Børne- og kommunikationsmedarbejder

Solvang Kirke
Ansøgningsfrist: 28.5.2022

Solvang Kirke

Børne- og kommunikationsmedarbejder  

En stilling som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder ved Solvang Kirke, Solvang Sogn, Amager er ledig pr. 1. august 2022.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Vi drømmer om en medarbejder, som kunne tænke sig at være med til at udvikle et godt børne- og ungdomsarbejde og menighedsliv i Solvang Kirke. 

Sognemedhjælperen skal varetage følgende opgaver:

 • Udvikle og drive kirkens børne- og ungdomsarbejde også i samarbejde med frivillige
 • Tilrettelæggelse af børne- og familiegudstjenester i samarbejde med præsterne
 • Varetagelse af mini-konfirmandundervisning i samarbejde med præsterne
 • Deltagelse i undervisning af konfirmander med særlige behov, som én af præsterne står for
 • Udvikling og koordinering af børnenes hjørne under gudstjenester. Herunder finde og understøtte frivillige medarbejdere
 • Udvikling af tiltag for børnefamilier og kontakt til disse
 • Indgå i menighedsplejens bestyrelse 
 • Kommunikations- og PR-opgaver (hjemmeside, Facebook og annoncer i ugeavisen) – og udvikling af nye områder så kirken bliver synlig på relevante elektroniske platforme
 • Plads til ad hoc-opgaver og noget du selv brænder for


Vi forventer, at du:

 • er kirkelig engageret med levende interesse for at arbejde i en kirkelig sammenhæng
 • er interesseret i og har erfaring med at arbejde med børn og unge
 • er god til at kommunikere og formidle, både skriftligt og mundtligt
 • er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
 • er imødekommende, samarbejdsvillig og loyal
 • er fleksibel og kan indrette din indsats efter de skiftende behov
 • Kreative eller musikalske evner er et plus, men ikke et must


Om os:
Solvang Sogn har 12.737 antal indbyggere, 6 kirkefunktionærer og 2 præster ansat i sognet. 
Kirken er kendetegnet ved et mangfoldig af aktiviteter og stor frivillighedskultur. For børn og unge er der spaghettigudstjenester, børnenes hjørne om søndagen, mini-konfirmander, juniorklub, konfirmandklub for nuværende og tidligere konfirmander og mange andre forkyndende og diakonale aktiviteter som fremgår på kirkens hjemmeside www.solvangkirke.dk
Kirkens vision siger blandt andet, at ”vi i ord og handling vil dele Guds kærlighed som vi møder i Jesus Kristus”. 

Ansættelse sker ved Solvang Sogns Menighedsråd, Solvang Kirke, Remisevej 10, 2300 København S.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. 
Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.
Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner). Der er - rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 32.662,20kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 312.149,65 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.013,22 kr.(nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 32.662,20 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 907,28 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau 2 er 265.016 kr. årligt ved ansættelse på 30 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Kevin B. de Wit på telefonnummer 22959463 eller mail 7090fortrolig@sogn.dk 
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7090fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. maj 2022 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted  i uge 22 /23.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.