Eksperter: Ikke lovligt at begrænse præsters klageadgang

Et cirkulære fra Kirkeministeriet begrænser præsters mulighed for at klage over biskoppers afgørelser. Men det er i strid med grundlæggende regler for offentlig forvaltning, vurderer flere eksperter. Ministeriet afviser at kommentere kritikken

Kirkeministeret på Frederiksholms Kanal er kommet i modvind efter nyt cirkulære.
Kirkeministeret på Frederiksholms Kanal er kommet i modvind efter nyt cirkulære. Foto: Leif Tuxen.

En skriftlig advarsel til sognepræst Søren E. Jensen har skabt debat om grænserne for præsters ytringsfrihed. Men nu sår flere eksperter i forvaltningsret tvivl om det juridiske fundament for biskoppens afgørelse.

I det cirkulære fra Kirkeministeriet, som danner grundlag for advarslen, hedder det nemlig, at ministeriet ved en eventuel anke ”ikke vil efterprøve de skøn, som biskoppen har udøvet, men alene retsanvendelsen, herunder overholdelsen af sagsbehandlingsregler”.

Det betyder, at ministeriet, når de modtager en klage, ikke skal forholde sig til hele afgørelsen fra biskoppen, men kun til de formelle, juridiske aspekter. Men cirkulærets formulering er i strid med forvaltningsretlige grundprincipper, siger professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet Søren Højgaard Mørup.

”Den almindelige regel er, at prøvelsen i klageinstansen (her Kirkeministeriet, red.) omfatter både retlige og skønsmæssige spørgsmål. Det kan man ikke ændre på ved et cirkulære. I øvrigt burde biskoppen i sin afgørelse i den konkrete sag have skrevet, at prøvelsen af biskoppens afgørelse var begrænset til retlige spørgsmål,” siger han.

Også professor mso ved Roskilde Universitet og kirkeretsekspert Lisbet Christoffersen finder cirkulærets formulering ”overraskende”.

”Når der er tale om det, der i fagsprog hedder 'ulovbestemt delegation', så kan ministeriet ikke nøjes med at tage ansvar for dele af klagesagerne. Så har de det fulde ansvar, og derfor skal der også foretages en fuld prøvelse ved eventuelle klager. Hvis jeg sad i Kirkeministeriet, ville jeg se på den formulering en gang til,” siger hun.

Anderledes forholder det sig med de såkaldte lære-sager om teologiske forhold, som ikke bliver afgjort i Kirkeministeriet, men følger et andet system, nemlig domstolsprøvelsen ved de gejstlige retter, påpeger hun. Problemet opstår, når sagerne befinder sig i gråzonen mellem teologi og almindelige tjenstlige forhold.

”Der kan således være tale om, at biskopperne udøver et teologisk fagskøn i forbindelse med tjenestemandssagerne. Det ér en mulighed, at et sådant fagskøn kan delegeres til en faglig myndighed uden yderligere klagemulighed. Hvis det er dén grænse for, hvad ministeriet kan efterprøve, der er tænkt på med cirkulæret, burde det nu nok klargøres,” mener Lisbet Christoffersen.

”Samtidig kunne man skabe større klarhed over tvivlstilfælde, hvor der for eksempel ikke er enighed mellem præst og biskop om, hvorvidt en afgørelse beror på et teologisk fagskøn eller blot følger de almindelige regler for tjenstlige sager,” siger Lisbet Christoffersen.

Uanset cirkulærets formuleringervil Kirkeministeriet derfor være nødt til at foretage en fuld prøvelse af den klage, de har modtaget i den konkrete sag fra Søren E. Jensen, siger Søren Højgaard Mørup.

Men det bør også få konsekvenser for tidligere sager, påpeger han.

”Hvis ministeriet allerede havde afgjort den aktuelle sag og opretholdt advarslen, måtte ministeriet genoptage sagen - så det kan tænkes, at der er sager, hvor der kan være grundlag for at anmode om genoptagelse,” siger han.

Trods talrige forespørgsler har Kirkeministeriet ikke ønsket at forholde sig til kritikken af cirkulærets begrænsning i klageadgangen. Afdelingschef Steffen Brunés, der har underskrevet cirkulæret fra 2005, oplyser således til Kristeligt Dagblad, at ”han ikke har yderligere kommentarer”.

Flere biskopper, Kristeligt Dagblad har kontaktet, har ligeledes afvist at kommentere kritikken med henvisning til, at deres udtalelser vil kunne sættes i forbindelse med en konkret personsag i Roskilde Stift. Kirkeministeriet behandler aktuelt en klage fra Søren E. Jensen i den omtalte sag. Afviser ministeriet klagen, vil sagen kunne indbringes for Ombudsmanden.