Prøv avisen

Rundt i dag

90 Tidligere provst Tage Jensen, Fredensborg, blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1946 og blev efterfølgende hjælpepræst ved Jersie og Kirke-Skensved Kirker. Fra 1955 og fem år frem virkede han som kaldskapellan i Gladsaxe Sogn, inden han i 1960 kom til Humlebæk Kirke. I 1967 blev han tillige provst i Fredensborg Provsti. I den periode, Tage Jensen har været præst og senere provst, har Humlebæk udviklet sig fra at være en mindre by, hvor alle kender alle, til en større by, hvor det ikke er muligt at kende alle sognebørnene. På trods af det har Tage Jensen altid lagt vægt på at være præst for hele sognet. Da Tage Jensen blev provst, var provstiet i stærk udvikling kirkeligt og administrativt set. Der blev både bygget kirker og ansat flere præster. Teologisk er forkyndelsen dybt forankret i hans tro, og evangeliets rene forkyndelse står centralt, både i forhold til fortolkninger af teksten og andre former for modernisering, som præger kirken. Tage Jensen har især beskæftiget sig med fortolkning af Det Nye Testamente, herunder den jødiske religions forhold til kristendommen i de to første århundreder efter Kristi fødsel. Tage Jensen har udgivet Humlebæk Kirkes Historie. Han modtog ordenen Ridder af Dannebrog i 1977, og han var desuden i flere år formand for Dansk Kirke i Udlandet i Fredensborg Provsti.

75 Pastor emer. Erling Agnild,København, blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1965, hvor han sideløbende med teologi studerede grønlandsk historie og sprog. Han var derefter i fire år præst i Aasiaat i Nordgrønland netop i overgangs- og brydningstiden mellem det gamle og det nye samfund. I 1969 blev han sognepræst i Store Magleby på Amager – et sogn, som udviklede sig voldsomt. Med oprindelse i de indvandrede hollandske bondefamilier, historisk og kulturelt bevidste folk voksede det til et stort moderne forstadskommunesogn, men stadig med en levende og opmærksom sognebevidsthed. Erling Agnild har altid været stærkt kritisk over for al kirkelig bureaukratisering og institutionalisering, og i modsætning dertil var hans store lyst og glæde specielt undervisningen og samværet med de mange konfirmander og unge mennesker. Det førte i en lang årrække til undervisningsarbejde på Præstehøjskolen og Pastoralseminariet, hvor han var ekstern lektor i kateketik. Erling Agnild har blandt andet været medlem af det religionspædagogiske udvalg i Løgumkloster, af den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe vedrørende konfirmandundervisning og af den religionspædagogiske arbejdsgruppe for kristendomsundervisning i Danmark. I 2002 gik han på pension og glæder sig nu over sit otium sammen med sin kone, Minna, og deres to døtre og fem børnebørn.

50 Sognepræst Jørn Skøtt Andersen, Skørping, blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1998 og fik året efter embede som sognepræst i Aaby Sogn. Her virkede han indtil 2005, hvorefter han virkede som konstitueret sognepræst i en række sogne. Jørn Skøtt Andersen er nu overenskomstansat sognepræst i Sønderholm-Frejlev Pastorat i en 75 procent-stilling. Han har i tidens løb haft varierende bestyrelsesarbejde, blandt andet fra 2006 til 2010 for Sammenslutningen af Overenskomstansatte Præster (SOAP). I januar i år blev han tillidsmand for præsterne i Aalborg Vestre Provsti.