Lovforslag: Man skal højst kunne være biskop i 10 år

Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen (R) vil begrænse biskoppernes embedsperiode

CIA-chef overtager som forsvarsminister
CIA-chef overtager som forsvarsminister. Foto: Palle Peter Skov Denmark.

10 år og så ikke længere. Det er kernen i et lovforslag, som ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen har fremsat i dag: Biskopper skal ansættes på åremål, efter 10 år i embedet bør det være slut.

Dermed vil biskoppers embedsperiode svare til den maksimale embedsperiode for for eksempel en rigsrevisor og Folketingets ombudsmand.

"Med lovforslaget styrker vi demokratiet i folkekirken. Biskopperne vælges jo demokratisk af præster og menighedsrådsmedlemmer, og med lovforslaget sikrer vi, at der mindst hvert 10. år er en demokratisk proces i stiftet - med al den gode debat, der følger med," siger Manu Sareen i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Med tidbegrænset ansættelse sikrer vi også, at der hele tiden sker en fornyelse i rækken af indflydelsesrige biskopper - uden at det går ud over kontinuiteten. Jeg er sikker på, at det vil være en gevinst for folkekirken," siger Manu Sareen.

LÆS OGSÅ: Biskopper ønsker folkekirkens højeste embede kortlagt

Manu Sareen understreger, at forslaget ikke er et udtryk for kritik af de nuværende 10 biskopper.

"Jeg har et fint samarbejde med biskopperne, som jeg synes gør et godt stykke arbejde. Men det ændrer ikke ved, at det bedste for folkekirken er, at biskopperne fremover kommer til at arbejde på betingelser, som minder lidt mere om dem, som gælder for andre vigtige og ansvarsfulde hverv i samfundet. Biskopperne er jo aflønnet af alle skatteydere i landet, og derfor bør vi sikre, at rammerne for ansættelserne er rimelige og forståelige for alle. Og jeg kan faktisk ikke se et eneste godt argument for, at man skal være biskop på livstid, når man en gang er valgt," siger Manu Sareen i pressemeddelsen.

LÆS OGSÅ: Fri os for en koncernkirke med åremålsansættelser!

Lovforslaget kommer ikke til at berøre de nuværende biskopper. I dag kan en biskop sidde, indtil de er 70 år.

Idéen om at biskoppers ansættelse skal være tidsbegrænset er ikke ny. I 2008 anbefalede en arbejdsgruppe, at biskopper skulle ansættes for en periode på 12 år.

Åremålsansættelse af biskopper har været et kontroversielt emne de seneste år, fordi det efterhånden er normen andre steder i samfundet, at ledere på så højt et niveau ansættes på et bestemt åremål.

I januar 2012 sendte ministeren et høringsbrev om tidsbegrænsning af biskoppernes embedsperiode.

Dengang, hvor tidsbegrænsningen var sat til 12 år, bakkede et stort flertal af kirkeordførerne op om forslaget.

De nuværende biskopper, der har siddet længst i embedet, er: Kjeld Holm fra Aarhus Stift, der har været biskop siden 1994, Lise-Lotte Rebel fra Helsingør Stift, der har været biskop siden 1995, og Karsten Nissen fra Viborg Stift, der har været biskop siden 1996.

LÆS OGSÅ: Fremtidens biskopper bliver ansat på åremål

Fakta:
Nuværende regler

  • Biskopper vælges og udnævnes efter regler i lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning.
  • Kun en person, der er teologisk kandidat fra et dansk universitet kan vælges og udnævnes til biskop.
  • Det er præster og menighedsrådsmedlemmer i stiftet, der kan opstille kandidater til bispevalg. Det er også præster og menighedsrådsmedlemmer, der har stemmeret ved valget.
  • Vinderen af valget indstilles af ministeren for ligestilling og kirke til kgl. udnævnelse.
  • Bispevalget er et éngangsvalg, og stillingen som biskop er en tjenestemandsstilling. Biskopper ansættes ikke tidsbegrænset. Biskoppen beklæder derfor sit embede, indtil han eller hun afskediges på sædvanlig måde på grund af alder, sygdom eller anden årsag.


Lovforslagets udformning
  • Den foreslåede ordning vil medføre, at nyudnævnte biskopper vælges for en periode på 10 år, dog således at den nuværende pligtige afgangsalder på 70 år opretholdes. Nyudnævnte biskopper vil også fremover blive ansat som tjenestemænd.
  • En kandidat vil ikke kunne opstille til bispevalg i et stift, hvori vedkommende tidligere har været udnævnt som biskop. Vedkommende vil dog godt kunne opstille som kandidat til bispevalg i et andet stift.


Se udkastet til lovforslag samt høringsbrev