Jobmarked

Organist

En stilling som organist ved Bolbro Kirke er ledig pr. 1. april 2021.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter, såvel i som uden for kirken. Herunder på lokale plejehjem. 
  • Forestå ledelse af kor – herunder et Børne og- ungdomskor for 3. til 9. klassetrin, samt et højmessekor bestående af 6 fastansatte korister.
  • Forestå arrangementer med musikalske indslag i sognehuset.
  • Deltage i vores aktivitetsudvalg, i tæt samarbejde med kirkens præster og menighedsråd.
  • Føre tilsyn med orglet og kirkens øvrige musikinventar

Bolbro Sogn har 7.321 folkekirkemedlemmer. Der er ansat 3 præster, 2 kordegne,

2 kirketjenere og 1 fast organistvikar.

Sognet er kendetegnet ved et sogn i vækst – der bygges mange nye boliger. Vi er et sogn med en stor mangfoldig menighed, som vi gerne vil give et godt kirkeligt tilbud.

Orglet i Bolbro Kirke er et orgel med 16 stemmer fra Marcussen og Søn, Åbenrå samt to klaverer.

Vi forventer:

  • At du er uddannet organist (DOKS) eller KMOK/PO-organist.
  • Er imødekommende og har gode samarbejdsevner, samt har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre.
  • At du har vid erfaring i det klassiske orgelrepertoire, nye klassiske salmer og er fortrolig med det rytmiske salmerepertoire.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker ved Bolbro Menighedsråd, Stadionvej 68, 5200 Odense V.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk  

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371,45 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.740,68 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.587,32 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.  

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bolbro Sogns menighedsrådsformand Karin Wermuth, tlf. 31 23 37 35, mail: trunte-1973@hotmail.com eller

kontaktperson Henrik Rasmussen, tlf. 30 25 41 43, mail: 7776HER@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Bolbro menighedsråd: 7776fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. februar 2021.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den tirsdag den 2. marts 2021 og fredag den 5. marts 2021 i Bolbro Kirke og Bolbro Sognehus.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest ved ansættelsen.