Jobmarked

Organist

En stilling som organistved Slangerup kirke, Skt.Mikaels, Slangerup sogn er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020 ellersnarest derefter.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten forventessom udgangspunkt at varetage følgende opgaver:

 • deltage i planlægning og afvikling af gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • ledelse og genopbygning af kirkensvoksenkor.
 • Musikledsagelse ved:
 • månedlige gudstjenester på det lokale plejehjem.
 • månedlige arrangementer med morgensang og aftensang.
 • den årlige udendørs pinsegudstjeneste isamarbejde med vores nabosogne.
 • deltagelse i børnegudstjenestersamt lejlighedsvis konfirmationsforberedelse og juniorkonfirmanddage.
 • udvikling af kirkens musikalske profil.
 • deltage i det ugentlige koordineringsmøde for kirkens ansatte.
 • almindeligt forekommende opgavervedr. orgelstemning, KOda afgifter,vedligeholdelse af nodebibliotek etc.

Slangerup sogn harca. 7.500 indbyggere, og 9 ansatte isognet. Sognet er kendetegnetved mange børnefamilier og et levende og godt menighedsliv. Slangerup sogn hører tilFrederikssund provsti i Helsingørstift.

Kirkens orgel er romantisk og bygget af gregersen i 1855.Orglet har 12 stemmer, 2 manualer og anhangspedal, og ersenest renoveret i 2004. Vi har også et Yamaha-flygel og et klaver i kirken.

Vi forventer, at du:

 • har mod på både det klassiske og det rytmiske repertoire.
 • vilvære med til at udvikle kirkens koncerter og sangaftener,mm.
 • vilvære med til at udvikle arbejdet med gudstjenesten.
 • vil engagere dig i menighedslivet.

Ansættelse sker ved Slangerup sogns menighedsråd.
ansættelse af en kirkemusikervilvære omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaversom henholdsvis kordegn,sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organistvilvære omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og dansk Organist og Kantor Samfund (dOKS) for organister. aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare derestjenestemandsstatusved ansættelse med direkte overgang.derskal iså fald ske en klassificering af stillingen. OBS: alle beløb nedenfor er i nutidskroner.
Årslønnen for en kirkemusiker aftalesindenfor intervallet 281.964,00 kr.-412.101,00 kr.Fikspunktet er 289.193,00 kr.der er rådighedsforpligtelse til stillingen. rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (dOKS) aftalesi henhold til nyløn/aC-skalaen.detvilsige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr.– 383.453,00 kr. årligt.derydesrådighedstillæg istillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr.– 62.884,45 kr. indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere pO-organist) aftalesi henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt. indplacering sker efter anciennitet rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. for tjeneste ved 1 kirke / 30.780,28 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.627,44 kr. for tjeneste ved 4 eller flere kirker.
OK tillæg på 937,75 kr.OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.løn,OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteresi overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fåsved henvendelse til:
formand Karen pedersen, telefon 2126 6793 (bedst mellem 16 og 17),
sognepræst Caja Winterø, telefon 4738 2347 eller
sognepræst Klaus Meisner, telefon 2341 4495.

Ansøgning med relevante bilag sendestil menighedsrådet på mail: 7421fortrolig@sogn.dk
eller til Slangerup Kirke, Strandstræde 4, 3550 Slangerup,mrk. ’ansøgning’.

Ansøgningen skalvære menighedsrådet i hænde senest den 31. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 38.

Menighedsrådet kan oplyse, at dervil blive indhentet referencersamt børneattest.