Jobmarked

Sogne- og arresthuspræst

Embedsbeskrivelse for embedet som sogne- og arresthuspræst i Silkeborg Sogn, Silkeborg Provsti og Aarhus Stift.

Vi ønsker os en sognepræst

  • Med erfaring og ønske om at varetage den missionske del af menighedens interesser og forkyndelse - også med fokus på unge og børnefamilier
  • Forkynder evangeliet med udgangspunkt i klassisk evangelisk luthersk tro
  • Kan møde og favne den brede mangfoldighed i sognet
  • Kan indgå aktivt i kirkens arbejde med flygtninge og indvandrere
  • Vil varetage byens arresthusarbejde
  • Er god til at samarbejde med kollegaer, medarbejdere, menighedsråd og frivillige

Vi tilbyder
Gode kollegaer og et godt samarbejdsklima, hvor der er god mulighed for at sætte sit præg på arbejdet. En af præsterne fungerer desuden som daglig leder af arbejdspladsen.
Aktuelt har vi 4 konfirmandhold, minikonfirmander, børnegudstjener, kirkecafé, forskellige studiekredse, dåbsoplæring af nye kristne, tværkulturelt arbejde, et stort korps af frivillige, et engageret korarbejde. En kirke og et orgel renoveret i 2017

Embedsbeskrivelse
Silkeborg Kirke er fra 1877og ligger på Torvet centralt i Silkeborg. Den er nyrenoveret i 2017 med nye bænke, nyt pulpitur og alterbord og alterring udført af Peter Brandes. Der er 450 siddepladser inklusive udtræksbænke.                                                

Kirkens velklingende orgel har 44 stemmer. Orglet er bygget af Bruno Christensen i 1973. Ved denne ombygning genanvendte man værdifuldt ældre pibe-materiale fra Marcussen & Søn 1922 og 1943. 

Der er 2, 2 km. fra Silkeborg Kirke til kapel og kirkegård. Silkeborg og Mariehøj Sogne er fælles om Vestre Kirkegård.

Silkeborg Kirke er et levende, mangfoldigt og engageret midtbysogn, hvor børn, unge, voksne og ældre kan blive mødt med det kristne budskab i øjenhøjde. Der er tradition for en meget stor kirkegang.

Silkeborg Kirke er kendetegnet ved et mangfoldigt og rummeligt gudstjeneste- og menighedsliv med stor teologisk spændvidde. Dette afspejles i forskellige gudstjenesteformer fra højmessens genkendelighed til rytmisk gudstjeneste, børne- og familiegudstjenester, sansegudstjenester, åben aften- og natkirke m. fl.
Der er pt. 4 konfirmandhold fra Langsøskolen og Kornmod Realskole. Der er er flere hold minikonfirmander, som undervises af kirke- og kulturmedarbejderen i samarbejde med præsterne. Det vidtforgrenede musikliv er forankret i gudstjenesten og rækker ud i en levende koncerttradition. Afgørende er det store musik- og korarbejde med ca. 80 børn og unge fra 5 år til 30. Et arbejde, der rækker fra babysalmesang over gospelkids, spirekor, pigekor og ungdomskor. Der er desuden et varieret udbud af møder eks. studiekredse, tværkulturelt arbejde, kirkecafé, kirkehøjskole m.m.

Der er med årene opbygget en meget stor frivillighedskultur, som både er afgørende for
det daglige kirkeliv, og som samtidig kræver støtte og opmærksomhed fra de ansatte medarbejdere.
Alt dette ønsker vi at fastholde og udvikle med de særlige muligheder, vi har som midtbykirke, der har lang tradition for et åbent og fordomsfrit samarbejde med byens skoler, foreninger og institutioner.     
Vi er aktiv del af provstiets Kristendoms- og kulturuge og skoletjeneste - ”KK 44”.
Kirkebladet i Silkeborg Sogn er en hel side - Kirkeliv - i den lokale ugeavis i samarbejde med Alderslyst, Gødvad og Mariehøj sogne. Redaktionsudvalget består af repræsentanter fra de 4 sogn. 

Til at gå foran i dette arbejde, har vi et kompetent menighedsråd samt en professionel medarbejdergruppe, der sørger for de bedste rammer for det daglige virke og for menighedens fortsatte liv og vækst. Menighedsrådet er sammensat af 10 medlemmer, 2 aktive suppleanter, 3 præster, 1 medarbejderrepræsentant og 1 sekretær. 7 af medlemmerne er valgt fra sognelisten (Bred grundtvigsk) og 3 fra den fælleskirkelige liste (IM, LM). 

Der er 3 præster, hvoraf den ene er korshærspræst (25%) og den anden er hospitalspræst (50%). Der er ingen distriktsdeling og gudstjenestelige handlinger fordeles ligeligt.
Præsterne indgår i en turnus med gudstjenester på plejehjem i Mariehøj Sogn.
Derudover organist, organistassistent, kirketjener, kirketjenerassistent, kirke- og kulturmedarbejder, kordegn. Foruden kirkesanger, korister og ca. 80 frivillige.

Præsteboligen ligger på Århusbakken lige oven for bymidten på Drosselvej 17. Opført i 1947, ombygget i 1968, 1999. God stand. Tegltag. 170 m2. 5 værelser. Fjernvarme. Pejs. Køleskab, vaske-og opvaskemaskine. Kontorfaciliteter indrettet i 1999. Haven er en god og ugenert villahave på 1000 m2 meget tæt på skov og sø. Der er 1 km til kirken. 

Kirken åbnede efter renovering i april 2017 og tallene er fra sogn.dk fra 2017:
Antal fødte: 63 - Antal døde: 51 - Antal døbte: 42 - Antal konfirmerede: 61 - Antal kirkelige vielser: 14
Der er ca. 6 151 indbyggere i sognet heraf 4974 medlemmer af folkekirken.

Med opslaget søges en præst der for det første er optaget af det daglige, almindelige liv i et bysogn og for det andet tilgodeser det missionske mindretal i Silkeborg. Det hører også med til embedsforpligtelsen at varetage den kirkelige betjening af det lokale arresthus ved at stå til rådighed med samtaler og gudstjenester.

For nærmere oplysning kontaktes:
Formand Christian Fischer 20 42 06 13
Næstformand Ove Skovgaard Andersen 22 46 75 26

Ansøgning
Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til 
Biskoppen over Aarhus Stift,
Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C
Eller på mail: kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde sendes den 4. juni 2018 kl. 15.00

Der vil efter ansættelse af den nye sognepræst blive udarbejdet et regulativ for stillingen. Regulativet udarbejdes i dialog med præsterne og sendes til biskoppen til godkendelse.