHD. Ved dissektion af musenes hjerner fandt forskerne forventeligt biologiske forandringer i de neurale systemer, som styrer belønning, motorik og opmærksomhed.

En anden række af dyrestudier undersøgte, hvad der sker med nyfødte rotteunger, når de udsættes for korrekt, men uregelmæssig omsorg og stimulering. Rotteunger blev opdelt i en gruppe, som fik regelmæssig og forudsigelig omsorg og en anden gruppe rotteunger, som fik uregelmæssig, uforudsigelig og afbrudt omsorg. Forsøget skulle afspejle livet det i moderne samfund, hvor forældrenes samvær med deres spædbørn ofte hæmmes eller afbrydes af smartphonens tilstedeværelse. Efter prægningen blev rotterne undersøgt for deres evne til at søge ernæring og være social med andre rotter. De rotter, der var udsat for uregelmæssig omsorg, udviste manglede lyst til at spise og til at være sociale. Mens de rotter med regelmæssig omsorg spiste, var sociale og fungerede normalt.

Tilbage til Daniel Stern og barnets behov for synkroniseret kontakt med et sundt og velfungerende voksent nervesystem. Det store antal af børn med ADHD er stærkt bekymrende. Det er ikke længere blot forældre med usikker tilknytning, som får børn, der udvikler ADHD, men også i familier, hvor forældrene er psykisk sunde, er der flere børn der udvikler ADHD – hvorfor? Først og fremmest fordi forældrene og samfundet lader barnet blive udsat for en voldsom mængde af sensorisk stimulation allerede fra spædbarnsalderen. Dernæst fordi forældre med deres smartphone i hånden upåagtet kommer til at være fragmenterede og uregelmæssige i deres omsorg og kontakt med deres barn og omvendt, at et barn der har fået en tablet med i vuggen eller barnevognen forsømmer kontakten med forældrene. Når hele befolkninger og kulturer praktiserer den samme, men forkerte adfærd og tilgang til barnets basale behov, er det næsten umuligt at ændre på det personlige niveau. 

Det er af stor betydning for vores børns mentale trivsel, at politikere og sundhedsmyndigheder udarbejder lovgivning på området, men også at forældre og deres børn grundlæggende forstår mekanismerne og omkostningerne bag den fagre digitale verden. Den massive og hurtige sansepåvirkning fra elektroniske medier og uvedkommende støj skader barnets modtagelige hjerne og modarbejder, at barnets nervesystem kan gå i vellykket synkronicitet med far og mor og senere med andre mennesker. Fremtidens børn med ADHD, mistrivsel og psykiske problemer vil sandsynligt være følgevirkningen af et samfund, hvor det digitale omsorgssvigt har erstattet det menneskelige omsorgssvigt. Vi vil se flere børn, hvor livsnødvendige stabile omsorgsrelationer og et afbalanceret analogt liv er blevet fortrængt af den digitaliserede verden og dets interessenter.