En elektronisk etik

Debatten om den nye teknologi handler mest af alt om båndbredde, telekommunikationspolitik og økonomiske muligheder. Men det, vi savner, er en debat om værdier og menneskelige konsekvenser

I efteråret 1999 udkom rapporten om »Det Digitale Danmark« (DDD), skrevet af Lone Dybkjær og Jørgen Lindegaard, og den gav nogle bud på, hvordan Danmark kan blive et førende land inden for brugen af de digitale teknologier. I rapporten gives forslag til områder, som man især bør satse på politisk, for at Danmark bedst kan udnytte de nye muligheder og bruge udviklingen til at øge beskæftigelsen og den nationale indtjening. Rapporten er blevet kritiseret for både at være for ambitiøs og ikke ambitiøs nok, men det er ikke rapportens indhold, som jeg har bidt mærke i, snarere dens ikke-indhold. Rapporten hævder i nogle korte afsnit, at det er vigtigt, at vi fører de bedste værdier fra det danske velfærdssamfund ind i det såkaldte netværkssamfund, men der gives ingen konkrete anvisninger på, hvordan dette kan sikres; at værdierne ikke løbes over ende af økonomiske interesser og teknologiske ambitioner. Det meste af den efterfølgende debat har da også især handlet om båndbredde, telekommunikationspolitik og økonomiske muligheder, altså hvad den nye digitale teknologi kan gøre for os, og ikke om, hvad den gør ved os. Vi savner debat om værdier og menneskelige konsekvenser, En Elektronisk Etik, EEE. Den bedste vej gennem udviklingen finder ikke sig selv. Jeg vil gerne med dette indlæg bidrage med stof til inspiration, eftertanke og videre læsning. I efteråret 1999 udgav også Church of England en rapport, dog af en noget anden art end DDD. Den har titlen »Cybernauts Awake!«, og heri giver Church of Englands Råd for Social Ansvarlighed sit bidrag til samfundsdebatten om informationsteknologiens - især Internets - indflydelse på menneskers liv og værdier. Udgangspunktet er, at informationsteknologien forandrer vores liv gennemgribende på utallige måder, og man ønsker at bidrage med stof til eftertanke angående etiske konsekvenser af udviklingen. I en letlæst og uformel form gennemgås en lang række aspekter af informationsteknologiens velsignelser og forbandelser med en gennemgående tone af kritisk optimisme og hele tiden med et blik for udfordringerne og mulighederne for kirken og de kristne værdier. De mest basale begreber, der er nødvendige at forstå, når man taler om informationsteknologi og Internet, bliver forklaret, og rapporten kan læses med lige stort udbytte af det digitale analfabet og den topprofessionelle softwareprogrammør. Fokus er på de aspekter, der har betydning for os som mennesker. »Cybernauts Awake!« giver bl.a. konkrete råd og anvisninger til forskellige grupper af mennesker. n IT-udviklere opfordres f.eks. til at huske på deres rolle som medarbejdere i skaberværket og til at »elske deres brugere som sig selv«. n Brugere opmuntres bl.a. til at »stemme med musen« - at give udtryk for deres synspunkter via e-mail til f.eks. vareproducenter og organisationer. n Forældre får råd om at bruge teknologien sammen med deres børn og en liste af gode sikkerhedsregler, som de kan lære børnene, der surfer på Internet eller bruger det til chat: »Giv aldrig personlige oplysninger som navn, adresse og telefonnummer til fremmede på Internet« eller »Fortæl det til en voksen, hvis du støder på billeder eller andet, der skræmmer dig eller truer dig.« Bortset fra disse konkrete råd har rapporten ikke til formål at levere et sæt færdige svar på de spørgsmål, der stilles i tiden, men snarere at udfordre og uddybe spørgsmålene med nye og samtidig opmuntre alle til større opmærksomhed og stillingtagen. En vigtig synsvinkel er den, at informationsteknologien og de computere af allehånde slags, der konkretiserer den, ikke kun øver indflydelse på os ved deres faktiske anvendelse, men at selve tilstedeværelsen af disse maskiner og deres medfølgende muligheder i alle områder af vores liv gør det muligt at tænke helt nye tanker og at drømme nye drømme. Det er nu muligt at skabe globale fællesskaber, det er muligt at udfordre hidtil urørlige magtstrukturer, det er muligt for stolte forældre at vise et billede af deres nyfødte barn til alverden, det er muligt at købe varer i et verdensomspændende supermarked, det er muligt at udbrede demokratiske processer på helt nye måder, og det er muligt at tænke over liv og død på nye måder. Drømmene har dog deres mørke sider, og det er vigtigt at sætte sig ind i mulige fordele og ulemper for at kunne tage kvalificeret stilling til de spørgsmål, der rejser sig. Det er også væsentligt, at så mange som muligt tager del i debatten og påvirker beslutningsprocesserne. Undladelse af aktiv deltagelse betyder jo ikke, at beslutningerne ikke bliver taget, men at andre tager dem. »Cybernauts Awake!« inspirerer til at overveje nuancerne ved de nye muligheder. Hvad er sandt fællesskab, og på hvilke måder vil informationsteknologien positivt og negativt indvirke på det? Når vi kan være i kontakt med et menneske på den anden side af jordkloden via e-mail, men ikke taler med naboen, hvad betyder det så? Hvis den digitale kommunikation er kommet i stand, fordi parterne lider af en meget sjælden og farlig sygdom? Hvis korrespondancen er mellem pædofile? Hvad er sandhed, og hvordan påvirkes vores opfattelse af den via den digitale teknologi? Hvad betyder det, at man på Internet kan udgive sig for at være en anden end den, man er i »virkeligheden«? Hvis man gør det for positivt at udvikle sider af sig selv, som ikke kan finde udtryk »off-line«? Hvis man gør det for at narre andre? Hvad er et menneske, og hvordan vil f.eks. robotter eller digitale agenter flytte grænserne for vores forståelse af menneskelighed? Hvis en robot er i stand til at få os til at tro, at den er et menneske, fordi den taler og ser ud som et menneske, er den det så? Hvad betyder det, at indopererede mikrochips kan få blinde til at se og døve til at høre? Hvad gør det ved os, at vores kroppe er fraværende i Cyberspace? Kan vi endelig mødes uden de fordomme, der knytter sig til vores fysiske udseende? Bliver vi totalt og lykkeligt frie af tid og rum? Bliver vi frustrerede, overfladiske og rodløse? Fede, blege og stivbenede? Det hele på én gang? De fleste danskere, der kender til The Amish People, tænker på dem som den lidt latterlige, teknologiforskrækkede kristne sekt i USA, der har en særlig forkærlighed for at gå i folkedragter og køre i sorte hestevogne. Virkeligheden er lidt mere kompliceret end som så. Amish-samfundene, der består af over 150.000 mennesker, udgøres snarere af en gruppe pragmatiske mennesker, der meget aktivt og bevidst forholder sig til verdens muligheder f.eks. på det teknologiske område. Man har en klar politik, holder sig løbende orienteret om udviklingen og diskuterer grundigt, hvilke fællesbeslutninger der skal tages, og hvordan beslutningerne vil influere på deres samfund på langt sigt. Man vælger f.eks. ikke at få lagt elektricitet ind via det almindelige ledningsnet, fordi man har skønnet, at det vil give muligheder for fristelser af mange forskellige typer, der i det lange løb vil virke til skade for Amish-folkets religiøse og familiemæssige værdier. Man vælger dog samtidig at tillade gasgeneratorer eller vindmøller, der kan skabe strøm til f.eks. køleskabe. Man bruger Internet til at udbrede kendskabet til den særlige Amish-levevis, men man overlader det til ikke-Amish-venner eller -forretningsforbindelser at lave hjemmesiden og sørger for, at den bruger mindst mulig strøm og ikke bruges til overflødigt pjat. Ingen ny teknologi tages ureflekteret i brug. Bekvemmelighed på kort sigt vægtes seriøst og konsekvent over for samfundets beståen på langt sigt. Nu er Danmark ikke England, og Danmark er heller ikke et lille afgrænset samfund som The Amish Society, men vi kan lade os inspirere af de måder, som de teknologiske udfordringer bliver håndteret på andre steder. Udviklingen har alvorlige konsekvenser for hver enkelt af os og for os som samfund betragtet, og det er vigtigt at diskutere fordele og ulemper ved indførelsen af ny teknologi uden at forfalde til ukritisk tekno-entusiasme, dommedagsprofetier eller ren og skær strudseadfærd. Danmark skal ikke bare i omfang og teknisk henseende være et foregangsland inden for IT - vi kan også på de »bløde« områder i dette spørgsmål arbejde på at yde det ypperste. Kristeligt Folkeparti har forsøgt at få politisk opbakning til oprettelsen af en værdikommission, der blandt meget andet kunne have disse spørgsmål på programmet - hidtil desværre uden held. Dette skal dog ikke hindre, at vi som enkeltpersoner gør os nogle overvejelser om, hvordan vi ønsker os, at verden skal se ud i fremtiden, som på mange måder allerede er over os. Links til videre læsning: www.detdigitaledanmark.dk Det Digitale Danmarks hjemmeside. Her findes bl.a. rapporten til download, debat og links. www.starcourse.org/sciteb2/starcourse/cyber/ Her kan »Cybernauts Awake!« læses i sin helhed, men den kan også købes i bogform på f.eks. www.bokus.dk til ca. 100 kroner. www.childnet-int.org/tips/index.htm Her findes sikkerhedstips til familier og børn, der bruger Internet. www.800padutch.com/atafaq.html Svar på hyppigt forekommende spørgsmål om The Amish People. www.vaerdidebat.dk cand.theol.