Daglig leder

Kristkirkens Sogn
Ansøgningsfrist: 15.8.2022

Kristkirkens Sogn

Kristkirkens Sogn, Kolding, søger snarest muligt eller pr. 01.10.2022 en engageret daglig leder, som foruden ledelsesopgaverne har lyst og evne til at indgå i et myldrende menighedsliv i henhold til de kompetencer, vedkommende kommer med. Kristkirkens Sogn er et aktivt sogn med dygtige medarbejdere og mange frivillige.

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Ansøgningsfrist er 15. august kl. 22.00.

Stillingen kan besættes af en person med følgende kompetencer:
Du

 • har erfaring indenfor personaleledelse
 • kan fremme samarbejdet med personale på tværs, præster, menighedsråd og frivillige
 • sætter værdien af sognets arbejde højt
 • har interesse og evne for at arbejde med på vores vision
 • er imødekommende, ansvarsbevidst, har ordenssans og overblik.


Stillingen som daglig leder kan kombineres med enten kordegneopgaver eller opgaver som kirke- og
kulturmedarbejder.

Hvis stillingen kombineres med opgaver som kirke- og kulturmedarbejder forestiller vi os, at du eventuelt har faglige kvalifikationer inden for kristendom og kirke samt musik (f.eks. læreruddannet, pædagog eller 3K), samt at du

 • er idérig og kreativ og brænder for at undervise og forkynde for børn samt er vant til at afholde arrangementer for forskellige grupper i alle aldre,
 • kan motivere og har lyst til at indgå i et team med de andre medarbejdere samt kan samarbejde på tværs af faggrænser,
 • kan motivere og koordinere kirkens frivillige,
 • har gode administrative og IT-mæssige kompetencer.


Hvis stillingen kombineres med kordegneopgaver forestiller vi os, at du eventuelt har faglige kvalifikationer indenfor:

 • Personregistrering og/eller administration,
 • Sekretæropgaver for menighedsråd eller lignende,
 • Administrative og IT-mæssige kompetencer,
 • Kirketjeneste.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Vi tilbyder:

 • Et fællesskab i form af en stor og bredtfavnende menighed.
 • Et dagligt arbejdsfællesskab med andre faggrupper i personalets eget hus.
 • En spændende stilling med ansvar og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen.
 • Et engageret menighedsråd, som er åbent over for nye tiltag.
 • Relevante kurser og mulighed for faglig udvikling.

Arbejdet som daglig leder kan blandt andet omfatte

 • Ledelse af kirkens personale, herunder MU-samtaler.
 • Kontakt til udvalg og præsterne – herunder personaleudvalg mv. 

Kirke- og kulturmedarbejderopgaver kan omfatte:

 • At afholde legestue for byens yngste børn og deres familier.
 • At deltage i planlægning og gennemførelse af familiegudstjenester f.eks. Messy Church, 1. søndag i advent, juleaften og fastelavn.
 • At deltage i vores julekrybbeevent for byens børneinstitutioner.
 • Kirketjeneste.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på https://www.folkekirkenspersonale.dk/

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen som kordegn er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 356.741,49 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner) ved 37 timer ugentligt. Fikspunktet er 371.606,19 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.270,63 kr. (nutidskroner) ved 37 timer ugentligt.

Stillingen som kirke-kultur medarbejder er indplaceret i løngruppe 1 eller 2. Årslønnen vedr. løngruppe 1 (opfylder IKKE kompetancekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner) aftales indenfor intervallet 292.106 kr. – 387.037 kr. (nutidskroner) ved 37 timer ugentligt.

Årslønnen vedr. løngruppe 2 (opfylder kompetancekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner) aftales indenfor intervallet 306.709 kr. – 438.155 kr. (nutidskroner) ved 37 timer ugentligt.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 32.093 kr. (nutidskroner) ved 37 timer ugentligt.

Aftale om indplacering i lønintervallet for kordegn indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening, vedr. Kirke- og Kulturmedarbejder indgås aftalen mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Første samtale forventes afholdt i uge 34. Efter første samtale indhentes referencer og udarbejdes personlighedsprofil. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. Yderligere information om stillingen fås på www.kristkirken.dk og hos kontaktperson Jonathan Thormann, tlf. 22326055

Ansøgning samt relevante bilag sendes til 7928fortrolig@sogn.dk senest den 15. august kl. 22.00.