Prøv avisen

Ved pater Leslie O. Dorns død, København, 85 år, skriver jesuitterpræst Anton Dekkers, København, følgende mindeord: Leslie 0. Dorn, S.J, katolsk præst og jesuit, døde den 16. december i en alder af næsten 86 år. Han var født i London den 21. december 1914 af en dansk far og en britisk mor. Efter studentereksamen indtrådte han 1932 i jesuiterordenen. Efter de første prøveår i England læste han filosofi i Tyskland og kom i slutningen af 1930'erne til København for at gennemføre et praktikum. Efter tyskernes indmarch 1940 blev han som britisk statsborger interneret og tilbragte hele krigen i forskellige interneringslejre i Tyskland og det besatte Polen. Straks efter befrielsen rejste han til England, hvor han gennemførte de teologiske studier. Ved et særligt privilegium blev han præsteviet i 1947. Efter studierne kom han i 1950 til København, hvor han har levet og virket indtil sin død. Pater Leslie Dorn har fra starten i 1950 været med til at opbygge Niels Steensens Gymnasium, hvor han har været ansat som lærer indtil pensionsalderen. Han kom i høj grad til at præge skolen ved sin personlighed og sit engagement. Han underviste både i hovedskolen og i gymnasieafdelingen i fagene engelsk og religion. I fagtrængslen var faget religion for ham en oase, hvor der også var tid til væsentlige eksistentielle samtaler. Ved siden af undervisningen har han oprettet og ledet såkaldte CVC-grupper - en tradition i jesuitterordenen - for elever med interesse for et nærmere kendskab til den katolske tro og en dybere forståelse af det kristne trosliv. Disse grupper er senere videreført af andre og eksisterer den dag i dag. Den katolske kirke har nydt godt af Leslie Dorns viden og erfaring i religionspædagogiske spørgsmål. Blandt andet var han med til at oprette Religionspædagogisk Udvalg, hvis formand han var i mange år. Der blev arrangeret kurser for kateketer og lærere, og der blev udgivet hæfter for unge om relevante emner. Endvidere startede han den første katolske lokalradio - Radio Steno - hvor flere af hans unge venner har været ham til stor hjælp indtil det sidste. Tilrettelæggelsen af radioprogammerne gav ham mange kontakter vidt omkring i landet. Hans interesse for mediearbejde gav sig også udslag i oprettelsen af KVIP (Katolsk Video Produktion) i begyndelsen af 1980'eme. Her er der tale om filmproduktion primært til undervisningsbrug, for eksempel om messen og de katolske sakramenter. Dette arbejde havde han dog fornyligt besluttet at stoppe på grund af mangel på frivillige medarbejdere. Leslie Dorns store interesse for og fortrolighed med nutidig teologi og spiritualitet gjorde ham til den oplagte redaktør af tidsskriftet Katolsk Dialog, der - som navnet antyder - tager spørgsmål op, som er under debat i den katolske kirke og de kristne kirker imellem. Da han døde, var han i fuld gang med forberedelsen af det første nummer i det nye år. Leslie Dorns personlighed og holdninger har medført, at han var højt agtet både i og uden for katolske kredse. Han har samarbejdet med mange folkekirkepræster og andre protestanter. Og i sin egen kirke var han en meget søgt skriftefader og personlig rådgiver. Pater Leslie Dorn vil blive savnet af mange.