Organist og korleder

Løgumkloster Kirke
Ansøgningsfrist: 15.8.2022

Løgumkloster Kirke

GENOPSLAG -
Organist og korleder til Løgumkloster Kirke

Stillingen som organist og korleder ved Løgumkloster Kirke, Tønder Provsti, er ledig pr. 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Da vores ene organist gennem 20 år har valgt at gå på pension, søger vi ny organist og korleder til Løgumkloster Kirke.
Løgumkloster sogn har o. 3.000 indbyggere, hvoraf ca. 2.500 er folkekirkemedlemmer. LøgumKloster blev grundlagt i 1173, og byggeriet af den nuværende kirke blev påbegyndt i 1225. Det er en af landets smukkeste cistercienserklosterkirker med en fin akustik. Løgumkloster er en by med mange institutioner og kirken er således omgivet af både Løgumkloster Refugium, Løgumkloster Højskole, Løgumkloster Kirkemusikskole, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, og to efterskoler, som alle spiller en rolle som samarbejdspartnere i dagligdagen.
Byen er præget af en smuk bygningskultur, den har et rigt kulturliv og ligger midt i den sønderjyske natur tæt på Vadehavet og den kommende naturnationalpark Draved Skov.
Løgumkloster Kirke er et levende fællesskab, der har en bred folkelig forankring. Kirken har et stærkt og engageret menighedsliv og en stabil kirkegang.

Kirkens orgel er bygget af Marcussen og Søn 1969/2015. Ved en gennemgribende renovering af klosterkirken i 2015 blev orglet udvidet. Det har tre manualer og pedal samt 47 stemmer. Det betegnes af mange som et af Danmarks mest vellykkede universalorgler.
Derudover har kirken tre flygler, et mindre orgelpositiv og et cembalo.

Stillingen indeholder blandt andet:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken og på plejehjem.
 • Morgensangstjenester for FUV. Fortrinsvis tirsdag-fredag – undtaget skoleferier
 • Aftensangstjenester mandag-lørdag
 • Møder, foredragsaftener etc.
 • Koncerter: cirka 30 om året, heraf cirka 10 med medvirken af kirkens organister
 • Medvirken ved minikonfirmand- og konfirmandundervisning
 • Menighedsrådet ser gerne, at ansøger har særlig interesse for korsang og fællessangskultur.


Vi søger en organist, der:

 • er DOKS-uddannet, men ansøgere med anden tilsvarende relevant uddannelse er også velkomne til at søge stillingen.
 • engageret vil arbejde for samarbejde omkring musik og sang med skoler og lokalsamfund.
 • vil deltage i og bidrage til initiativer og ideer fra menighed og kollegaer.
 • har indsigt i kirkens liv og liturgi samt vil medvirke til et velfungerende arbejdsklima, både medarbejdere imellem og i forhold til menigheden og menighedsrådet.

Stillingens indhold fordeles fleksibelt mellem kirkens to organister, men særligt korarbejdet vil blive den nye organists ansvarsområde.
Der er gensidig vikarforpligtelse mellem de to organister.

Organisten vil blive en del af et team på to fuldtidsorganister, to kirketjenere (hvoraf den ene også er ansat som kirkekulturmedarbejder), en fuldtidspræst, en bistandspræst, en kirkesanger og en kirkegårdsleder.

Ansættelse sker ved Løgumkloster Kirke, Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster.
Løgumkloster menighedsråd er ansættelsesmyndighed.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.492 kr. og 394.182 kr. årligt. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.622 kr. og 64.644 kr. årligt.

Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (PO/KMOK-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrin-system. Basistrin 1 udgør 312.150 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 327.964 kr. årligt.

Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør 24.270 kr. årligt. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Aftale om indplacering indgås mellem menighedsrådet og Organistforeningen.
Alle beløb er oplyst i nutidskroner gældende pr.1.4.2022.

Du vil blive bedt om at oplyse referencer forud for tilbud om ansættelse, og du skal give tilladelse til, at menighedsrådet må indhente straffe- og børneattest.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag d. 15. august 2022.
Ansøgning skal sendes på mail til: 9045fortrolig@sogn.dk
Samtaler og prøvespil forventes afholdt tirsdag d. 23.august 2022.
I forbindelse med et eventuelt prøvespil vil der blive bedt om kunstspil i sværhedsgrad a la Cesar Francks: Choral i a-mol, ligesom liturgisk spil og improvisation også vil indgå.

Hvis du vil vide mere om stillingen og have tilsendt arbejdsbeskrivelse for organistfunktionen, er du velkommen til at henvende dig til menighedsrådsformand Elsemarie Dam-Jensen, tlf. 51 21 39 68, elsemariedamjensen@gmail.com eller organist Dennis Christoffer Bang Fick, tlf. 23 43 31 72,
dennis@bang-fick.dk

For praktiske forhold omkring besigtigelse, evt. prøvespil mv. kan Dennis Christoffer Bang Fick også kontaktes.