Jobmarked

Akademisk medarbejder

Folkekirkens mellemkirkelige Råd søger akademisk medarbejder

til et vidtfavnende job som medarbejder og koordinator for en række specifikke opgaver i Mel-lemkirkeligt Råds sekretariat på Frederiksberg. Fokus er på at styrke sammenhænge mellem MKRs internationale/interkulturelle horisont og folkekirkens hverdagsliv omkring mellemkirke-lige anliggender, mission, integration, trosfrihed m.v.
Du skal være teologisk uddannet med specialkompetence inden for økumenisk teologi og mis-sionsteologi, samt have dokumenteret erfaring fra tidligere ansættelser som igangsætter, pro-jektleder og kommunikator. Dyb forståelse af og erfaring med folkekirken og dens særlige for-hold og organisering er en forudsætning.
Se separat PDF-fil med Stillingsprofil/arbejdsbeskrivelse for jobbet.

Rammer
Der er i udgangspunktet tale om stilling på fuld tid. Evt. nedsat tid kan forhandles.
Stillingen fordrer at medarbejderen fleksibelt yde ekstra indsats under spidsbelastninger og har mulighed for nødvendig rejsevirksomhed i Danmark og udlandet.
Ansættelse sker på fuldmægtig-niveau inden for generelle regler gældende for akademikere ansat i Staten.
Sekretariatet består af 7-9 personer, der ofte må samarbejde på kryds og tværs i en matrix-organisation, der skal løse mange forskelligartede opgaver. Medarbejdere skal være indstillet på fungere i et sådant miljø.
Ansættelsen forventes påbegyndt 1. august.

Krav til ansøgning
Ansøgere bedes inden indsendelse af ansøgning gennemgå www.interchurch.dk for at sætte sig ind i Det mellemkirkelige Råds arbejdsområder og arbejdsformer. Det er vigtigt at kunne brænde for den anliggender, vi er sat i verden for.

Ansøgningen skal indeholde

 • redegørelse for de specifikke teologiske og kirkelige kvalifikationer, der efterspørges.
 • dokumentation for erhvervserfaring i at være igangsætter, projektleder og kommunika-tor
 • CV
 • 2-3 referencer på personer, der kender dig fra lignende ansættelser.

Spørgsmål rettes til sekretariatschef Birger Nygaard på tlf. 2482 4440.

Ansøgningsfrist: 30. maj

Ansøgning skal sendes pr. e-mail til job@interchurch.dk.

Folkekirkens mellemkirkelige Råd er folkekirkens organ til kontakt med andre kristne kirker i Danmark og internationalt.

Stillingsprofil/arbejdsbeskrivelse for Teologisk uddannet akademisk medarbejder (fuldmægtig) 
Fokus: Integrering af økumeniske temaer og mission i folkekirken

Den ansattes profil  - faglige og personlige kompetencer

 • Teologisk, økumenisk, missiologisk og kirkelig kompetent formidler. 
 • Allround igangsætter, projektleder, -styrer og netværker. 
 • Betydelig erfaring med folkekirken og de særlige forhold, som her gør sig gældende i kraft af struktur, teologiske traditioner og generelle organisatoriske dynamikker. 
 • Rummelighed i forhold til andre kirkelige traditioner og erfaring fra økumenisk samarbejde.
 • Team-person, der fungerer godt i en matrix-organisation med skiftende opgaver og samarbejdspartnere internt og eksternt.
 • Gode dansk og engelsk-/tysk-kundskaber i skrift og tale 
 • IT-kundskaber over gennemsnittet.

Den ansatte har hovedansvar for, at arbejdet vedr. folkekirkens mission på naturlige måder indlejres i MKRs arbejde generelt ved konsekvent gennemtænkning af missionsdimensionerne i MKRs fokusområder og ud fra folkekirkens traditioner og forudsætninger.

Arbejdsopgaver
Fokus på elementer/projekter, der danner bro mellem folkekirken (både strategiske lag og sogneliv) og MKRs internationale/danske økumeniske engagement og arbejde med mission og kulturmøde. Herunder vurdering, udvikling og afprøvning af nye initiativer i forhold til folkekirkens institutioner og menigheder.

 • MKRs opgave vedr. folkekirkens mission (20-40%)
 • Fortsat fokus på mission - i MKRs arbejde internationalt, i Danmark og i migrantarbejdet - ud fra folkekirkeligt funderet missionsforståelse. Herunder samarbejde med folkekirkelige missionsselskaber på udvalgte områder.
 • Medlem af/sekretær for arbejdsgrupper/udvalg/netværk, der udfolder og formidler mellemkirkelige og missionale dimensioner i folkekirkens arbejde.
 • International inspiration, som den kommer til udtryk gennem de økumeniske organisationer, i missionsselskabers mellemkirkelige relationer og menigheders venskabsrelationer i Danmark, Vesten og det globale syd og i andre arbejdsformer, der bidrager til at gøre kirken globalt nærværende for folkekirkens menigheder.
 • Danske/folkekirkelige missionale perspektiver, som de kan udfoldes i relation til aktuelle strømninger/tiltag i folkekirken generelt og gennem deltagelse migrantsamarbejdets fokus på inkludering af nydanskere.
 • Tilrettelægge kurser i samarbejde med folkekirkens efteruddannelse (FUV).
 • Projekt Trosfrihed – forfulgte kristne (10-20%)
 • Følgeskab af udviklinger i danske, nordiske og internationale netværk og samarbejdsinitiativer
 • Styrke menigheders muligheder for deltagelse og syn for engagement
 • Div. projekt-arbejde (40-60%)
 • Til rådighed for div. ad hoc projekter, der løbende identificeres af Rådet. Aktuelt arbejdes med opgaver som 
 • Udvikling af offentlighedsteologisk forståelse og praksis i folkekirken
 • Nordisk/europæisk fokus på Vestens kirker under forandring
 • Udredning vedr. evt. styrket folkekirkelig indsats i forhold til EU
 • Dansk værtskab for Det lutherske Verdensforbunds Council-møde. 
 • Det missionariske møde med ikke-kristne indvandrere i Danmark.
 • Div. opgaver i relation til udvikling af Folkekirkens Migrantsamarbejde

Det forudsættes, at

 • Medarbejderen arbejder med og igennem en række netværk og netværks-personer/-udvalg internationalt og i Danmark, i specialorganisationer som fx Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter og Dansk Missionsråd - og ikke mindst i folkekirkens lokale strukturer: stift, provsti, sogn.
 • Medarbejderen er i løbende samspil med følge- og/eller arbejdsgrupper omkring udvalgte projekter
 • Der arbejdes med veludviklede projektstyringsværktøjer mhp. realistisk gennemføring af parallelle projekter
 • At studentermedhjælp er til rådighed efter behov.

Arbejdets rammer
Folkekirkens mellemkirkelige Råd er et lovbestemt, demokratisk valgt organ, som varetager folkekirkens kontakt til andre kristne kirker i Danmark og internationalt.

På sekretariatet for Folkekirkens mellemkirkelige Råd lægges der vægt på medarbejderskab i et kreativt og dynamisk miljø, hvor det daglige fællesskab står højt på dagsordenen, og hvor vi prioriterer faglig dygtighed, fleksibilitet og evnen til at arbejde selvstændigt. Sekretariatet indgår i et bredere kontorfællesskab på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, hvor vi samarbejder med en række andre kirkelige institutioner og organisationer.

Medarbejderen er ansat i en akademisk stilling med 37 timer ugentligt. Medarbejderen aflønnes på fuldmægtigniveau svarende til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation for akademikere i staten. Stillingen indeholder rådighedstillæg med heraf følgende rådighedsforpligtelse. Der vil være rejsevirksomhed i både ind- og udland.

Medarbejderen refererer til sekretariatschefen i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.