Prøv avisen

Klippen i Frederiksborggade

INTERVIEW: Når det gælder synet på Bibelen, åbenbaret gennem Gud og derfor Guds ord, har højrefløjens grand old man, Niels Ove Vigilius fra Dansk Bibel-Institut, ikke rykket sig i 70 år

Mens han taler, citerer han frit fra både bibel og salmebog for at underbygge de velovervejede synspunkter, kun afbrudt af lange pauser, som jeg fejlagtigt opfatter som sætningens afslutning. Indimellem tager engagementet styringen, og pludselig hæver han stemmen og rejser sig med et spjæt i stolen.

Det er teologen Niels Ove Vigilius, som stadig taler på sin særlige måde, selv om den kirkelige højrefløjs store igangsætter i dag runder de 70 år og har trukket sig tilbage fra den mere aktive teologi på Dansk Bibel-Institut på Frederiksborggade i København. I dag kan han passende nyde frugterne af sit arbejde - for dem er der helt sikkert faldet nogle af.

Også selv om Niels Ove Vigilius skynder sig at give æren videre, for uden Guds aktive handlen med os, var der intet, der blev til noget.

Niels Ove Vigilius er en mand, der vil være mange meninger om i dansk kirkeliv lige fra fundamentalist og forstenet bibelteoretiker til en hædersmand, der holder Bibelens ord og absolutte autoritet højt.

Det har alle dage været hans pointe, at det gode menneskes handlinger er Guds værk. Og vil man lytte til Guds ord for at lade det få indflydelse på sit liv, så står det i Bibelen, som Niels Ove Vigilius anser for at være den eneste sande norm for menneskers liv, lære og moral samt et ufejlbarligt og historisk sandt vidnesbyrd om en række historiske begivenheder, som Gud lod ske. Selv om det er mennesker, der har ført pennen, så er Bibelens ord Guds åbenbaring.

- Vores frelse grunder sig på bestemte historiske kendsgerninger med Jesus Kristus, hans menneskevordelse, død og opstandelse i centrum. Bibelens vidnesbyrd om ham er Guds ord. Uden det ord og dets troværdighed ville vores tro være forgæves. Guds åbenbaring ville ikke være historisk, hvis ikke der var sammenhæng mellem ord og begivenheder. Jesus selv har bevidnet Det Gamle Testamentes troværdighed og apostlenes troværdighed som Jesu sendebud og vidner. Derfor kan vi tage imod deres vidnesbyrd som sandhed i tillid til Ham, siger Niels Ove Vigilius.

Fællesskab

På tværs af retninger føler Niels Ove Vigilius et stærkt fællesskab med alle troende. Derfor blev hans arbejdsfelt missionsbevægelsen - først en kort tid i Indre Mission og derefter resten af livet i Luthersk Missionsforening, hvor han følte sig hjemme i den forkyndelse, der lød her.

Nok er Niels Ove Vigilius teolog, men han blev i høj grad en handlingens mand bag en imponerende række af kirkelige uddannelsesinstitutioner, som har haft uvurderlig betydning for højrefløjens overlevelse og det stadige forsøg på at påvirke den altid skarpt kritiserede folkekirke. Niels Ove Vigilius har ikke villet holde sin teologiske viden og opfattelse af Bibelen for sig selv.

- Jeg har givet det videre, ikke for et teoretisk bibelsyns skyld, men fordi evangeliets sandhed står eller falder med Guds ords troværdighed, siger han.

Hvad bibelsyn angår, befinder vi os med Niels Ove Vigilius på landets yderste højrefløj blandt de ret få ortodokse lutheranere. Hvilket Niels Ove Vigilius også godt ved. Men hans syn på folkekirken er også i dag, at der er så megen vranglære, at han ikke ville kunne lade sig ordinere her og derfor ikke kan anbefale andre teologer at gøre det. Hans folkekirkelige medlemskab er dog intakt, og selv om han foretrækker Luthersk Missionsforening i Rødovre, hvor han bor sammen med sin kone Margit, så kan han godt besøge en folkekirke, når han vurderer, at teologien er ret - når der er åndelig føde at komme efter.

- Jeg kan ikke selv undvære det kristne fællesskab om ordet og nådemidlerne, dåb og nadver. Jeg føler mig nært forbundet med mange, jeg har arbejdet sammen med gennem årene, og glæder mig over deres indsats i folkekirkelige sammenhænge. Men jeg tror ikke, at folkekirken har en fremtid i dens nuværende skikkelse. Mit håb og min bøn er dog, at mange vil blive vakt. Jeg vil ikke virke destruktiv, så på længere sigt kunne man håbe på, at noget nyt kunne bygges op, siger han.

Isolation

På spørgsmålet om den isolation, som små grupper, der marginaliseres af samfundet eller kirken står i fare for, så kender Niels Ove Vigilius godt til den ufrugtbare isolation.

Han kender eksempler på dele af den konfessionelle lutherdom, som han mener, er havnet i den situation. Han er heller ikke gået aktivt ind i - som andre i missionsbevægelsen - i protest mod vranglæren i folkekirken at oprette frimenighed eller frikirke. Han kan godt forstå dem, der gør det, men ser også faren i menneskecentrerede nye former for virkemidler i frimenighederne, som tiltrækker mange moderne mennesker, men som ikke er bibelsk funderede.

- Der vil dog ofte være tale om symptomer, man knytter til ved, og ikke menneskets virkelige og dybe problem, nemlig Guds vrede og dom over os for vore synders skyld, som Kristus alene kan frelse og befri os fra. Det er her, den vigtige erkendelse ligger, og ikke i spørgsmålet om nogle nye udvendige former, siger han.

Kirkeligt hjem

Niels Ove Vigilius kommer fra et kirkeligt landbohjem i Ubberup på Fyn, og familien havde sin gang i Indre Mission. Børnene hjalp til på gården, men det viste sig ret hurtigt, at Niels Ove Vigilius' evner gik i retning af bøgerne frem for høtyven. Ret usædvanligt for den tid gav hans far ham lov til at gå videre med sin lidt forsinkede skolegang. I 1953 kom Niels Ove Vigilius således på Københavns Universitet, hvor han begyndte at læse teologi. Det blev en vældig udfordring, da han bl.a. dumpede ned i debatten om det historisk-kritiske bibelsyn, som anfægtede hans tro. Men den svenske vækkelsesprædikant C.O. Rosinius og Martin Luthers tanker om lov og evangelium kom til undsætning.

- Det var Rosenius' forkyndelse af syndefaldets konsekvenser i den menneskelige naturs fordærv, som gjorde indtryk. Jeg oplevede, at Guds ord talte sandt om mig. Jeg så det befriende i Rosenius' og Luthers forkyndelse, det, som Gud har gjort i Kristus som stedfortræder for en synder som mig. Gud både afslører, anklager og dømmer. Men vi bliver også frikendt. Vi bliver ført ned i dødsriget, men vi bliver også ført op derfra. Under loven bliver vi anklaget, i evangeliet bliver vi frikendt, siger han.

Det er denne teologi, som Niels Ove Vigilius ville kæmpe for, forsvare og udbrede til andre. Det prægede de initiativer, som han kastede sig ud i. Det blev til lange arbejdsdage og ikke til lange teologiske afhandlinger eller skrifter. Niels Ove Vigilius' skribentvirksomhed faldt på artikler, der skulle bruges her og nu. Hans indsats lå desuden i lærergerningen, først på bibelhøjskole for lægfolk, så på Dansk Bibel-Institut som rektor og lærer for bl.a. kommende teologer.

Bagmand

Niels Ove Vigilius var den aktive bagmand for en række uddannelsessteder på kirkens højrefløj. Det var i den teologiske spænding mellem hans opfattelse af Bibelen som Guds ord i forhold til folkekirken, men også i forhold til den øvrige højrefløj, at tingene blev skabt. Således er Dansk Bibel-Institut et resultat af Niels Ove Vigilius' uenighed med det bibelsyn, der i begyndelsen prægede Menighedsfakultetet.

Som ung teologistuderende gik Niels Ove Vigilius i kirke på Vesterbro, gik i missionshuset Bethesda og til møder i Københavns Kristelige Studenterbevægelse. I studenterkredsene savnede han et kirkeligt fællesskab at henvise til, og med norsk inspiration gik han i gang med det, der skulle blive til Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom, KFS.

Kompromisløshed var nøgleordet i de år fra midten af 1950'erne og cirka 20 år frem, hvor den kirkelige højrefløj i Danmark med alle dens facetter tog form. Niels Ove Vigilius var på mange måder dens legemlige udtryk, og han var drivkraften bag institutioner som Kristeligt Forbund for Studerende, Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut.

- Det forløsende og frigørende evangelium om frelse i troen på Jesus er mit hjerteanliggende, fordi det kan gøre troen vis. Fordi det grunder sig på noget, som ligger uden for mig selv - noget, en anden har gjort i mit sted, siger Niels Ove Vigilius.

vincentskristeligt-dagblad.dk

Blå bog

Niels Ove Vigilius, født den 8. juni 1931.

Teologisk kandidateksamen 1962, København. Landssekretær i Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom (KFS) 1961-1969. Hjælpepræst, Kingos Kirke, København 1965-1966. Bibelskolelærer, Luthersk Missionsforenings Bibelhøjskole, Hillerød 1970-1976. Rektor, Dansk Bibel-Institut, København 1975-1999. Seniorlærer på DBI (fratrådt) 1999-2001.

Leder af Credo-kredsen (studenterarbejde), København 1956-1959, fmd. 1959-1962. Formand Bibellæserringen og redaktør af Bibelnøglen 1966-1975. Bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen til oprettelse af Menighedsfakultetet, Århus 1967-1969. Næstformand KFS 1970-1990. Medlem af eksekutivkomiteen for The International Fellowship of Evangelical Students 1971-1975. Medlem af styrelsen for Landsforeningen til oprettelse af kristene friskoler 1971-1981. Formand DBI 1972-1974. Medlem af Studenterrådet i Bibelbrevskolen Logos 1973-1981.

Talrige bidrag til hæfter, bøger og tidsskrifter.