Jobmarked

Deltidsstilling som sognepræst

Deltidsstilling i Rungsted pastorat, Helsingør Stift

En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Rungsted pastorat i Helsignør Stift er ledig pr. 1. oktober 2020.

Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 75% af en fuldtidsbekæftigelse. Til stillingen er envidere knyttet forpligtigelse til at gøre tjeneste i Fredensborg provsti efter provstens anvisning for så vidt angår 25% af stillingens beskæftigelsesgrad. Den nye præst er først og fremmest tilknyttet Rungsted sogn, og vil som
sådan blive sognets tredje præst, og mødt af følgende forventninger: Evne til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med sognets to andre præster og personale omkring de kirkelige handlinger, ligesom også med frivillige i forbindelse med menighedsaktiviteter og den plejehjemsforpligtelse, som skal deles med fuldtidspræsten. Du skal forvente at få ansvar for et hold konfirmander og i samarbejde med sognets øvrige præster lede et hold minikonfirmander om året.

Rungsted sogn er et meget aktivt og dynamisk sogn med meget velbesøgte højmesser og mange forskellige aktiviteter, og der hersker et godt arbejdsmiljø og et meget velfungerende samarbejde mellem alle personalegrupper.

Stillingen vil blive opslået i perioden 15. september til 5. oktober 2020.

Rungsted pastorat
Rungsted kirke er bygget i begyndelsen af forrige århundrede og blev indviet i d. 12. maj 1907. Der er ca. 150 siddepladser, folketal: 6.424, medl.: 4.977 og dermed 9 valgte medlemmer i menighedsrådet. Sognet betjenes af provsten for Fredensborg provsti (50 % af en fuldtidsstilling), en fuldtidsansat sognepræst samt præsten i den stilling, dette opslag vedrører. Stillingen er normeret til 75%, men pga. vakance i nabosognet Hørsholm midlertidigt til 100% indtil 15.08.2021. Der er omkring 110 konfirmander (fordelt på 5 hold) samt omkring 20 minikonfirmander. Der er en velbesøgt højmesse (gennemsnitlig 100 kirkegængere) om ugen. I 2019 var der 59 dåb, 10 vielser, i alt 44 bisættelser og begravelser. To lørdage om måneden afholdes dåbsgudstjeneste, i vinterhalvåret onsdagsandagter, ligesom der afholdes minigudstjenester, skolegudstjenester, krybbespil o.l. Sognet er også involveret i et kirke-skole-samarbejde med ca. 10-15 skolebesøg om året. I sognet forefindes også et børnekor (1-3 kl.), som led i et omfattende børnekorssamarbejde i hele provstiet. Endelig er der i sognet en kommuneskole, en privatskole og et plejehjem.

Af øvrige aktiviteter kan nævnes: 1-2 studiekredse, prædikenværksted, en læsekreds, to sogneforedrag m/ frokost, et månedligt ældremøde med foredrag, sorggrupper, babysalmesang, en årlig sogneudflugt med overnatning, 4-5 koncerter pr. år samt et sogneblad, der udkommer elektronisk hver måned. Herudover har kirken en meget aktiv og velfungerende menighedspleje, der afholder to årlige markeder, kirkefrokoster og sognemiddage. Se i øvrigt sognets hjemmeside www.rungstedkirke.dk

Kordegnevirksomheden og personregistreringen udføres fra et fælles kirkekontor, som betjener Hørsholm kommunes tre sogne: Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne. Kontoret er placeret i Hørsholm sogns sognegård på Barakstien 2, 2970, tlf. 45860097, rungsted.sogn@km.dk.

Stillingen er sammensat således, at den nye præst først og fremmest er tilknyttet Rungsted sogn, og som sådan vil blive sognets tredje præst, og mødt af følgende forventninger: Evne til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med sognets to andre præster og personale omkring de kirkelige handlinger, ligesom også med frivillige i forbindelse med menighedsaktiviteter og den plejehjemsforpligtelse, som skal deles med fuldtidspræsten. Højmesser og øvrige gudstjenester aftales for 6 måneder ad gangen i forhold til ansættelseskvoten. Du skal forvente at få ansvaret for et hold konfirmander og i samarbejde med sognets øvrige præster lede et hold minikonfirmander om året. Der forventes erfaring med IT på brugerniveau.

I stillingen ligger endvidere en forpligtelse til at gøre tjeneste i Fredensborg Provsti efter provstens nærmere anvisninger, samt træde ind og dække undervisning og kirkelige handlinger for provsten i dennes fravær.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand, Christian Andersen 21132607 eller mail: christian43@mail.dk

Rungsted Sogn/Kirke, Bolbrovej 15, 2960 Rungsted Kyst, www.rungstedkirke.dk