Jobmarked

Kirke- og kulturmedarbejder

Kirke- og kulturmedarbejder i Ishøj sogn.
En fuldtidsstilling med rådighedstillæg.
Ansøgningsfrist: 13. august kl. 19.30.
Forventet ansættelse fra 1. september eller 1. oktober 2018.

Vil du arbejde med børn/unge og kommunikation i Ishøj?
Menighedsrådet ved Ishøj sogn søger en medarbejder i en stilling som Kirke- og kulturmedarbejder. Stillingen er nyoprettet med fokus på kirkepædagogisk arbejde for børn og unge samt nytænkende kommunikation i sognet som helhed. Du vil derfor være med til at forme rammerne og være medskabende på den konkrete udmøntning af stillingens indhold i et multikulturelt og socialt meget sammensat sogn. 

Stillingens indhold:
Til det kirkepædagogiske arbejde ønsker vi en medarbejder med selvstændigt ansvar for at planlægge og igangsætte indledende konfirmationsforberedelse, i samarbejde med sognets præster at afholde særgudstjenester ol. samt stå for aktiviteter for områdets børn og unge som f.eks. kirkelige tilbud i ferietiden.

En anden side af arbejdet drejer sig om opsøgende arbejde overfor lokalområdets skoler og institutioner, aktiv deltagelse i lokale festivaler og beboeraktiviteter samt inddragelse og koordinering af frivillige.

Arbejdet med kommunikation skal ses i lyset af det kirkepædagogiske arbejde. Vi ønsker, at du indgår i udvikling og nytænkning af sognets kommunikation: kirkeblad, hjemmeside, sociale medier, plakater/tryksager samt kontakt til lokalpressen med henblik på at styrke sognets menighedsopbyggende arbejde.

Som ansat i Ishøj bliver du del af en gruppe kirkemedarbejdere, der arbejder tæt sammen og derfor også prioriterer tid til fælles planlægning og samarbejde. Du vil komme til at indgå i samarbejdet med fem præster og arbejde ved to kirker; Ishøj Kirke og Vejleå Kirke med fast arbejdssted og kontor i sidste. Afstanden mellem de to kirker er 4 km. og kan tilbagelægges både i bil, på cykel og med offentlig transport.

Faglige kompetencer og personlige evner:
Vi lægger vægt på, at du har en relevant faglig erfaring eller uddannelse som kirke og kulturmedarbejder (3K), lærer, pædagog eller lignende, og at du besidder kompetencer til:

  • At arbejde både selvstændigt og sammen med andre
  • At nytænke og udvikle både pædagogisk og kommunikativt
  • At omgås og engagere dig i mange forskellige mennesker
  • At holde mange bolde i luften, men også at kunne afgrænse dit arbejde

Sognet:
Ishøj sogn er en del af Ishøj-Torslunde pastorat og omfatter ca. 22.000 beboere, hvoraf de 46% er medlemmer af folkekirken. 40% af sognets beboere har udenlandsk baggrund, hvorfor vi til stadighed forsøger at holde kirken i en udvikling, der svarer herpå. I den forbindelse lægger vi stor vægt på åbenhed og samarbejde overfor lokalområdets andre folkelige aktører. Selvom sognet og bebyggelsen i Ishøj er stor og tæt, er følelsen af tilhør og fællesskab tilsvarende stor, hvorfor opgaven for kirke og sogn hele tiden er at finde sin egen plads i den større sammenhæng.

Ansættelse:
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Aflønning pr. 1/4 2018:
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398 kr. – 371.579 kr. Fikspunktet er 294.418 kr. Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.418 kr. – 420.655 kr.
Fikspunktet er 308.9438 kr. Der er knyttet rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 30.462 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu, som forhandlingsberettiget organisation.

Yderligere information:
For yderligere information om sognet kan man se www.ishoejkirker.dk

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sognepræst Ane Bækgaard tlf. 2466 1886 og sognepræst Christian Barrit Petersen tlf. 4399 1628. Ansættelsen sker ved Ishøj sogns Menighedsråd.

Ansøgning vedlagt CV mv. afleveres eller sendes til Menighedsrådet i Ishøj, v. formand Johan Funck, Ishøj Boulevard 1, 2635 Ishøj. Mærk kuverten ”KK-medarbejder” – og husk at sende i meget god tid!

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 22. august kl. 17.00 – 21.00 og torsdag d. 23. kl. 18.00 – 20.00.