Organist

Sunds Kirke
Ansøgningsfrist: 15.8.2022

Sunds Kirke

En stilling som organist ved Sunds Kirke, Herning Nordre Provsti – Viborg Stift, er ledig til besættelse den 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Sunds sogn er et sogn med mange aktiviteter og arrangementer drevet af engagerede medarbejdere ved kirken og en aktiv menighed. Organisten har kontor i den smukke sognegård, der ligger tæt op ad kirken og Sunds Sø, og som rummer kontorfaciliteter for præster, kordegne, sognemedhjælper og graver foruden organisten. Det betyder, at sognegården også i hverdagene er en livlig arbejdsplads, hvor menigheden og kirkens ansatte mødes. Der er også et engageret og arbejdsomt menighedsråd, der ser det som én af dets vigtigste opgaver at skabe gode rammer for kirken i sognet og ansatte ved kirken.

Sunds sogn, som huser 4654 indbyggere, hvoraf 4201 er medlem af Folkekirken har 1,7 præst, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 1 kordegn og 1 kordegneassistent, 1 kirkesangere samt 1 graver, 2 gravermedhjælpere og 1 kirketjener.

Orglet i kirken er ganske nyt, bygget i 2014 af P.G. Andersen og Bruhn. Der er 25 stemmer og samlet 1.565 piber. Spillebordet er anbragt fritstående, og der er to manualer og pedal. I kirkerummet har vi desuden et klaver, og i sognegården er der et flygel.


Organistens primære opgaver er:

 • at spille til gudstjenester og kirkelige handlinger
 • at spille til alternative gudstjenester for f.eks. familier og børn og andre aldersgrupper.
 • at lede eksisterende lejligheds voksenkor, samt gerne starte børnekor op.
 • at arrangere babysalmesang og skolekirkeprojekter sammen med sognemedhjælperen (kirke- og kulturmedarbejderen)
 • at arrangere en julekoncert sammen med skolekor samt koncerter med gæsteoptræden i samarbejde med musikudvalget.
 • at spille til arrangementer i kirken og sognegården, såsom højskolesangaftner, sogneaftner og eftermiddage.

Vi forventer, at du:

 • sætter et godt samarbejde i højsædet og vil være med til at skabe en god arbejdsplads i Sunds Kirke.
 • er en dynamisk og udadvendt organist, som kan lide dit job, og som brænder for kirkens arbejde, og som også kan være kirkens ansigt udadtil.
 • har de nødvendige musikalske kompetencer.
 • har lyst til at skabe gode rammer for børn og unge og inspirere til sang.
 • er med til at fremme samarbejdet med skoler, institutioner og foreninger.
 • er god til at akkompagnere til fællessang og er villig til at spille efter andet end koralbogen.
 • er fortrolig med rytmisk musik, og gerne spiller det.
 • er selvstændig, konstruktiv, nytænkende og fleksibel.

Som organist ved Sunds Kirke har du mulighed for at udvikle dine kompetencer.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Herning Provstierne i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsesstedet er sognegården i Sunds, Nørrevang 45, 7451 Sunds.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis organist, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for organister.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853 kr. – 423.631 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 297.285 kr. (nutidskroner). Tillæg udgør årligt 963,99 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.492 kr. – 394.182 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.150 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.964 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. Løn, tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos kontaktperson Margit Ørndrup, tlf. 6165 3888; E-mail: margitorndrup@gmail.com eller menighedsrådsformand Inger Christensen, tlf.nr. 3025 2283; E-mail: itc@pc.dk

Ansøgningsfrist: 25. juli 2022 - 15. august 2022
Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på: 8800fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 15. august 2022 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 33/34

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.