De 10 bud - kommenteret

Dansk lov og samfundsmoral er langt hen ad vejen oprindeligt bygget på De 10 bud og Moseloven. Lovens betydning for det moderne samfund er enorm.

Ifølge Bibelen fik Moses buddene givet af Gud. De er en grundsten i både kristendom og jødedom.

Vi har sammensat et bredt panel af lovgivere, teologer, jurister og skriftlige kilder, som her udlægger verdens vigtigste lovtekst. Bud for bud.


MED KOMMENTARER AF

Bent Lexner
Bent Lexner, tidl. overrabiner
Peter Lodberg
Peter Lodberg, dr.​theol.
Merethe Stagetorn
Merethe Stagetorn, forsvarsadvokat
Naser Khader
Naser Khader, politiker og MA i teologi
Per Larsen
Per Larsen, tidl. chefpolitiinspektør
Knud Foldschack
Knud Foldschack, advokat
Erik Adrian
Erik Adrian, fængselspræst
Jesus
Jesus af Nazaret, kristendommens stifter (ca. 0-33)
Martin Luther
Martin Luther, teolog og reformator (1483-1546)

§ 1


Du må ikke have andre guder end mig


Første bud


Naser Khader secondary

Det første bud understreger, at Gud har monopol på det guddommelige. Der er kun Skaberen/Herren og ingen andre. Man kan med andre ord ikke shoppe rundt og tilbede dette eller hint, som det passer én.Erik Adrian secondary

Vi kommer nemt til at rette vores liv efter andre guder: anseelse, penge og prestige. Og når man gør det, så kan det let gå galt. Mange af de indsatte, jeg i mit arbejde som fængselspræst møder, har villet gøre alt for at opnå penge eller prestige uanset, at det kommer til at koste dem tid i spjældet.Merethe Stagetorn secondary

At have flere guder betyder, at livet slingrer, og at ens identitet kan formørkes.

Jesus secondary

Du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og med hele din forstand. Det er det første og vigtigste bud. Men der er et andet bud, der er lige så vigtigt: Du skal elske andre på samme måde, som du elsker dig selv. De to bud er grundlaget for både Loven og profeterne.§ 2


Du må ikke misbruge Herren din Guds navn


Må ikke bande


Peter Lodberg secondary

Ord betyder noget og skaber, hvad de nævner. Lad Gud være Gud, og lad mennesket være menneske. Når man gør mennesket til Gud, går det galt, fordi det uperfekte menneske bliver gjort til mere, end det kan bære. Derfor skal man undgå at forgude penge, idoler og mennesker med magt. I dag, hvor alle bliver opfordret til at stræbe efter de højeste mål, indeholder buddet en kritik af en præstationskultur, der er ved at tage livet af ikke mindst de unge og midaldrende.Naser Khader secondary

Man må hverken kalde sig Gud eller bruge Guds navn i forbindelse med løgn og spot. Det handler om at værne om menneskets relation til det guddommelige og det hellige. Misbruger man Guds navn, mister man respekten for Guds hellighed, hvilket i sidste ende fører til, at man mister respekten for troen.Jesus secondary

I må slet ikke sværge. Hverken ved himlen, for det er Guds trone, eller ved jorden, for det er Guds fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Du skal heller ikke sværge ved dit liv, for du har ikke engang selv bestemt, at du skulle fødes. Sig bare ja, når du mener ja, og nej, når du mener nej. Alt andet er forkert.§ 3


Du skal holde hviledagen hellig


Bud nummer 3


Erik Adrian secondary

Det er virkelig et godt tilbud om et godt og langt liv og til stressbekæmpelse. I det omfang, vi formår at lade arbejdet hvile og give os hen til hvilen, bliver det balsam for sjælen. At holde hviledagen hellig er nams for det gode liv. For mig er en søndag uden kirkegang en dårlig hviledag, for gudstjenesten fylder mig med liv, mod og håb.Knud Foldschack secondary

Tænk, at man allerede for et par tusinde år siden var opmærksom på fagretlige spørgsmål. Buddet indeholder en respekt for det enkelte menneske, men bliver jo desværre ikke overholdt. Der er rigtig mange mennesker på verdensplan, der ikke får lov til at holde hviledagen hellig – og hvor det heller ikke er økonomisk muligt for dem at gøre det.Peter Lodberg secondary

Pausen fra det almindelige liv er livsvigtig. Opfordringen lyder til at lade hvilen og bønnen blive en naturlig del af ugens rytme. I en tid, hvor markedet udvider sig i tid (butikkerne har åbent hele tiden) og i rum (nethandel kan foregå på alle tider af døgnet) indeholder buddet en kritik af en kultur, hvor markedet og markedstænkningen breder sig på bekostning af tid til eftertanke, gudstjeneste og samvær med andre mennesker.Bent Lexner secondary

Jødedommen benytter to udtryk til at forstå, hvad det vil sige at holde hviledag. Der er ting, du ikke må udføre på helligdagen på samme måde, som Gud ophørte med at skabe på den syvende dag. Her er der en konkret henvisning til Gud som skaberen. Forståelsen af dette betyder, at man som jøde må afholde sig fra at skabe noget nyt på helligdagen. Den anden ide er at give mennesker en dag, hvor de kan beskæftige sig med andet end det fysiske arbejde.§ 4


Du skal ære din far og din mor


Bud nummer 4


Peter Lodberg secondary

Du er afhængig af andre, før du selv kan tænke en selvstændig tanke. Det vigtigste i livet, at du er til, bestemmer du ikke selv over. Uanset hvordan du er kommet til verden, skylder du nogle andre tak for, at du er til. Hav altid det i tankerne, selvom du måske også har brug for at frigøre dig for at leve dit eget liv. I en tid, hvor generationerne glider fra hinanden, indeholder buddet en kritik af, at de gamle bliver til tal i det store alderdomsregnskab og bliver betragtet som en ældrebyrde.Martin Luther secondary

Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke foragter vores forældre og dem, der bestemmer, eller gør dem vrede, men derimod ærer dem, tjener dem, viser dem respekt, elsker og agter dem.
Knud Foldschack secondary

Det er et bud, jeg har meget svært ved at forholde mig til. Jeg har aldrig boet hos mine forældre og aldrig haft glæde af at være sammen med dem. Men jeg vil gerne brede buddet ud til at handle om hele familien. At ære sin familie er vigtigt, og familiesammenhold er en smuk tanke. Desværre synes jeg ikke, at vi efterlever et bud om familieansvar. Vi er meget bedre til at kræve plejehjemspladser og ældreboliger, end vi er til at kræve at være sammen med vores forældre og familiemedlemmer. Her kunne vi godt lære noget af andre kulturer og andre religioner, hvor ansvaret for familien tages meget mere alvorligt.§ 5


Du må ikke slå ihjel


femte bud


Per Larsen secondary

Buddet er nærmest optaget i straffeloven. Der er mange grunde til, at folk bliver drabsmænd, og man kan sjældent sige, at et drab er ren ondskab. Ofte er der en forklaring og et mere nuanceret billede bag.Bent Lexner secondary

Alle mennesker er skabt i Guds billede, og ethvert menneske har krav på et liv. Her er der også tale om en accept af, at det levende skal respekteres. Derfor vil for eksempel aktiv dødshjælp absolut være forbudt, og det er ikke op til en menneskelig vurdering, om et andet menneske har livsværdi.Jesus secondary

I ved, hvad der står i Loven: "Du må ikke slå ihjel" og "Den, der slår ihjel, skal dømmes ved den lokale domstol". Men jeg siger jer: Den, der bliver vred på en fra byen, skal dømmes ved den lokale domstol. Hvis nogen kalder en anden for et fjols, vil han være skyldig over for den øverste domstol. Og hvis nogen kalder andre for idioter, skal han straffes med helvedes ild. Hvis du en dag er på vej til templet med en offergave og kommer i tanke om, at en, du kender, er vred på dig, så lad din gave ligge ved alteret. Gå i stedet straks hen og bliv forsonet med ham. Så kan du komme og give din offergave bagefter.§ 6


Du må ikke bryde ægteskabet


bud6


Erik Adrian secondary

I dag har vi fået en skilsmissekultur, og det er forholdsvis nemt at bryde ud af ægteskabet. Jeg vil ikke gøre mig til dommer over andres valg, men vi kan se, at det store antal skilsmisser rejser nogle samfundsmæssige udfordringer. Der er en tendens til, at vi forsøger at leve fuldt ud uden at leve afsavn. At blive i et ægteskab kan umiddelbart betyde, at man må lide et afsavn i stedet for at fokusere på det, som hindrer ens livsudfoldelse. Der er meget at vinde ved at gennemtænke, hvad man kan gøre for at styrke forholdet til ens partner.

En ældre oversættelse af det sjette bud lyder: "Du må ikke bedrive hor". Gud har sat regler og rammer for vores liv. Hvis vi bare følger vores instinkter, får vi et dårligt liv. Ja, det kan godt være, at vi får opfyldt vore drifter, men vi får det skidt med os selv og bliver samtidig årsag til en masse møg i andres liv.Jesus secondary

I ved, at der står: "Du må ikke bryde ægteskabet". Men jeg siger jer: Den, der ser på en gift kvinde og får lyst til hende, har allerede i tankerne begået ægteskabsbrud med hende.§ 7


Du må ikke stjæle


Syvende bud


Merethe Stagetorn secondary

”Du må ikke borttage en fremmed rørlige ting.” Det står i straffelovens § 276! Så er man tyv og ilde set. Det er mennesker, der er med til at ryste samfundsordenen og ses på med foragt, selvom de ofte er forhutlede stakler.Naser Khader secondary

Når man stjæler fra hinanden, laver man rav i den. Så opbryder man samfundet, og der opstår anarki, men det handler også om ens forhold til andre mennesker. Man skal respektere andre. Det er en måde at beskytte menneskets ejendomme og integritet.Peter Lodberg secondary

Tillid holder personlige relationer og hele samfundet sammen. Tilliden ødelægges, når vi bliver snydt og frarøvet det, vi ejer. Det gælder også på det globale plan. I en tid, hvor afstanden mellem rige og fattige bliver større og større i verden, indeholder buddet en kritik af et økonomisk system, hvor vi ikke kan være fælles om jordens ressourcer og rigdomme.Per Larsen secondary

Vi har råderet over det, som er vores. Hvis du vil tilegne dig noget, må du selv skaffe det, for vi skal have lov at leve i et fredeligt samfund, hvor vi ikke skal indrette os med alarmanlæg og flere, store kæder på dørene af frygt for indbrud. En tyv er med til at forpeste livskvaliteten for langt flere end dem, som bliver berørt af tyveri.§ 8


Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste


Ottende bud


Peter Lodberg secondary

Al menneskelig kommunikation begynder ansigt til ansigt. Tal om et menneske, så det kan genkende sig selv i det, du siger om ham eller hende.
Bent Lexner secondary

At vidne om noget, man faktisk ikke ved noget om, er en så alvorlig forbrydelse, at den, der vidner falsk, vil blive straffet med den straf, som man ønskede den anden skulle have. Et samfund kan ikke eksistere, hvis man ikke er meget nøjagtig med at undersøge vidnesbyrd.Merethe Stagetorn secondary

Siger man falsk vidnesbyrd i en dansk retssal, ”koster” det 60 dages fængsel.

Martin Luther secondary

Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke siger noget falsk, forråder eller bagtaler hinanden, eller skaber onde rygter, men at vi derimod undskylder hinanden og forstår alt i bedste mening.§ 9


Du må ikke begære din næstes hus


Niende bude


Per Larsen secondary

Buddet minder om, hvor skidt det er at være misundelig. Det er godt at stræbe efter et mål, men et liv præget af misundelse er en tilværelse, hvor man forpester ens liv med ærgelser. Misundelse kan blive en katalysator for desperate handlinger, som bringer en på kant med loven.Peter Lodberg secondary

Misundelse er en dødssynd. Du skal glæde dig, når det går dit medmenneske godt. I en tid, hvor konkurrence er sat i system inden for alle livets områder, indeholder buddet en kritik af, at det kan være meget svært at hjælpe andre frem i livet eller glæde sig over et godt resultat.§ 10


Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til


Tiende bud


Martin Luther secondary

Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke lokker eller tvinger den andens ægtefælle, venner eller dyr fra hinanden, eller på anden måde får dem til at gå fra hinanden, men derimod får dem til at blive og være sammen.Merethe Stagetorn secondary

Misundelse bliver betragtet af mange som en meget dårlig egenskab. Men overvej, om der skulle være en ”god” misundelse, der virker som en drivkraft, der skaber meget godt. For eksempel økonomisk fremgang eller omsorg for andre – en liberal indstilling til sine omgivelser. Så jo, tillykke, hvis du selv er ”lykkelig misundelig”.Per Larsen secondary

Det er svært med et bud, som beder os styre vores følelser. Jeg tror på, at man skal spille med åbne kort og undgå at luske i krogene. Hvis man vil indlede et forhold til en anden, som er i et forhold, skal man give tid til at overveje følgerne. Og når man har gjort sin stilling klar, skal man tage de fulde skridt i stedet for dagligt at omgive sig med løgne. Er der børn, kommer det alt for let til at gå ud over dem.Erik Adrian secondary

Det minder mig om, at jeg skal sige tak og ikke ak. Når vi begynder at sige tak for det, vi har, og ikke begræder, hvad vi ikke har, så kommer vi til at leve i en hel anden frihed. Nogle vil måske mene, at det er et gratis standpunkt, når man har en dejlig familie og ikke mangler noget, men det er ikke nogen selvfølge, at vi ikke låser os fast i misundelse. For nylig mødte jeg en tidligere indsat, som gik rundt og nærmest strålede. Han havde på mange måder levet et ynkeligt liv, men han var taknemmelig og glad og så livet med troens øjne.


Fængslet samlet


Del artiklen med dine venner:


om artiklen


Tegninger: Morten Voigt

Interview og research: Bjørg Tulinius, Else Marie Nygaard, Marie Louise Poulsen og Kim Schou

Tilrettelæggelse: Kim SchouFotos af panelister: Bent Lexner og Merethe Stagetorn: Leif Tuxen. Erik Adrian: Petra Theibel Jacobsen. Peter Lodberg: Aarhus Universitet. Per Larsen: David Leth Williams/Scanpix. Naser Khader: Claus Fisker/Scanpix. Maleri af Jesus: Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Luther: Lucas Cranachs, Bridgeman Art Library.


Udgivet 2/11 201510 bud-gif
Læs mere om De 10 bud på kristendom.dk


Læs mere om De 10 bud på kristendom.dk

Her finder du blandt andet hver af de enkelte panelisters kommentarer til De 10 bud, baggrundsinformation, historie og meget mere.

Panelisterne:

Bent Lexner er tidligere overrabiner for Det jødiske samfund i Danmark (tidligere kaldet Det Mosaiske Troessamfund). Han trådte tilbage som overrabiner i 2014. Barnebarn af indvandrere fra Polen og Ukraine.

Per Larsen er tidligere chefpolitiinspektør ved Københavns Politi og tidligere kriminalkommisær i Dommervagten og i Politiets Efterretningstjeneste. Siden 2012 har han været formand for Børnerådet.

Naser Khader er medlem af Folketinget for De Konservative, mellemøstekspert og kommentator samt Senior Fellow ved Hudson Institute i Washington. Født i Syrien.

Merethe Stagetorn er advokat med møderet for Højesteret, kendt som markant forsvarsadvokat i en række større sager og har blandt andet udgivet flere juridiske lærebøger.

Erik Adrian er fængselspræst i Vestre Fængsel i København og tidligere indvandrerpræst og familieterapeut.

Peter Lodberg er lektor i teologi ved Aarhus Universitet, var fra 2002 -2004 generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp.

Knud Foldschack er advokat og blandt andet kendt for sit juridiske arbejde for Christiania og Ungdomshuset på Nørrebro i København.

Martin Luther var tysk munk, teolog og reformator, født 1483 og død 1546. Hans 93 teser på kirkedøren i Wittenberg udløste Reformationen i 1517, som resulterede i en deling af den katolske kirke og en række protestantiske kirkeretninger. Martin Luther oversatte Bibelen til tysk og skrev den store og den lille Katekismus. Fra sidstnævnte kommer hans kommentarer til De 10 bud. Nyoversat af Thomas Reinholdt, forlaget ANIS.

Jesus af Nazaret er ifølge Bibelen Guds søn og hovedperson i Det Nye Testamente. De 10 bud stammer fra Det Gamle Testamente, og Jesus kommenterer på lovbuddene i blandt andet Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet kapitel 5. Her og fra kapitel 22 er Jesu kommentarer til De 10 bud taget. Oversættelsen er fra Bibelselskabets "Den nye aftale – Det Nye Testamente på nudansk".