Kirketjener

Hans Tausens Kirke
Ansøgningsfrist: 8.10.2021

Hans Tausens Kirke

Stilling som kirketjener ledig pr. 1. december 2021 i Hans Tausens Kirke i Odense

Hans Tausens Kirkes menighedsråd søger en kirketjener på fuldtid tid, da vores nuværende kirketjener har valgt at gå på efterløn. Vores nye kirketjener skal sammen med kirkens øvrige personale være med til at sikre den daglige drift af en levende kirke.

Kirken har mange daglige aktiviteter, hvor du som kirketjener har en vigtig rolle i at møde de mange mennesker der kommer til kirken med et åbent sind, imødekommenhed og respekt. Alt dette samtidig med, at du løser de praktisk gøremål, som er afgørende for en velfungerende dagligdag i kirken.

Du vil skulle samarbejde om kerneopgaven med menighedsråd, kordegn, organist og kirke-og kulturmedarbejder samt kirkens 2 præster. Der er tilknyttet en fast afløser for kirketjeneren som også er en vigtig samarbejdspartner.

Se mere om Hans Tausens kirke på: www.hanstausenssogn.dk/

Profil

Vi lægger vægt på:

  • At du har et godt overblik, kan arbejde selvstændigt og har evne og lyst til at samarbejde bredt med kollegaer i kirken, menighedsråd og kirkens frivillige.
  • At du kan indgå i det kirkelige arbejde med respekt for værdier og tradition i den danske folkekirke.
  • At du naturligt og empatisk kan møde mennesker i kirken i sorg og glæde.
  • At du har et godt håndelag og blik for rengøring og kirkens daglige praktiske udfordringer.
  • At du har lyst til og har erfaring med IT og de tekniske installationer og styringssystemer i kirken.
  • At du er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde.
  • Vi ser gerne, at vores nye kirketjener har den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjener, eller at denne gennemføres inden for de 2 første år.

Kerneopgaver

Kirketjenester: Deltage og forestå praktiske opgaver ved gudstjenester, øvrige kirkelige handlinger og servicering ved arrangementer i kirken.

Rengøring: Daglig rengøring og vedligeholdelse i kirken og tilhørende lokaler samt vedligeholdelse af udendørsarealer og snerydning.

Pedelfunktion: Betjene kirkens klimaanlæg, klokkestyring, lyd-, video- og IT-udstyr. Tilsyn med og pasning af kirkens bygninger og kirkens inventar, herunder vedligeholdelse og mindre reparationer.

Ansøgning sendes til / ansøgningsfrist
Ansøgninger sendes til e-mail 7783fortrolig@sogn.dk 
Ansøgningsfrist: 8. oktober 2021.

Oplysninger om stillingen
Du er velkommen til at kontakte kontaktperson for personalet Allan Nielsen på telefon 4028 2934, eller formand for menighedsrådet Elsebeth Kjærgaard på telefon 2175 4599.

Der vil efter aftale med dig blive indhentet referencer, straffeattest og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsesvilkår / løn:
Lønvilkår: Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen aftales indenfor intervallet 276.674,00 kr. – 356.765,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 276.674,00 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 26.109,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Til ovenstående kommer arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. Hvis den obligatoriske uddannelse for kirketjenere ikke er gennemført på ansættelsestidspunktet, skal denne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkepersonale.dk 

Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid.