Prøv avisen

Fødselsdage i dag Professor, dr.phil. Ole E. Heie, Holte, 75 år. Ole E. Heie grundlagde allerede som barn insektsamlinger, og det var interessen herfor, særligt bladlus, han siden kom til at beskæftige sig med. Efter kandidatgrad i biologi ved Københavns Universitet i 1951 underviste Ole E. Heie på folkeskoler, seminarier og ved universiteter, blandt andet har han været gæstelærer ved North Carolina State University. I 1967 forsvarede han sin doktordisputats, og i 1981 frem til pensioneringen i 1994 bestred Ole E. Heie et professorat i biologi ved Danmarks Lærerhøjskole. Han har desuden været formand for Dansk Naturhistoriske Forening, censor ved de danske universiteter og været medlem af en række videnskabelige organisationer og komiteer. Forhenværende overpræsident Gunnar A. Lustrup, Charlottenlund, 75 år. Gunnar A. Lustrup var overpræsident fra 1984 til 1996 i København. Han tog juridisk embedseseksamen fra Københavns Universitet i 1950 og fik herefter ansættelse ved Indenrigsministeriet, senere virkede han som advokatfuldmægtig, hvor han i 1961 fik møde for landsretten. Efter nogle år ved Statens Serum Institut blev Gunnar A. Lustrup chef for Kommunalreformkommissionens sekretariat. I 1972 vendte han tilbage til Indenrigsministeriet, nu som kontorchef, og et år efter blev han afdelingschef for sundhedsafdelingen, en stilling han bestred, til han blev overpræsident. Efter pensioneringen i 1996 forestod Gunnar A. Lustrup en uvildig undersøgelse af af Københavns Kommunes forhold i den såkaldte Plejebosag i 1997. Professor, civilingeniør Erik Reitzel, Virum. Erik Reitzel er en af Danmarks førende civilingeniører, og hans indsats har ført til international berømmelse og en lang række priser såvel i udlandet som herhjemme. Erik Reitzel er repræsenteret i stort set alle slags bygninger, for eksempel Holte Kirke, et konferencecenter i Stockholm og Kongebroen i Esrum Sø. Derudover er han manden bag Fredensborg Slotspark og telefonboksen »Spørgsmålstegnet«, der er at finde i de danske byer. Erik Reitzel har også designet blandt andet glaspyramiden ved Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København. Cand.med. speciallæge Lene Høj, Charlottenlund 60 år. Lene Høj fik sin lægevidenskabelige embedseksamen fra Københavns Universitet og derefter sin specialist uddannelse i intern medicinske sygdomme, infektionsmedicin og i medicinsk allergologi på de storkøbenhavnske hospitaler. Samtidig virkede Lene Høj i en årrække i studenterundervisningen som ekstern lektor ved Københavns Universitet i den postgraduate videreuddannelse af læger og andre medicinske faggrupper. Lene Høj udøver fortsat foredragsvirksomhed i ind- og udland. Hendes videnskabelige aktivitet har især været fokuseret på det slimhinde-relaterede immunsystem i relation til kroniske tarmbetændelsessygdomme. Lene Høj har været yngre lægers repræsentant i Rigshospitalets lægeråd og bestyrelsesmedlem i danske interne medicineres organisation. Lene Høj kan i år også fejre 20 års jubilæum for sin speciallægeklinik i Charlottenlund, hvor hun de sidste 10 år har fungeret i fuldtidsregi. Lene Høj holder åbent hus på dagen mellem kl. 14-17 i hjemmet Egenæs Porthus, Strandvejen 194 i Charlottenlund. Professor, neurokirurg, dr.med. Jens Haase, Vodskov, 60 år. Jens Haase har siden 1982 været overkirurg og fra 1998 professor på neurologisk afdeling på Aalborg Sygehus, men med udgangen af denne måned forlader han arbejdet på sygehuset for at hellige sig professoratet ved Instituttet for Medicinsk Informatik og Billedanalyse ved Aalborg Universitet. Jens Haase blev færdig som læge i 1967 og videreuddannede sig til speciallæge i neurokirurgi. Jens Haase har de sidste år arbejdet med udviklingen af kunstig gang, og han har været med til at stifte Vitrual Brain-projektet på Aalborg Universitet. Han er har skrevet en række videnskabelige artikler og holdt en række foredrag, og for sin indsats har Jens Haase modtaget flere priser. Fødselsdag i morgen Cand.theol. Viggo Claus Christensen, Næstved, 90 år. Viggo Christensen er student fra Rønde, færdiggjorde sin teologiske embedseksamen seks år efter og blev ansat i Vandborg og Ferring Sogne. Fra 1963 frem til pensioneringen i 1979 var Viggo Claus Christensen sognepræst i Karrebæk. Fra 1951 frem til 1961 var Viggo Claus Christensen envidere kredsformand for Indre Mission i Lemvigkredsen. Folkekirken Kirkeministeriet har ansat sognepræst Annette Brounbjerg Bennedsgaard i Odder Pastorat i Århus Stift som sognepræst i Gellerup Pastorat fra den 1. juni. Ny formand i Ordet & Israel Ordet & Israels bestyrelse valgte på sit sidste møde Jan Frost til ny formand. Jan Frost er 49 år og ansat som undervisningskonsulent i Indre Mission. Han har i denne omgang siddet i Ordet & Israels bestyrelse siden 1996, men var også medlem af bestyrelsen fra 1977 til 1992. Bestyrelsens formand, Samuel Roswall, har valgt at træde ud efter mere end 30 år i bestyrelsen, hvoraf han har været formand de sidste 17 år. Skiftet kommer ikke som nogen overraskelse, idet Samuel Roswall allerede for tre år siden meddelte, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen i 2001. Jan Frost tiltræder som formand den 1. juli. Generalsekretær stopper Den 40-årige teolog Carsten Haugaard Nielsen, Christiansfeld stopper den 1. juli som generalsekretær i Sudanmissionen for at tiltræde stillingen som sognepræst i Tyrstrup og Hjerndrup Sogne i Christiansfeld. Carsten Haugaard Nielsen blev cand.theol. i 1988 og blev derefter ansat som sognepræst i Møborg og Nees Sogne i Vestjylland. For tre år siden blev Carsten Hau-gaard Nielsen generalsekretær i det folkekirkelige missionsselskab Sudanmissionen, som har hovedkontor i netop Christiansfeld, hvor han nu skal være sognepræst. Han har haft en række tillidshverv i kirkelige organisationer og har skrevet flere bøger om forskellige dele af præstens arbejde. Leder af materialeforskning Forskningscenter Risø har udnævnt lic.scient. Robert Feidenhans'l til ny leder af afdelingen for materialeforskning. Robert Feidenhans'l er 42 år og uddannet cand.scient. i fysik og matematik fra Aarhus Universitet, hvor han i 1986 tog sin ph.d.-grad. Han har været ansat på Risø siden 1983 med forskningsområde inden for atomare og molekylære strukturer i overflader og grænselag. I forbindelse med Risøs nye strategi fra november blev afdelingen for materialers fysik og kemi lagt sammen med afdelingen for materialeforskning for at skabe større slagkraft.