Prøv avisen

Hvilke konsekvenser har klimaforandringer?

Klimaet i Danmark er også under forandring. Siden 1980 er der sket en stigning i både nedbør og antal solskinstimer. Her er det Stege på Møn, dagen efter at Danmark blev ramt af stormflod og oversvømmelser i januar 2017. Foto: Bax Lindhardt/BT/Ritzau Scanpix

Nogle taler om klimaforandringer, andre om en klimakrise. Konsekvenserne af klimaforandringer diskuteres verden over, men hvor stort er problemet?

Hvordan fremtidens klima udvikler sig påvirkes af en lang række naturlige og menneskabte faktorer. Hvordan disse parametre ændrer sig i fremtiden er endnu usikkert, der hesker derfor stadig stor usikkerhed omkring de forventede konsekvenser af en global opvarmning.

Globale konsekvenser
Allerede nu kan man observere klimaforandringer i alle verdens regioner. Den stigende globale temperatur påvirker temperaturen i verdenshavene, hvilket får polarisen og gletsjere til at smelte. Disse forandringer får havvandstanden til at stige, hvilket resulterer i oversvømmelser og erosion i kystområder og lavtliggende områder, hvor vandstrøm eller vind fjerner jord eller sten, hvorefter materialet aflejres et nyt sted og således forandrer kystlinjen.

Klimaforandringerne forårsaget af den globale opvarmning består ikke kun i højere temperaturer. Men de høje temperaturer igangætter en dominoeffekt af konsekvenser som pårvirker en række forhold. Klimaforandringer har indflydelse på vandstanden i verdenshavene, mængden af regn, iltniveauet i luften, mængden af ferskvand til rådighed for klodens befolkning, og hvor hutigt isen smelter. Snedækket er blevet mindre i de fleste regioner. Vejret er flere steder blevet mere ekstremt, og man har observeret en stigning i naturkatastrofer så som tørke, hedebølger, cykloner og oversvømmelser. Voldsom regn og andre ekstreme vejrfænomener opstår hyppigere.

Da de fleste samfundsstrukturer er dybt afhængige af adgangen til vand, landbrug og økosystemer, har forandringerne voldsomme konsekvenser for mennesker og dyrs levevis verden over.

Konsekvenser for udviklingslandene
Mange fattige udviklingslande er blandt de mest berørte lande. De har ofte ikke ressourcer til at investere i forebyggelse, og i mange tilfælde afhænger befolkningen i højere grad af deres naturlige miljø. Særligt kystbefolkninger, oprindelige folk og selvforsynende landmænd er udsatte. Der forventes derfor et stigende antal af fordrevne mennesker som følge af klimaforandringer.

Konsekvenser for Europa
Hvis temperaturerne fortsætter med at stige, forventer klimaforskere, at man i Syd- og Centraleuropa vil opleve flere hedebølger, skovbrande og tørker. Middelhavsområdet forventes at blive tørrere. Både tørke og naturbrande forventes at forekomme oftere. Omvendt vil man i Nordeuropa højst sandsynligt opleve et væsentligt vådere klima med flere vinteroversvømmelser.

Konsekvenser for Danmark
Klimaet i Danmark er også under forandring. Siden 1980 er der sket en stigning i både nedbør og antal solskinstimer. Fortsætter udviklingen vil vi se varmere somre, mildere vintre og flere storme i Danmark. Derudover kan vi forvente mere intens nedbør, mere vinternedbør og vandstandsstigninger, hyppigere stormfloder og ekstremt højvande, som vil øge risikoen for oversvømmelse og erosion på mange kyststrækninger.

Konsekvenser for dyre- og planteliv
Klimaforandringerne sker så hurtigt, at mange planter og dyrearter har svært ved at tilpasse sig de ændrede forhold. EU anslår at cirka 20 – 30 procent af de hidtil undersøgte plante- og dyrearter i Europa er truet af udryddelse, hvis den globale gennemsnitstemperatur stiger over 1,5-2,5 °C. Klimaændringerne vil derfor betyde en artsudskiftning, hvor flere arter vil forsvinde. Samtidig vil en øget gennemsnitstemperatur betyde, at nogle plante- og dyrearter vil migrere mod nordligere klima, såfremt der er passende naturområder.

Konsekvenser for samfund og økonomi
Derudover har klimaforandringer også store konsekvenser for både samfundet og økonomien. Oversvømmelser skader ejendomme og infrastruktur, mens tørke og hedebølger har store konsekvenser for landbrug og produktion. Særligt sektorer som landbrug, skovbrug, energisektorer og turisme påvirkes af ændringer temperaturer og nedbørsmængder.