Prøv avisen

Kordegn

Vejle Sct. Nicolai Sogn søger kordegn med daglig ledelsesfunktion.

Da menighedsrådet har besluttet at flytte en større del af de personaleadministrative opgaver fra menighedsrådet til en kordegnestilling med daglig ledelses funktion, søger vi en erfaren kordegn til byens største sogn med tiltrædelse pr. 1. januar 2018.

Stillingen er på fuld tid, 37 timer. Den daglige arbejdsplads er i Søndermarkshuset, sognehuset ved Søndermarkskirken på Søndermarksvej 84, 7100 Vejle.

Der er tale om en administrativ stilling uden regnskabsforpligtelse og uden kirketjeneste. 
Hovedopgaverne er personregistrering, kalenderstyring (KaBoo) med bestilling af kirkelige handlinger, daglig ledelse af syv medarbejdere og sekretær for menighedsrådet.
Vi ønsker os en engageret og erfaren person med kordegneuddannelse, som er serviceminded, fleksibel, arbejder struktureret, har gode samarbejdsevner og ledelseskompetencer.

Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10-fællesoverenskomsten, organisationsaftale med tilhørende protokollat. Besættes stillingen med en tjenestemand, klassificeres stillingen efter forhandling mellem ministeriet og de forhandlingsberettigede parter.
Der er tre måneders prøvetid og børneattest indhentes.

Ansættelse sker ved Vejle Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd beliggende Søndermarken 84, 7100 Vejle
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 327.919,72 kr. – 409.887,68 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 341.573,06 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 32.420,07 kr. (nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan ses på sognets hjemmeside: vejle-sct-nicolai.dk
eller ved henvendelse til formand Christian Møller på telefonnummer 30 74 19 58 eler på mail 7893@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på e-mail til 7893fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 3. november 2017 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 46.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.