Prøv avisen

Hvordan kunne folkekirkens formål lyde?

Illustration: Rasmus Juul

Kirkeministeren, biskop og Præsteforeningen har opfordret præster til at diskutere, om kirken skal have en formålsparagraf. Kristeligt Dagblad har bedt en række kloge, skæve og kreative hoveder om at give deres bud

Bjarne Lenau Henriksen, pastor emeritus, frivillig fængselspræst ved Horserød Statsfængsel

Folkekirken forpligter sig til at leve på kanten af livet med en evangelisk omstillings-parathed, som kvalificerer den til at nå et skridt videre. Til dette formål afsættes økonomiske midler med henblik på den nødvendige teologiske og praksisorienterede kompetenceudvikling, så folkekirkens diakonale profil skærpes. Udviklingen sker i et ligeværdigt partnerskab med de frie diakonale organisationer som inspiratorer til og leverandører af særlige og besværlige diakonale opgaver.

Sven Ove Gade, tidligere chefredaktør på Ekstra BladetDen danske folkekirke er en evangelisk-luthersk kirke et fællesskab af mennesker, der tror på Kristus. I kirken forkyndes evangeliet, og sakramenterne forvaltes. Kirken søger ikke magten, men er en udfordring for enhver, der åbner sig for beretningen om Jesus Kristus, Guds søn. Kirken er opsøgende og forpligtet til at forkynde evangeliet for alle, der bor i Danmark.

Pernille Vigsø Bagge, folketingsmedlem, kirkeordfører, SF

Folkekirken skal have til formål at spille en væsentlig rolle i menneskers liv med udgangspunkt i forkyndelse af evangeliet om syndernes forladelse. Folkekirken skal som organisation være væsensforskellig fra stat og marked, men en aktiv del af det danske civilsamfund. Folkekirken skal involvere sig i enkeltindivider, fællesskaber og samfundet som helhed. Dermed danner den rammen om den brede, rummelige og folkeligt forankrede evangelisk-lutherske kristendom, der hører Danmark og Skandinavien til.

Vincent F. Hendricks, dr.phil. ph.d., professor i formel filosofi

Den danske folkekirke skal på tværs af etnicitet, køn, religiøse tilhørsforhold og politisk observans udbrede de klassiske budskaber sapere aude (vov at vide, læs: vær videns- og ikke informations- og/eller sladderbegærlig); semper ardens (altid brændende, læs: arbejd hårdt og vedholdende); carpe diem (grib dagen, læs: tag chancen og udnyt dit potentiale, men ikke på bekostning af andre); festina lente (skynd dig langsomt, læs: vær omhyggelig, reflekteret og målrettet og drop 15 minutes claim to fame) samt være med til at modvirke irrationel gruppeadfærd reelt som virtuelt.

Mette Bock, folketingsmedlem, kirkeordfører, Liberal Alliance

Det er folkekirkens formål at forkynde evangeliet forstået i bredeste forstand: at bygge bro mellem evangelieteksterne og det levede, moderne liv. At åbne evangeliet for mennesker, der hvor de er. Og at levendegøre ordet i mission, diakoni og menighedens fællesskab.

Jørgen Carlsen, idéhistoriker, forstander på Testrup Højskole

Folkekirken skal være et mødested for alle, der søger hjælp og styrke til at leve livet i medgang og modgang. Den skal udbrede det glade budskab, at det er o.k. at være et menneske med de forkertheder og skrøbeligheder, man er i besiddelse af. Det skal den gøre ved at forkynde kristendom gennem gudstjenester og kirkelige handlinger på en måde, så både de mere eller mindre troende og tvivlerne føler sig velkommen og inddraget.

Marianne Levinsen, fremtidsforsker

Folkekirken skal i et samarbejde med medlemmerne formidle viden og forståelse for den evangelisk-lutherske kirke og dens bekendelsesgrundlag i bred forstand. Folkekirken skal med dette udgangspunkt servicere dens medlemmer med undervisning, sjælesorg og kirkelige handlinger med videre. Den folkekirkelige praksis udøves i et fællesskab mellem præster og menighedsråd i de enkelte sogne.

Mads Holger, forfatter, vært på programmet Skriftestolen på Radio24syv, bachelor i teologi

Folkekirkens formål er at forkynde evangeliet og at missionere både i og uden for kirken. Kirken har dermed pligt til at opsøge mennesker med evangeliet. Kirken er et sted, hvor åndslivet formes i bred forstand, og den skal besinde sig på både at være maskulin og feminin. Kirken skal blande sig i den offentlige debat og have en holdning til samfundsmæssige spørgsmål, der hidrører kirke, kultur og kristendom. Den skal styrke, anerkende og respektere de kirkelige repræsentanter, som i offentligheden er gode til at forkynde evangeliet.

Iben Thranholm, teolog og journalist

Folkekirkens formål er at bevare troens skat og få mennesker til at søge og tage imod Kristi kærlighed. Trosbekendelsen og kirkens katekismus formulerer klart, hvad kirken står for og tror på, og det er disse, der må inspirere kirkens biskopper og præster til at forstå, hvad deres mission drejer sig om. Hvis man vil opfinde noget nyt, risikerer folkekirken at blive en sekulær idé på linje med folkeskolen eller kommunen.

Frederik Preisler, reklamemand og administrerende direktør i Mensch

Folkekirkens formål er med udgangspunkt i den kristne tro at udgøre et forum i spørgsmål om tro og værdier. Folkekirken bør i sit navns natur være inkluderende også for folk, der hverken tror på Gud eller Fanden.

Svend Andersen, teolog, professor i etik og religions-filosofi

Den danske folkekirke skal formidle evangelisk-luthersk kristendom ved at forkynde det glade budskab om Jesus Kristus i gudstjenester, sjælesorg og undervisning, sådan at budskabet kan blive et nyt livsgrundlag for alle, som ønsker at høre det.