Prøv avisen

Danske altertavler i nationalt storværk

I registanten, som nu snart udgives i bogform, kan man blandt andet se et af Nationalmuseets nyeste restaureringsarbejder, altertavlen i Keldby Kirke i Roskilde Stift, der er fra begyndelsen af 1500-tallet, og hvor det er lykkedes at afdække store dele af den originale, middelalderlige bemalilng. Altertavlens midterparti, som ses her, fortæller om apostlen Andreas, der i følge legenden døde som martyr på et X-formet kors. - Foto: Foto: Jens Bruun, Danmarks middelalderlige altertavler

Den første samlede elektroniske registrering af middelalderlige altertavler udgives næste år i bogform

Med et tilskud på tilsammen 900.000 kroner fra Ny Carlsbergfondet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bliver det nu muligt at udgive den elektroniske registrant over samtlige middelalderlige altertavler i Danmark i bogform. Det er første gang, der foreligger en samlet registrering af disse altertavler, og den nye bogudgave, der ventes udgivet i forsommeren 2009, vil føje sig ind i rækken af nationale storværker, på linje med tidligere udgivelser om middelalderens døbefonte og de middelalderlige kirkeklokker.

Tidligere sognepræst Jens Bruun, Løjt i Sønderjylland, og museumsinspektør Sissel F. Plathe, Nationalmuseet, indledte for knap 10 år siden registreringen af de godt 1100 altertavler fra middelalderen, som fortsat findes i kirker og på museer. Registreringen blev sluttet i foråret med Roskilde og Helsingør Stift og omfatter dermed samtlige landets stifter. Foruden de 1100 altertavler har registreringen medtaget omkring 400 beskrivelser af middelalderlige altertavler, som er forsvundet i tidens løb.

Dem har vi blandt andet beskrivelser af i forbindelse med Jacob Madsens bispevisitatser på Fyn i slutningen af 1500-tallet. Det var kort efter Reformationen, hvor biskoppen i Odense rejste rundt for at registrere, om der var for mange katolske levn i forhold til, at præsten i den reformerte kirke nu skulle prædike evangelisk, fortæller Jens Bruun.

Alt i alt anslås det, at der oprindelig har været op til fire gange så mange altertavler som de 1100, der i hel eller delvis stand har overlevet til i dag. En stor del blev kasseret, da de katolske sidealtertavler forsvandt med Reformationen, andre steder røg de ud, fordi moden og smagen ændrede sig, og man gerne ville have mere moderne inventar i sin kirke.

Registreringen af de middelalderlige altertavler er foregået som et rent privat projekt, og registranten Danmarks middelalderlige altertavler er lagt ud på internettet, hvor den er frit tilgængelig på adressen www.altertavler.dk.

Bogværket vil blive udgivet i to bind i stort format og omfatte i alt godt 1400 sider, rigt illustreret med Jens Bruuns fotooptagelser.

I 1895 grundlagde kunsthistorikeren Francis Beckett udforskningen af de danske middelalderlige altertavler med det nu klassiske værk, Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder, fortæller Jens Bruun. I forordet skriver Beckett blandt andet, at der forelaa ikke ved Arbejdets Paabegyndelse nogen almindelig Oversigt over eller Kendskab til alle de i Landet bevarede Altertavler fra katholsk Tid, så det var ikke let at gøre et Udvalg som det tilstræbte.

113 år efter dette hjertesuk har vi med den nye registrant endelig fået den savnede oversigt over samtlige middelalderlige alterudsmykninger i Danmark.

steens@kristeligt-dagblad.dk