Biskopper til Sareen: Klap lige hesten

Biskopperne vidste ikke, at der i dag ville blive stillet lovforslag om, at biskopper maksimum skal kunne være ansat i 10 år. De opfordrer ham til vente med lovforslaget

Biskop Karsten Nissen, Viborg Stift, er forundret over, hvorfor der i dag stilles lovforslag om, at biskopper højst kan besidde deres embede i 10 år. -
Biskop Karsten Nissen, Viborg Stift, er forundret over, hvorfor der i dag stilles lovforslag om, at biskopper højst kan besidde deres embede i 10 år. -. Foto: Peter Kristensen.

Det var noget af en overraskelse, biskopperne fik i dag, da ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen (R) valgte at stille lovforslag om, at biskoppers embedsperiode fremover skal begrænses til maksimalt 10 år.

For det var de ikke orienteret om ville ske, siger biskop over Viborg Stift Karsten Nissen til Kristeligt Dagblad.

LÆS OGSÅ: Kirkeeksperter: Man kan ikke tidsbegrænse paven, Dalai Lama eller en biskop

I særdeleshed overrasker det, at der i lovforslaget lægges op til, at fremtidige biskopper maksimalt bør sidde i 10 år, fordi hidtidige diskussioner af emnet har handlet om en - endnu hypotetisk - periode på 12 år.

Som reaktion på ministerens udmelding har biskopperne derfor forfattet en fælles erklæring under overskriften "Kirkeministeren har travlt":

Medens seks ud af ti biskopper er til Nordisk Bispemøde i Norge, har vi modtaget meddelelsen om, at ministeren fremlægger et lovforslag om, at folkekirkens biskopper i fremtiden åremålsansættes for en periode på 10 år. Vi vil gerne gøre opmærksom på følgende:

1. Da der sidst var et udvalgsarbejde om denne sag i 2011 anbefalede udvalget et åremål på 12 år eller derover for fremtidige bispeansættelser. Et sådant åremål imødekommer det berettigede ønske om demokratisk legitimitet, idet 12 år svarer til 3 menighedsrådsperioder. Så man må spørge: Hvorfor nu pludselig 10 år?

2. Biskopperne har efter ovenstående udvalgsarbejde indgået en aftale med ministeren om, at sagen skal afvente det igangværende udvalgsarbejde om en ny styringsreform for folkekirken. Nu fremsættes et lovforslag om åremålsansættelse for biskopper på 10 år inden styringsreformudvalgets arbejde er afsluttet, og midt i den folkelige debat om reformudvalgets foreløbige rapport.

FAKTA: Så længe sidder biskopper i embedet

3. Kirkeministeren henviser til, at rigsrevisor og Folketingets ombudsmand også åremålsansættes i 10 år. Men vi er biskopper og præster, og vores tilsynsembede over for præsterne og menighederne fordrer kontinuitet og indgående kendskab til sogne- og menighedsliv.

4. På baggrund af ovenstående har vi i dag henvendt os til kirkeministeren med en anmodning om, at lovforslaget afventer afslutningen på styringsreformudvalgets arbejde.


LÆS OGSÅ: Lovforslag: Man skal højst kunne være biskop i 10 år

Lovforslaget kommer ikke til at berøre de nuværende biskopper. I dag kan biskopper sidde, indtil de er 70 år.

Idéen om, at biskoppers ansættelse skal være tidsbegrænset, er ikke ny. I 2008 anbefalede en arbejdsgruppe, at biskopper skulle ansættes for en periode på 12 år.

LÆS OGSÅ: Kirkeeksperter: Man kan ikke tidsbegrænse paven, Dalai Lama eller en biskop

Åremålsansættelse af biskopper har været et kontroversielt emne de seneste år, fordi det efterhånden er normen andre steder i samfundet, at ledere på så højt et niveau ansættes på et bestemt åremål.

I januar 2012 sendte ministeren et høringsbrev om tidsbegrænsning af biskoppernes embedsperiode.

Dengang, hvor tidsbegrænsningen var sat til 12 år, bakkede et stort flertal af kirkeordførerne op om forslaget.

De nuværende biskopper, der har siddet længst i embedet, er: Kjeld Holm fra Aarhus Stift, der har været biskop siden 1994, Lise-Lotte Rebel fra Helsingør Stift, der har været biskop siden 1995, og Karsten Nissen fra Viborg Stift, der har været biskop siden 1996.

LÆS OGSÅ: Fremtidens biskopper bliver ansat på åremål

Fakta:
Nuværende regler

· Biskopper vælges og udnævnes efter regler i lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning.
· Kun en person, der er teologisk kandidat fra et dansk universitet kan vælges og udnævnes til biskop.
· Det er præster og menighedsrådsmedlemmer i stiftet, der kan opstille kandidater til bispevalg. Det er også præster og menighedsrådsmedlemmer, der har stemmeret ved valget.
· Vinderen af valget indstilles af ministeren for ligestilling og kirke til kgl. udnævnelse.
· Bispevalget er et éngangsvalg, og stillingen som biskop er en tjenestemandsstilling. Biskopper ansættes ikke tidsbegrænset. Biskoppen beklæder derfor sit embede, indtil han eller hun afskediges på sædvanlig måde på grund af alder, sygdom eller anden årsag.


Lovforslagets udformning
· Den foreslåede ordning vil medføre, at nyudnævnte biskopper vælges for en periode på 10 år, dog således at den nuværende pligtige afgangsalder på 70 år opretholdes. Nyudnævnte biskopper vil også fremover blive ansat som tjenestemænd.
· En kandidat vil ikke kunne opstille til bispevalg i et stift, hvori vedkommende tidligere har været udnævnt som biskop. Vedkommende vil dog godt kunne opstille som kandidat til bispevalg i et andet stift.


Se udkastet til lovforslag samt høringsbrev