Prøv avisen

FAKTA: Sådan vil EU definere en terrorhandling

EU er på vej til at vedtage et direktiv, som opstiller en definition af terror og sikrer ensartet straf.

Efter angrebet i København den 14. februar sidste år opstod i Danmark en diskussion om, hvorvidt der var tale om en terrorhandling eller ej.

Det skyldtes blandt andet, at gerningsmanden, Omar el-Hussein, tilsyneladende ikke havde fået træning i eksempelvis Syrien eller på anden vis var knyttet til en terrororganisation.

EU-landene er nu på vej til at vedtage et direktiv, som forsøger at opstille en definition på terror.

Definitionen lægger afgørende vægt på intentionen i handlingen - ikke professionalismen i udførelsen, eller om gerningsmanden er forbundet til en terrororganisation.

Ifølge udkastet til direktivet, som fredag fik opbakning fra EU-landenes justitsminister, betragtes en handling som terror, hvis den begås med følgende formål for øje:

* Alvorligt at intimidere en befolkning.

* Uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller til at undlade at foretage en handling.

* Alvorligt at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer.

Følgende handlinger kan ifølge direktivet falde ind under terrorkategorien:

* Legemsangreb, der kan have døden til følge.

* Alvorlige overgreb mod en persons fysiske integritet.

* Bortførelse eller gidseltagning.

* Massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, et transportsystem, en infrastruktur, herunder et edb-system, en fast platform på kontinentalsoklen, et offentligt sted eller en privat ejendom, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.

* Kapring af luftfartøjer, skibe eller andre kollektive transportmidler eller godstransportmidler.

* Fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport, levering eller brug af skydevåben, sprængstoffer, kernevåben, biologiske og kemiske våben samt, for så vidt angår biologiske og kemiske våben, forskning og udvikling.

* Spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, fremkaldelse af oversvømmelser eller eksplosioner med den følgevirkning, at menneskeliv bringes i fare.

* Forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyningen eller forsyningen med andre grundlæggende naturressourcer med den følgevirkning, at menneskeliv bringes i fare.

* Bestemte typer af ulovlige indgreb i informationssystemer.

* Fremsættelse af trusler om at ville begå en af ovenstående handlinger.

Kilder: Forslag til direktiv om bekæmpelse af terrorisme