Det mener partierne om den offentlige kulturstøtte

Skal det offentlige system støtte kunst og kultur økonomisk? Læs her, hvad forskellige partier mener om den offentlige kulturstøtte

Det vakte heftig debat, da det i 2010 kom frem, at det offentlige støtter med 1.077 kroner, hver gang Det Kongelige Teater sælger én billet. Kunststøttens størrelse er fortsat jævnligt til debat.
Det vakte heftig debat, da det i 2010 kom frem, at det offentlige støtter med 1.077 kroner, hver gang Det Kongelige Teater sælger én billet. Kunststøttens størrelse er fortsat jævnligt til debat. . Foto: Rune Feldt.

Staten og kommunerne brugte i 2013 mere end 13,2 milliarder kroner på at støtte kunsten og kulturen. Det svarer til, at omkring halvanden øre af hver skattekrone går til eksempelvis teaterforestillinger, kunstudstillinger og bøger.

Kulturstøttens niveau har også en vis folkelig opbakning i Danmark. I 2011 viste en undersøgelse af Megafon for Politiken, at 67 procent af befolkningen ønsker at fastholde eller øge støtten, der i 2011 udgjorde 12 milliarder kroner. 19 procent ønskede at nedsætte kulturstøtten, mens blot 9 procent ville afskaffe den helt.

Men hvad mener politikerne?

Skal den offentlige støtte til kultur sænkes, hæves eller helt fjernes?

I Kristeligt Dagblads store værdiunderundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

Den offentlige kulturstøtte skal sænkes.

Læs partiernes svar her.

Enhedslisten 

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: "Kunst og kultur skal støttes af offentlige midler. Private fonde støtter kulturen med store penge, som de har grundet firmaskattefradrag
på 125 % og skattefritagelse. Fondene skal beskattes mere, og beskatningen skal gå til brugerstyrede fællesråd, som kan sikre armslængdeprincipperne
ved fordelingen af midlerne (ungeråd, musikråd, integrationsråd, kulturråd osv)."

Socialistisk Folkeparti 

Svar: Helt uenig 
 
Uddybning: "Et stærkt kulturliv er en del af det grundlag, velfærdssamfundet er bygget på. Danmark er et lille land, og vi skal ikke overlade det til markedet alene at frembringe kulturtilbud af højeste kvalitet, og som når ud til alle. Det er nødvendigt at give offentlige midler til kulturen."

Socialdemokraterne 

Svar: Delvist enig 
 
Uddybning: "Det er vigtigt med en offentlig støtte til kulturlivet, men det nøjagtige støttebeløb kan variere."

Radikale Venstre 

Svar: Helt uenig
 
Uddybning:  "Offentlig støtte er afgørende for at sikre et alsidigt og bredt kulturliv af høj kvalitet i hele Danmark." 

Venstre 

Svar: Helt uenig 
 
Uddybning: "Venstre mener at støtten har et passende niveau."

Det Konservative Folkepart

Svar: Helt uenig 
 
Uddybning: "Vi ønsker at styrke vores nationale kulturarv, som er helt afgørende for sammenhængskraften i Danmark."

Kristendemokraterne

Svar: Delvist uenig 
 
Uddybning: "Kultur er meget mere end moderne malerier, skulpturer og eksperimenterende teater. Mange sportsklubber og andre fritidsaktiviteter udfylder en vigtig rolle i børn og unges opvækst, men de har svært ved at klare sig uden økonomisk støtte. Så det handler mere om en anderledes fordeling af pengene end en egentlig nedskæring."

Liberal Alliance

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Kultur er det, der binder samfundet sammen. Udgangspunktet for en liberal kulturpolitik er civilsamfundet og det frie marked. Det, der kan klare sig på borgernes eget initiativ eller på markedsvilkår, skal gøre det. Offentlig støtte kan kun komme på tale der, hvor vigtige kulturtilbud ellers ville forsvinde, fordi Danmark er et lille sprogområde og dermed udgør et begrænset marked. Vi ønsker at støtte den nationale danske kulturarv."

Dansk Folkeparti

Svar: Delvist uenig 
 
Uddybning: "Kunststøtten bør ikke sænkes, men nok ændres, så man i højere grad tilgodeser de kunstarter, som har offentlighedens interesse, herunder også at provinsen tilgodeses i større udstrækning."