De 10 vigtigste ting at vide om Koranen

Koranen er islams helligskrift og er baseret på Guds ord, som de er åbenbaret til profeten Muhammed. Men hvordan blev Koranen til, og hvad handler den om? Her er det vigtigste at vide om Koranen

Koranen er islams helligste skrift og opfattes som Guds direkte ord åbenbaret gennem profeten Muhammed.
Koranen er islams helligste skrift og opfattes som Guds direkte ord åbenbaret gennem profeten Muhammed. Foto: Pascal Deloche/AP/Ritzau Scanpix.

1. Koranen er åbenbaret til profeten Muhammed

Koranen er islams hellige bog. Den er Guds ord, som er åbenbaret til profeten Muhammed. Koranen selv fortæller, hvordan åbenbaringerne er kommet til Muhammed fortløbende og afsnitsvis. Traditionelt fastsættes åbenbaringerne til at være kommet til Muhammed fra hans kaldelse til profet i 610 til hans død i 632. Endvidere siger traditionen, at det var ærkeenglen Gabriel, der videregav budskabet fra Gud til profeten Muhammed. Koranen menes at være samlet og nedskrevet allerede i Muhammeds egen levetid eller lige efter hans død.

2. Koranens sprog og opbygning

Koranen er skrevet på arabisk, et klassisk arabisk sådan som det taltes på den arabiske halvø på Muhammeds tid. Selve Koranen er opdelt i 114 kapitler, kaldet suraer, der igen er opdelt i vers. Suraer er opdelt efter et kvantitativt princip med de længste suraer først og så i aftagende længde. Dog er der den undtagelse, at det første kapitel, som kaldes Åbningen, er ganske kort. I Koranforskningen skelner man mellem den del, der hører til Muhammeds første forkyndelse i Mekka og så den del, der hører til hans forkyndelse efter udvandringen til Medina.

3. Koranen er Guds ord

Gud (arabisk: Allah) er det centrale tema i Koranen, og det er Guds egne ord, der udgør Koranen. I Koranen står blandt andet, at der ingen gud er ved siden af Allah. Han er almægtig og den, der har skabt og stadig skaber alt. Guds skabende virksomhed har menneskets eksistens som centrum. Mennesket kan derfor glæde sig over den fysiske natur. Og alt i den skabte verden er tegn på eller vidner om Gud. Koranens første sura sammenfatter Koranens opfattelse af Gud: I den nådige og barmhjertige Guds navn. Lovet være Gud, alverdens herre, den nådige og barmhjertige, herskeren på dommens dag!

4. Koranen fortæller om menneskets bestemmelse

Gud er verdens, menneskets og naturens skaber, og Gud fordrer derfor mennesket at være taknemmelig ved at underkaste sig Guds vilje. Mennesket er et fornuftsvæsen, der kan vælge at følge Guds vej, men Satan forsøger at vildlede mennesket, så det glemmer Guds fordringer. Det er derfor vigtigt at underkaste sig Gud og lade ham lede vejen.

5. Koranen fortæller, at Muhammed er den sidste profet

For at bringe mennesket tilbage til den rette tro har Gud sendt en række budbringere og profeter, herunder Jesus. Men mennesket har fordrejet eller misforstået disse profeters budskaber, og derfor har Gud endegyldigt åbenbaret sin vilje til Muhammed. Muhammed kaldes derfor profeternes segl, fordi han altså er den sidste og endegyldige profet. 

6. Koranens sandhed

Begrebet "koran" kan oversættes til recitation. Det vil sige, at Koranen ikke er en forfattet tekst, men en direkte recitation af Guds ord, som er indprentet i profeten Muhammed afsnit for afsnit af ærkeenglen Gabriel. Derfor kan man heller ikke ændre i Koranen, sådan som Bibelen sommetider opdateres, og heller ikke oversætte den. Koranen er altså ikke skabt og kan heller ikke efterlignes. For at understrege dette, anses Muhammed for at være analfabet. Han kan således ikke have nedskrevet teksten.

7. Samling af Koranen

Samlingen af Koranen har efter al sandsynlighed fundet sted under kaliffen Uthman i 651. Koranen er altså samlet kun ca. 20 år efter profetens Muhammeds død. Uthman nedsatte en kommission af lærde, som indsamlede de forskellige koranskrifter, som allerede var i omløb. De forskellige skrifter blev vurderet af lærde, og varianterne blev tilintetgjort og afskrifter af den originale Koran, som var opbevaret i Medina blev sendt til de muslimske hovedbyer til videre afskrift.

8. Koranens billedsprog og stil

Koranen indeholder et billedsprog, udtrykt i lignelser og billedord, hvor især naturen og dens fænomener anvendes, men også kropslige erfaringer bruges som billeder. I sura 24,35 siges det om Gud: Gud er himlenes og jordens lys. Med hans lys er det som med en niche, hvori der er en lampe. Eller det kan i sura 78,21 om Helvede hedde, at Helvede lurer i baghold. Stilistisk er Koranen præget af en poetisk form, som gør den velegnet til oplæsning og udenadslære.

9. Udlægning af Koranen

Op igennem islams historie har Koranens løbende været genstand for fortolkning, hvilket ikke ses som en modsætning til, at Koranen er Guds sande ord. Man taler ofte om fem historiske perioder for Koranens fortolkning. Men den første periode, nemlig den periode, hvori Muhammed fik åbenbaringerne, anses for den vigtigste. For her fortolkede Muhammed selv, hvad han fik indprentet. Og hans fortolkning må anses for den vigtigste. Denne fortolkning kommer til udtryk i profetens sædvane eller sunna.

10. Koranoversættelser

Koranen skal først og fremmest læses og forstås på arabisk. For eksempel står der i sura 12.2: "Vi (dvs. Gud) har sendt den ned som en arabisk Koran."

Fordi at Koranen er Guds direkte og sande ord, kan en Koran altså ikke være oversat, og oversættelser af Koranen opfattes derfor blot som en tilnærmelse til den sande, arabiske Koran.

Da islam ekspanderede ud over de arabiske sproggrænser, blev det imidlertid nødvendigt med oversættelser. Her bød de europæiske sprog på store vanskeligheder, idet man i europæiske oversættelser blev nødt til at tilføje adskille ord på grund af det arabiske sprogs særlige grammatiske natur. Ofte trykkes koranoversættelser med den arabiske tekst ved siden af oversættelsen.