Indvandrere presser på for ny dåbsform

Biskopperne har afvist principielt at drøfte dåb med fuld neddykning af kroppen. Det vil være ”konkret sagsbehandling”, fordi spørgsmålet tager udgangspunkt i en bestemt menighed. Biskopperne opfører sig som embedsfolk og ikke teologer, mener kritiker

"Om dåben foregår ved overøsning eller ved fuld neddykning, er der teologisk ingen forskel på," siger biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær. På billedet ses en pige, som har haft hele kroppen under vand i forbindelse med en dåb.
"Om dåben foregår ved overøsning eller ved fuld neddykning, er der teologisk ingen forskel på," siger biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær. På billedet ses en pige, som har haft hele kroppen under vand i forbindelse med en dåb.

Tre håndfulde vand på hovedet eller hele kroppen under vand. Det første er dåbspraksissen i folkekirken, men der er opstået et ønske om, at også det sidste skal være muligt.

Ønsket kommer fra kristne indvandrere, typisk konvertitter som gerne vil markere dåbens symbolik: At man begraves og opstår med Kristus.

Retsteolog Kristine Garde har bemærket ønsket hos migranter, blandt andet i valgmenigheden Church of Love. Derfor har hun spurgt landets biskopper om deres syn på at indføre en mulighed for i folkekirken at blive døbt ved såkaldt fuld neddykning i stedet for overøsningsdåben.

Hun er bisidder for valgmenigheden i Fyens Stift, og anledningen til brevet er et konkret ønske her. Det får biskopperne til at svare, at de ikke principielt kan tage stilling til spørgsmålet, som ifølge dem hører under biskoppen i Fyens Stift, og som ellers kan blive set som konkret sagsbehandling.

Biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjær har svaret på vegne af biskopperne.

”Den enkelte biskop kan i dag vurdere ud fra menighedslovens paragraf 38, om der kan gives tilladelse til at døbe ved fuld neddykning. Hvis der er tale om en valgmenighed, sker vurderingen ud fra stadfæstelsen,” forklarer han.

Massoud Fouroozandeh, præst i valgmenigheden Church of Love, så meget gerne, at biskopperne principielt tog stilling til neddykningsdåben. Han mener, det vil være en måde at byde migranter velkommen på i folkekirken, og ifølge ham er der en efterspørgsel efter den nye dåbsform.

Fra Kristine Garde lyder det:

”Biskopperne svigter deres teologiske tilsynspligt og opfører sig som embedsfolk, når de ikke vil forholde sig principielt til spørgsmålet. De sætter hensynet til en kollega over hensynet til folkekirkens mulighed for at drøfte dåben. De kunne have svaret og understreget, at det var et principielt svar. Biskopperne har valgt at sætte sig uden for diskussionen i en uvis fremtid, men det skal jo ikke hindre andre i at debattere det relevante spørgsmål om en alternativ dåbsform.”

Henrik Stubkjær mener ikke, at biskopperne tilsidesætter nogen teologisk tilsynspligt. For der peges netop på, at den konkrete sag kan tages op med den tilsynsførende biskop.

Sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen fra Apostelkirken i København mener, at det ”i høj grad er relevant” at diskutere muligheden for at døbe med fuld neddykning i folkekirken. Selvom han sjældent direkte har fået en forespørgsel om dette, oplever han, at folkekirkens dåbsform ofte er en kilde til undren og spørgsmål blandt nye kristne fra en anden religiøs baggrund.

”Når jeg skal forklare dåben for konvertitter, henviser jeg blandt andet til Romerbrevet kapitel seks, hvor dåben beskrives som det at blive begravet med Kristus for at opstå med ham. Denne udlægning af dåbens bevægelse knytter sig til en praksis med neddykning. Ved overøsning er det ikke så nærliggende at udlægge dåben som en vej gennem døden ind til livet i Kristus, som det er ved neddykning,” siger Niels Nymann Eriksen, der lægger stor vægt på, at sakramentet er gyldigt uafhængigt af mængden af vand. Men han synes, det vil være fint, hvis der var mulighed for at imødekomme et ønske om fuld neddykning. Og under alle omstændigheder er det ifølge ham værd at overveje, hvad de teologiske implikationer af folkekirkens dåbspraksis er.

Henrik Stubkjær siger på baggrund af udtalelserne fra præsterne:

”Om dåben foregår ved overøsning eller ved fuld neddykning, er der teologisk ingen forskel på. Men i takt med, at det danske samfund bliver mere globalt, og vi får kristne med andre traditioner, er det da naturligt, at vi også i kirken kan drøfte dette. Det er jeg åben for, men vi har ikke et kollektivt tilsyn i Danmark. Den enkelte biskop må konkret vurdere, om de traditioner, der henvises til, er i overensstemmelse med det lutherske dåbssyn, og samtidig er der også en række praktiske ting, som skal undersøges og overvejes,” siger han og uddyber, at i sidste ende må en biskop vurdere, om noget er en større ændring, som vil kræve en indstilling fra biskopperne til en ritualændring.