Prøv avisen

En tak for høsten

Salmer til tiden: Engelsk høstsalme viste sig at have dansk-tyske rødder

Vi pløjed og vi så´de

vor sæd i sorten jord,

så bad vi ham os hjælpe,

som højt i himlen bor,

og han lod snefald hegne

mod frosten barsk og hård,

han lod det tø og regne

og varme mildt i vår.

Alle gode gaver

de kommer ovenned,

så tak da Gud, ja, pris dog Gud

for al hans kærlighed.

Den Danske Salmebog 1953 nr.678

Den Danske Salmebog 2002 nr.730

Der er en solid tradition for at holde høstgudstjeneste i landets kirker en søndag i september eller oktober og en vis tradition for at benytte 15. søndag efter trinitatis hertil. Det hænger nok sammen med, at denne søndags tekster efter 1. tekstrække alle nævner ordet »høst« (1. Mosebog 8,22; Gal.6,7-8; Matt. 6,26). Ved høstgudstjenesten er der ligeledes tradition for at synge ganske bestemte salmer, bl.a. denne salme af Jakob Knudsen, som han har over-sat fra engelsk og givet overskriften: »Høstsalme.« Om tilblivelsen skriver han selv:

»Foranstående Salme hørte jeg for nogle Aar siden synge i en Landsbykirke i England paa en Søndag, da der holdtes Høstprædiken. Den tiltalte mig den Gang; og da jeg i forrige Maaned tilfældigvis kom til at tænke paa den igjen, fik jeg Lyst til at oversætte den. Det gjorde jeg da - efter den engelske Tekst, for resten temmelig frit. - Nu faldt det mig imidlertid ind at se efter, hvor Salmen stammede fra, og med Forbavselse opdagede jeg da, at jeg kjendte baade Ordenes Forfatter og melodiens Komponist ret godt i Forvejen. Jeg erfarede nemlig, at Salmen ikke er oprindelig engelsk, men oversat fra Tysk, og at dens Digter er Matthias Claudius, og at Melodien É er af Komponisten Schultz, der levede i Kjøbenhavn i Slutningen af forrige Aarhundrede ...«

Den salme, som Jakob Knudsen hørte i England og oversatte til dansk, er oprindelig en bondesang fra 1782 på 16 vers med omkvædet: »Alle gute Gabe/ Kam oben her, von Gott.« Forfatteren er ingen ringere end Matthias Claudius, der levede fra 1740-1815 og var forfatter og bankrevisor i Altona. Hans bondesang blev i 1800 bearbejdet til en høstsalme på fire ottelinjede strofer med ændret omkvæd, og i 1861 blev den oversat til engelsk af forfatteren Jane Campbell, der levede fra 1817-1878, og præsenteret under overskriften: »En tak for høsten.« Det er den høstsang, Jakob Knudsen hørte og gendigtede og fik trykt i Højskolebladet i 1891. Herfra gik den videre til en række grundtvigske salmebøger, til Den Sønderjyske Salmebog 1925 og Den Danske Salmebog 1953 og 2002.

Jakob Knudsen ser først tilbage på den tid, hvor markerne blev pløjet og tilsået med bøn til Gud om hjælp (v.1), for uden Guds nådige skabervilje fik ingen det daglige brød (v.2). Nu da høsten er i hus, er tiden inde til at sige tak for høsten og alt godt. Takkemotivet understreges af omkvædet i alle tre strofer, der er en genklang af ordene i Jakobsbrevet 1,17, som i ældre bibeloversættelse lød: »Al god Gave og al fuldkommen Gave kommer ned ovenfra.«

kirke@kristeligt-dagblad.dk

biskop over Københavns Stift

Tema

Salmer til tiden

Københavns biskop og tidligere formand for Salmebogskommissionen, Erik Norman Svendsen, præsenterer hver lørdag en salme, der har forbindelse til den følgende søndag.