Hvordan står det til med åndsfriheden?

Med vores øgede fokus på økonomi, dennesidighed og konkurrence og tilsvarende svækkede fokus på det evige, eksistens og dannelse kommer åndsfriheden under et enormt pres, mener dagens kronikør, der gør status over et åndsfrihedsprojekt, der med 21 teser blev lanceret for tre år siden

Det er diskrimination, at religiøse institutioner ikke kan søge om penge fra en humanitær pulje hos Kulturstyrelsen, mener Carsten Hjorth Pedersen.
Det er diskrimination, at religiøse institutioner ikke kan søge om penge fra en humanitær pulje hos Kulturstyrelsen, mener Carsten Hjorth Pedersen. Foto: Leif Tuxen.

DEN 29. FEBRUAR 2012 lancerede 23 personer fra det kirkelige Danmark 21 teser om åndsfrihed (se åndsfrihed.dk). Her på treårsdagen er det naturligt at spørge, hvordan det er gået med åndsfriheden siden da. Dette er min personlige status. Ingen af underskriverne fra dengang kan drages til ansvar for følgende.

Det pres på åndsfriheden, som var udgangspunkt for de 21 teser, er ikke forsvundet. Lad mig give et par aktuelle eksempler og derefter omtale fem store pres på åndsfriheden.

Der har de seneste tre år været heftig debat om jødiske forældres ret til at omskære deres otte dage gamle drenge. Fra både lægeligt og politisk hold er der ført en markant kamp for at forbyde jøders (og muslimers) omskæring af drenge.

Men et sådant forbud vil være en grov krænkelse af åndsfriheden, fordi drengeomskæring - i modsætning til pigeomskæring - falder under bagatelgrænsen for, hvilke religiøst og kulturelt betingede fysiske indgreb et åndsfrit samfund bør forbyde.

Et forbud vil krænke forældres ret til at praktisere deres religion i forhold til deres børn. Et forbud vil med stor sandsynlighed også vil tvinge mange jøder bort fra Danmark.

I sensommeren 2014 kom det frem, at visse kommuner nægtede at give støtte til kirkelige børne- og ungdomsorganisationer efter folkeoplysningsloven med den begrundelse, at der var tale om religiøse aktiviteter.

Sagen kom frem, fordi Dansk Ungdoms Fællesråd havde fået udarbejdet et juridisk notat, eftersom de oplevede en stigende diskrimination blandt de 17 kirkelige medlemsorganisationer.

Kulturminister Marianne Jelved (R) greb ind ved at sende et ”hyrdebrev” til kommunerne, hvori hun pointerede, at de ikke må diskriminere på grund af foreningers eller organisationers religiøse tilknytning. Det, der kunne være endt som et oplagt brud på åndsfriheden, blev afværget ved, at en åndsfrihedstænkende paraplyorganisation og minister var klare og velbegrundede i deres afvisning af disse kommuners praksis.

MEN DENNE KAMP er ikke forbi. Den 15. januar 2015 udsendte Kulturstyrelsen en e-mail om puljen til støtte af humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål, som de administrerer. Heri står der, at ”foreninger, som ønsker støtte til forkyndelse og/eller missionering, eller som har forkyndelse/missionering som en del af deres formål i vedtægterne” ikke kan søge. Dette er groft diskriminerende, da det udelukker såvel muslimske som kristne organisationer, som i deres vedtægter har noget stående om forkyndelse og missionering. Lad os håbe, at kulturministeren sender et nyt hyrdebrev. Denne gang til sin egen styrelse.

Disse sager er imidlertid blot toppen af et isbjerg. Set i et større perspektiv er åndsfriheden under pres fra fem stærke åndsstrømninger:

1) Den principielle sekularisme, som med sin bærende idé om, at religionen skal ud af det offentlige rum, underkender religionens betydning for hele tilværelsen.

2) Den principielle relativisme, som gerne ser religionen i det offentlige rum, men på den betingelse, at ingen hævder at have fundet sandheden, hvorved åndsfriheden for dem, der hævder absolutte sandheder (men ikke er voldelige), indskrænkes.

Disse to pres på åndsfriheden går - helt naturstridigt - ofte hånd i hånd. Vi møder dem især i større europæisk kontekst. Når der for eksempel i 2014 er 145 registrerede tilfælde af vold og chikaner mod kristne kirker og trossamfund i Europa, eller når et historisk set meget åndsfrit land som England disker op med det ene eksempel efter det andet på, at lighed overtrumfer frihed. Det ses for eksempel, når en sygeplejerske fratages retten til at bære kors.

3) Det yderste poltiske højres nationalisme, som jævnligt kompromitterer religionsfriheden, når de søger at hindre især muslimer i at følge deres samvittighed. Dette pres har ændret karakter i løbet af de seneste år. I nogle lande som for eksempel Danmark er det politiske højre blevet mindre rabiat. Man har blandt andet fået indflydelse på den politiske midte. I andre lande er der forholdsvis store grupperinger, som læner sig op ad nazismen i forsøget på at fratage for eksempel muslimer deres religionsfrihed.

4) Islams manglende tradition for åndsfrihed. I forhold til islam er der en dobbelt udfordring. På den ene side at vi i åndsfrihedens navn må kæmpe for muslimers religionsfrihed med dertil hørende ret til at bygge moskéer og få gravpladser. På den anden side at vi i den samme åndsfriheds navn må bekæmpe det pres, som islam lægger på åndsfriheden - især i mange muslimske lande - for eksempel i form af henrettelser af konvertitter, men også i Danmark, hvor der findes alt for mange eksempler på grove trusler mod konverterede muslimer.

I løbet af de seneste tre år er anden del af denne udfordring kommet til at veje tungere for mig. Ser vi globalt på det, er der langt flere voldelige, ekstremistiske muslimer end eksempelvis kristne.

Det kan ikke være nogen ren tilfældighed, at bevægelser som Hizb ut-Tahrir, Boko Haram, Islamisk Stat, Taleban, al-Qaeda, al-Shabaab med flere alle relaterer til islam. Men den største udfordring er nok ikke disse ekstreme grupper, men de mange følgagtige muslimer, som - med få undtagelser - ikke højt og tydeligt går i brechen for muslimers selvindlysende ret til at skifte religion - både i Pakistan og på Nørrebro.

Opgaven bliver derfor med ord, argumenter og omsorg at konfrontere islam som sådan og muslimer, vi kender, med islams åndsufrie tendens, samtidig med at vi kæmper for muslimers religionsfrihed.

5) Den vestlige åndløshed, som med en principiel eller praktisk materialisme benægter mennesket som et åndsvæsen, hvorfor åndsfrihed er irrelevant.

Dette pres er i fremgang, fordi den principielle materialisme vinder disciple, men måske især fordi flere og flere vesteuropæere har nok i brød og skuespil.

Vi møder det i skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat. Grundet finanskrisen og mange andre forhold får de vestlige samfund større fokus på økonomi og konkurrence - med tilhørende tab af fokus på tilværelsens åndelige dimensioner.

Vi møder det også i den acceleration, som de vestlige samfund er kendetegnet ved. Da vi har tabt evighedens dimension, skal vi nå alt i dette liv, og løsningen bliver at speede tempoet op. Dette præger primært ikke-religiøse mennesker; men det præger i næste omgang også de religiøse, som for eksempel er blevet langt mere fokuseret på, hvad jeg kan få ud af min religion.

Materialismen og åndløsheden viser sig også i vores forhold til det samfund, vi er en del af. Vi ser os ikke længere primært som borgere i et samfund med deraf følgende fokus på værdier og solidaritet, men som forbrugere af staten med deraf følgende fokus på udbytte og rettigheder.

Der er bestemt modbevægelser til den åndløse tendens - religiøs og kirkelig søgning, eksistentiel interesse, spirituelle eksperimenter med mere - men det foregår mest på det strengt personlige plan.

Med øget fokus på økonomi, dennesidighed, konkurrence, teknokrati, kontrol og uddannelse - og tilsvarende svækket fokus på det åndelige, evige, væren, eksistens, tillid og dannelse - kommer åndsfriheden under et enormt pres, for hvis vores samfund og nationale fællesskaber bliver åndløse, vil åndsfrihed blive et mindre og mindre relevant tema.

Konklusion: Kampen for åndsfrihed er ikke blevet mindre relevant de seneste tre år.

Carsten Hjorth Pedersen er leder af Kristent Pædagogisk Institut i Hillerød