Prøv avisen

Jobmarked

Sognepræst/Diakonipræst

Sognepræst (OA, 50%) til Hjallerup Sogn og Diakonipræst (50%) til Brønderslev Provsti.

 

Sognepræst i Hjallerup

MR søger en sognepræst

 • som er teologisk velfunderet, og som evner at formidle det kristne budskab livsnært og engagerende for alle aldersgrupper
 • som vil indgå i samarbejdet omkring kirkens liv og vækst med de øvrige ansatte, menighedsrådet og de mange frivillige
 • som vil arbejde med på den igangværende udvikling af kirkens frivilligkultur og inddragelse af frivillige i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter.
 • som er åben for fortsat udvikling af gudstjenestelivet, både i forbindelse med søndags- og hverdagsgudstjenester
 • som har lyst til at undervise konfirmander, minikonfirmander og evt. nye målgrupper.

Vi tilbyder:

 • en engageret menighed og et sogn med et unikt samarbejde
 • en gruppe af lønnede og frivillige medarbejdere, hvor der er et inspirerende samarbejde og et godt arbejdsmiljø

De diakonale opgaver på provstiniveau

Brønderslev Provsti søger en diakonipræst

 • som vil være inspirator, sparringspartner og koordinator for provstiets sogne, herunder præster, menighedsråd, lønnede og frivillige medarbejdere i forbindelse med udvikling af en frivillig, diakonal indsats
 • som vil være tovholder for fælles diakonale tiltag i provstiet, herunder sorggrupper
 • som vil udarbejde konkrete forslag til diakonale opgaver til brug for sognene i provstiet
 • som vil være dialogpartner i forhold til kommunale myndigheder, institutioner, væresteder og lignende med henblik på afdækning af behov for en frivillig diakonal indsats
 • som har erfaring inden for socialt, diakonalt arbejde.

Vi tilbyder:

 • et provsti, der i flere år har arbejdet med et visionsprojekt med det formål at få mest mulig kirke for den økonomi, der er til rådighed.  et provsti, hvor det bobler med nye ideer og tiltag med henblik på kirkens liv og vækst.  kollegaer, medarbejdere og frivillige med et stort hjerte for dem, der har det sværest iblandt os.

Flere informationer på www.hjallerupkirke.dk og www.broenderslevprovsti.dk. Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: provst Lise Lundgreen, LLUN@km.dk tlf. 9883 8103 / 5144 0078, sognepræst Marie Kirketerp, MKI@km.dk, tlf. 2444 0622 eller menighedsrådsformand Torben Sanden, torben@sanden.dk tlf. 9828 1890.

 

Sognepræst (50%) til Hjallerup Sogn

Hjallerup Sogn er et sogn i udvikling med 3957 indbyggere og 3687 folkekirkemedlemmer.

Hjallerup er beliggende ca. 20 km. nord for Aalborg, tæt på motorvejen og der er gode busforbindelser.

Hjallerup Kirke er bygget i 1903 og sidst renoveret i 2003. Rummet fremstår lyst og smukt, og alle udtrykker stor glæde ved at fejre gudstjenester og kirkelige handlinger der.

Hen over året er der efterhånden et væld af gode traditioner, hvilket præger gudstjenestelivet.

Sognet har p.t. tre konfirmandhold og ligeså mange minikonfirmandhold. Alle hold modtager undervisning inden for skoletiden.

Der er et rigt foreningsliv i byen, og kirken er en del af det lokale samarbejde. Bl.a. er der et fint samarbejde med FDF og De Grønne Pigespejdere omkring familiegudstjenester og andre særlige gudstjenester.

Der er et plejehjem i byen, hvor der holdes gudstjeneste en gang om måneden. Og kirken har fokus på udvikling af den diakonale indsats, bl.a. via samarbejde med plejecentret.

Ligeledes har vi et godt samarbejde med den lokale skole.

Sognet har ikke en egentlig sognegård men har del i Hjallerup Kulturhus, der er opført i byens centrum 1996. Kulturhuset er opført af en fond, der har modtaget økonomiske midler fra kommunen, menighedsrådet, byens samvirke og borgerforening. Kulturhuset indeholder biblioteket, en stor sal og to mindre sale og grupperum. Kulturhuset anvendes til mange forskellige formål og har årlig ca. 20.000 gæster. Husets daglige drift klares af frivillige og anvendes af kirken til familiegudstjenester, konfirmandundervisning, studiekreds samt møder og koncerter. Ligeledes er der præstekontor i Kulturhuset.

Der er igangsat et projekt til udbygning og opdatering af nuværende medarbejderfaciliteter ved kirken, så de kommer til at rumme de aktuelle lokalebehov og kontorer for præster, kirkens og kirkegårdens medarbejdere samt et møde og undervisningslokale.

Menighedsrådet er sammen med de ansatte i gang med en udviklingsproces, hvor der fortsat arbejdes på større involvering af frivillige i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter.

Der er en velfungerende studiekreds, som ledes af frivillige i samarbejde med præsterne. Og der er fokus på at opbygge relationer mellem deltagerne. Efter et par sæsoner med Luther som tema, arrangerede sognet i 2015 en meget vellykket tur i Luthers fodspor og i maj 2017 gik turen til Sjælland for at følge i Grundtvigs fodspor.

Kirken arrangerer foredrag og koncerter, hvor man ser et behov for det. Der er en meget velfungerende højskolekreds i byen, som i stor udstrækning dækker behovet for møder og foredrag blandt byens og egnens efterlønnere og pensionister.

Kirkens musikliv prioriteres højt, pr. 1/1-2013 blev der ansat ny, fuldtids organist og pr. 1/8 2016 er der ansat en kirke-kulturmedarbejder (25/37), der bl.a. er uddannet inden for rytmisk musik.

Der arrangeres koncerter, workshop med gospeldag, rytmiske gudstjenester og højmessen beriges ofte med ekstra musikalske indslag.

Organisten har babysalmesang, børne- og ungdomskor og Mosaik, et kor af frivillige kirkesangere, der medvirker ved gudstjenesten et par gange hver måned.

Kirke- og kulturmedarbejderen samarbejder med sognepræsten om minikonfirmand-undervisningen, og har selv MiniMus for børn i førskolealderen, Minikor for børn i 0., 1. og 2. klasse og er i gang med at oprette et gospelkor for voksne.

 

Diakonipræst (50%) til Brønderslev Provsti.

Yderligere informationer om provstiets Visionsprojekt og de opgaver og initiativer der er på det diakonale område kan hentes på provstiets hjemmeside.

http://www.broenderslevprovsti.dk/diakonigruppen.aspx

I forbindelse med ansættelsesprocessen vil der fra provstiet deltage et medlem af Repræsentantskabet for Visionsprojektet samt et medlem af Diakoniudvalget.

Ansøgningsfristen udløber den 29. januar 2018, se endvidere opslaget på stiftets hjemmeside. https://aalborgstift.dk/stiftet/ledige-praestestillinger