Hvorfor er kvinder mere spirituelt søgende end mænd?

En urmenneskelig intuition, kønsbestemte forventninger til håndteringen af livskriser og den biologiske evne til at bære et barn. Kristeligt Dagblad har bedt fem kvinder give hvert deres bud på, hvorfor kvinder er meresøgende

Hvorfor er kvinder mere spirituelt søgende end mænd? Kristeligt Dagblad har spurgt fem kloge kvinder, der hver giver deres bud.
Hvorfor er kvinder mere spirituelt søgende end mænd? Kristeligt Dagblad har spurgt fem kloge kvinder, der hver giver deres bud. .

Ulla Tofte, historiker og museumsdirektør:

”Jeg tror, at svaret skal findes i et sociologisk fænomen og i opdragelsen af henholdsvis drenge og piger. De facto har mænd jo haft patent på videnskaben op til det 20. århundrede, så kvinder har mere eller mindre været udelukket fra den rationelle verden og de naturvidenskabelige forklaringer. Det har formentlig betydet, at de har været overladt til spirituelle forklaringer.

Og hvorfor beskæftigede psykologen Sigmund Freud sig for eksempel med kvinder? Grundlæggende var mænd jo lige så latent hysteriske som kvinder, men i begyndelsen af 1900-tallet var det slet ikke acceptabelt, at mænd kunne lide af psykiske sygdomme. Derfor har det heller ikke været legitimt at søge spirituelle svar på den slags spørgsmål, hvis man var mand.

I fremtiden tror jeg vi vil se en mere holistisk tilgang til blandt andet lægevidenskaben, og den tror jeg næppe vi havde set, hvis de naturvidenskabelige fag stadig kun var forbeholdt mænd. Det sker netop, fordi kvinder kommer ind og forsøger at fusionere det spirituelle med det traditionelt naturvidenskabelige.”

Sussanne Wexø, specialist i indre visdom og personlig livsmestring:

”Den måde, hvorpå vi kommer i kontakt med vores spiritualitet, er igennem vores intuition. Skal man være meget generaliserende, har kvinder en mere naturlig kontakt til intuitionen, fordi vi siden stenalderen har skullet overleve ved brug af den, da vi ikke har været mændene overlegne i muskelmasse.

I dag har mænd stadig et instinkt i sig, som handler om at præstere, hvor den kvindelige energi nærmere handler om en væren, der åbner op for kontakten til de spirituelle lag af tilværelsen.

Vi lever i en tid, hvor kvinder har været ude at præstere meget i den mandlige energi og derfor i virkeligheden går ned med stress, fordi de fjerner sig fra den naturlige feminine energi, der er blødere, mere følende og sansende. Jeg oplever derfor, at flere kvinder, men også mænd, igen begynder at åbne sig for at sanse sig selv i livet.

Kvinder mærker det bare først, fordi de hurtigst brænder ud i den mandlige energi, som er så dominerende i præstationssamfundet.”

Lene Bull Christiansen, kønsforsker:

”I virkeligheden er det ikke kun inden for det spirituelle og alternative område, kvinder er overrepræsenterede. Det er langt hen ad vejen kvinder, som er frivillige og driver værket i alle mulige former for kulturaktiviteter – lige på nær i sportsforeningerne. Og det er ofte ældre kvinder, som ikke har travlt med karriere og børn.

Derudover er der nogle kønnede forventninger til håndtering af livskriser, som gør det lettere for kvinder end for mænd at søge spirituelle svar. Selvom mange mænd er søgende, skal der en større overvindelse til at gå den spirituelle eller alternative vej og for eksempel dele den form for interesse med sit netværk.

Der er en forventning om, at man ikke taler om den slags ting hen over en bajer nede i fodboldklubben og i andre mandefællesskaber.

De netværksfunktioner, der underbygger spirituel søgen, er stærkere hos kvinder, som oftere taler med deres venner om svære livssituationer og for eksempel får anbefalet en selvudviklingsworkshop med spirituelt indhold. På den måde er det spirituelle og alternative sat ind i et kvinderum, og det kræver en overvindelse for mænd at melde sig under fanerne her.”​

Nana Hauge, valgmenighedspræst:

”I Det Nye Testamente kan vi læse, at kvinder er de første opstandelsesvidner. De har ikke de forbehold over for opstandelsen, som disciplene har – disciplene slår jo i første omgang deres oplevelser hen som ”kvindesnak”.

Grundtvig mente, at kvinder er let-troende, det vil sige at kvinder har let til tro, hvor ”englestemmer lyde”, som han skriver i et digt. Derfor er det traditionelt set også kvinderne, der har stået for barnets kristelige oplæring, og det er vist kvinder, der mest sidder på kirkebænkene.

Måske skyldes det, at kvinder i kraft af deres evne til at bære et barn er tættere på skabelsens mysterium, hvilket gør dem ydmyge og i stand til at se, at de er fattige i sig selv og derfor mangler noget, som de så søger.

På sin vis er også moderne spiritualitet udtryk for længsel efter Gud. Da alle mennesker er skabt i Guds billede, vil de også søge efter Gud, Jesu Kristi far. Den længsel kan komme til udtryk i vildfarelser som andre religioner, nyreligiøsitet og spiritualitet, der alle er udtryk for samme længsel – den er bare på afveje. Derfor er det ikke så overraskende, at kvinder oftere end mænd er spirituelt søgende.”

Anne Marie Pahuus, filosof:

”Som filosof anskuer jeg spiritualitet som en grundlæggende længsel og søgen efter noget, som ligger uden for det, man allerede har erfaret. Og det er ikke kønsspecifikt at længes, men hvor den søgen ofte hos mænd vil slå ud i livsvendinger og pludselige handlinger, vil den hos kvinder være mere forbundet til en følelsesmæssig undersøgelse af livet i dets åndelige rigdom.

Mænd vil måske være tilbøjelige til at skifte konen, jobbet eller andre ydre omstændigheder ud, hvis de oplever uro i tilværelsen. Kvinder vil i højere grad se indad og for eksempel forsøge at blive angst og skam kvit. Og kvinder vil måske spørge sig selv: ’Er der sider af mig, jeg ikke har adgang til, men som jeg kan komme i kontakt med ved at knytte mig til noget større?’.

Det kan for eksempel være oplevelser af forbundethed med mennesker, der engang har levet, eller et nulevende menneske, måske en særlig indsigtsfuld person, som man føler ser en på en ny måde, og som hjælper en til at blive opmærksom på dele af tilværelsen, man ikke tidligere har følt sig som en del af.”