Prøv avisen

Organist

En stilling som organist ved Vejle Sct. Nicolai Sogn med særlig tilknytning til Søndermarkskirken er ledig pr. 1. januar 2018.
Stillingen er på 32 timer pr. uge.

Organisten skal varetage bl.a. følgende opgaver:

 • Højmesser og kirkelige handlinger.
 • Korledelse af børnekor og eventuelt fremtidigt voksenkor. 
 • Arrangere kirkekoncerter i samarbejde med menighedsrådet.
 • Medvirke ved særlige gudstjenester som fx børnegudstjenester, kyndelmisse.
 • Klaverspil til fællessang ved møder og arrangementer.
 • Klokkespil i Sct. Nicolai Kirke.
 • Deltage i aktiviteter ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning.
 • Medvirke ved kirkens børnearbejde efter aftale.
 • Medvirke ved plejehjemsgudstjenester efter aftale.

Sct. Nicolai Sogn har 12.421 indbyggere, 8 ansatte i sognet, heraf tre organister. Sct. Nicolai Sogn ligger fra Kirketorvet i Vejle midtby til Løget by i den sydligste del af Vejle. Geografisk er sognet meget stort med tre forskellige kirker: Sct. Nicolai Kirke, Søndermarkskirken og Løget Kirke. Som kirke tilstræber vi at være en vedkommende og nærværende kirke som udbyder gudstjenester og tilbud til alle aldre. Søndermarkskirken og kordegnekontoret i Søndermarkshuset ligger midt i sognet. Du kan læse mere om sognet på vejle-sct-nicolai.dk og på facebooksiden Sct.NicolaiVejle.

Søndermarkskirkens orgel: Bruno Christensen & Sønner 1984; 12 stemmer. Sankt Nicolai Kirkes orgel: Th. Frobenius & Sønner 1968; 30 stemmer. Løget Kirke: Carsten Lund 1978; 5 stemmer. Der er i Sct. Nicolai Kirke ligeledes et klokkespil med 48 klokker, der betjenes med stokklaviatur og automatisk ringeanordning.

Vi tilbyder: 

 • et godt fællesskab med to erfarne og imødekommende kolleger, der tilsammen er afløsere for hinanden ved ferier og friweekender.
 • et aktivt og levende sogn med mange aktiviteter.
 • stor åbenhed over for nye initiativer.
 • en dejlig by med skøn natur og central placering.

Vi forventer, at du:

 • er en veluddannet organist.
 • kan beherske kirkeorgel på højt niveau.
 • har liturgisk indlevelse og sans for gennem musik og korsatser at underbygge gudstjenesternes forskellige temaer i samarbejde med præsterne.
 • kan fortolke salmer og derigennem understøtte menighedens sang.
 • har en klassisk funderet profil, men også har lyst til at indgå i samarbejdet omkring andre musikgenrer, herunde nyere rytmisk musik.
 • kan spille klaver til understøttelse af blandt andet fællessang og korsang.
 • har interesse for og erfaring med ledelse af kor.
 • ønsker at være en naturlig del af kirkens menighedsliv og øvrige aktiviteter i kirken.
 • er fleksibel og vægter samarbejde med kirkens øvrige ansatte og frivillige højt.
 • er god til at skabe kontakt til andre mennesker.
 • indgår i et positivt og konstruktivt samarbejde med kirkernes tre præster om gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger og aktiviteter.
 • indgår i et positivt samarbejde med dine to organistkolleger og med menighedsrådet og er imødekommende og initiativrig.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Vejle Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet måtte indgå med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Sct. Nicolai Sogns Menighedsråd beliggende Søndermarksvej 84, 7100 Vejle.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. 
Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke /  29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.609,20 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Christian Møller, tlf 3074 1958, email 7893@sogn.dk. Henvendelse kan også ske til organist Erik Kure, tlf. 3026 0150.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7893fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. november 2017 kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 47.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.