Jobmarked

Dekan

Dekan til Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Motiveres du af at udvikle og fremtidssikre uddannelserne på Det Teologiske Fakultet? Kan du gennem inddragelse og dialog balancere mellem drift og strategi, forskning og uddannelse?

Det Teologiske Fakultet, Købehavns Universitets ældste fakultet fra 1479 med mere end 500 års historie, søger en dekan med motivation og evne til at indtage en samlende og dialogskabende rolle, når strategierne skal implementeres, og de faglige kerneområder udvikles i forhold til universitetets, de studerendes og aftagernes behov. 

Det Teologiske Fakultet leverer forskning af højeste internationale standard og har et særdeles godt arbejds- og studiemiljø. Fakultetet har et stort potentiale for fremtidig udvikling på både forsknings – og uddannelsesområdet og samtidig en lang og betydningsfuld historie, der skal værnes om og respekteres. Det Teologiske Fakultets Mål- og Handleplan udmønter universitetets strategi på fakultetets fagområder og sætter desuden en række specifikke mål. Dekanen for Det Teologiske Fakultet skal have blik for den fortsatte proces og forankringen i ledelsesgruppen og blandt medarbejderne. Målene omfatter sammen med øvrige valgte indsatser følgende:

 • Forskningskvalitet
 • Uddannelseskvalitet
 • Internationalisering
 • Kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse

Der er fokus på at fremme kvalitet og effektivitet blandt andet gennem digitalisering af kommunikation og administration, hvor de faglige samarbejdsrelationer og driftsfællesskaber medfører et højt udbytte på tværs. Fakultetets mål er til stadighed at sikre, at medarbejdere og ledere trives i et godt arbejdsmiljø gennem blandt andet inddragelse og transparens i beslutningsprocesserne.

Dekanen har det overordnede ansvar for at sætte retning for den ovenstående fortsatte udvikling i et samspil med den øvrige ledelse samt i tæt og inddragende dialog med medarbejdere og studerende.

Dekanens ansvar og opgaver omfatter bl.a.:

 • At sikre en ledelse, der fremmer kvaliteten af forskningen og uddannelserne
 • At sikre forskning af højeste, internationale standard
 • At fortsætte og udvikle det gode samarbejde med aftagere og samarbejdspartnere
 • At bidrage til den fælles værdiskabelse på Københavns Universitet gennem samarbejdet med KU’s øvrige ledelser, her særligt dekanerne for KU’s øvrige fakulteter
 • At videreudvikle fakultetets fagområder og sammenhængen mellem dem med blik for samfundets udvikling
 • At sikre trivsel hos medarbejdere og studerende blandt andet gennem forståelse for de enkelte gruppers vilkår og arbejdsmetoder

Det er essentielt, at du motiveres af at udvikle Det Teologiske Fakultets uddannelser, samtidig med at du bidrager til styrkelsen af Københavns Universitets udvikling på overordnet niveau. Du trives naturligt med arbejdet i krydsfeltet mellem studerende, videnskabeligt personale, administrative medarbejdere samt eksterne relationer som aftagere, relevante fonde og det politiske niveau, ligesom du lykkes med at skabe følgeskab bredt.

Dine faglige og personlige kompetencer omfatter desuden: 

 • At du er lektorbedømt som minimum og en internationalt anerkendt forsker inden for det teologiske fagområdeog har erfaring med den videregående uddannelsessektor 
 • Erfaring indenfor universitetsledelse, herunder erfaring med ressourcestyring.
 • Erfaring med fondsansøgninger og ekstern finansiering
 • Et godt kendskab til og forståelse for teologiens egenart og enhed samt fakultetets fag og historie, herunder fakultetets forskellige centre
 • Dokumenteret erfaring med personaleledelse af forskellige personalegrupper, herunder kendskab til ledelse af forskere og undervisere samt af administrative medarbejdere
 • At du motiveres af den stærke samfundsmæssige opgave, som fakultetets uddannelser bidrager til at løse
 • At du er stærk i relationsdannelse og formår at skabe tillid og troværdighed omkring din person og dine ledelsesmæssige beslutninger.
 • At du er strategisk stærk med et godt helhedsblik
 • At du med glæde deltager i fakultetets sociale liv og har en dør åben for både studerende og medarbejdere
 • At du evner at fastholde og yderligere styrke fakultetets status udadtil 

Du kan læse mere om stillingen i den udvidede job- og kravprofil her

Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås ved rektor Henrik C. Wegener på + 45 35 32 26 04 eller Mercuri Urval ved direktør Mie Heinfelt på telefon +45 2179 6509 eller partner Susanne Bentkjær på telefon +45 2125 2314

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning, CV og et indtil tre sider langt oplæg med din vision for fakultetet.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen sendes til Københavns Universitet via linket i stillingsopslaget på www.jobportal.ku.dk. Ansøgningsfristen udløber den 15. april 2021.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.