Jobmarked

Kirkemusiker - organist

Kirkemusiker - organist ved Mejrup Kirke.

Stillingen som kirkemusiker med kerneområde som organist og musikpædagog ved Mejrup Kirke er ledig til besættelse.

Stillingen er på 100 %.

Mejrup er nabosogn til Holstebro og har godt 4300 indbyggere. Der er stor opbakning til kirken og god kirkegang. Åbent og positivt samarbejde med 3 præster, øvrige ansatte og frivillige. Nærværende og aktivt menighedsråd som arbejdsgiver, Kontor sammen med kirke- og kulturmedarbejder til rådighed. Gode rammer, mulighed for videreuddannelse og særdeles godt arbejdsmiljø.

Kirkens orgel er fra Bruno Christensen & sønner 1989. Det har 13 stemmer, 2 manualer og pedal.

Der afholdes gudstjeneste i kirken alle søn- og helligdage. Geografisk fleksibilitet i provstiet forudsættes.

Stillingens indhold:

  • Orgelspil til gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Klaverspil til gudstjeneste på plejehjem og kirkens møder i Kirkehuset.
  • varetage babysalmesang
  • varetage kirkens arbejde med spirekor, børnekor og juniorkor
  • arrangere 2 koncerter om året med kirkens kor og lokale kræfter
  • pædagogisk medhjælp ved mini- konfirmandundervisningen
  • ugentligt medarbejdermøde

Hovedvægten ligger på spil til fællessang og det musikpædagogiske. Det er vigtigt for os, at du tegner kirkens musikalske profil udadtil, brænder for formidling af kirkens budskab gennem sang og musik, engagerer dig i dit arbejde med glæde og humor og møder mennesker med åbenhed og interesse.

Du kan se meget mere om vores aktiviteter på www.mejrupkirke.dk

Der foreligger samarbejdsaftale mellem Mejrup, Hogager og Borbjerg sogne om organistafløsning. De to organister afløser hinanden i ferier og fridage samt ved sygdom, kurser og efteruddannelse. Aftalen findes på Mejrup Kirkes hjemmeside."

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,25 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418,48 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.844,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.513,48 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Marianne Sørensen, tlf. 4046 3513 eller menighedsrådsformand kontaktperson Vagn Aa. Boesen tlf. 2086 9342. 

Ansøgningsfrist: mandag 21.januar 2019 kl. 14.00. Der forventes at afholde ansættelsessamtaler i uge 05.

Ansøgningen sendes til menighedsrådsformand Vagn Aa. Boesen, Baunevej 6, Hornshøj, 7500 Holstebro formand@mejrupkirke.dk