Prøv avisen

Verden bliver fattigere og fattigere på fugle – og mennesket bærer en stor del af skylden

Sanglærken risikerer at blive udryddet i Danmark inden for de to næste generationer. Foto: Steffen Ortmann/Ritzau Scanpix

I takt med at mennesket breder sig på Jorden, bliver fuglearterne færre, fordi fuglenes levesteder og føde forsvinder. Men udviklingen kan vendes

Netop i disse måneder fløjter og kvidrer fuglene lystigt i de danske landskaber. Men selvom det ikke er til at høre, bliver der færre af fuglene i Danmark og resten af verden. Hele 40 procent af verdens godt 11.000 fuglearter er i tilbagegang, og cirka hver ottende fugleart, svarende til 1469 fuglearter, i et omfang, så den er truet af udryddelse.

Det fastslår en ny rapport fra den internationale fugleorganisation BirdLife International. Rapportens tal peger kun i én retning, fastslår seniorkonsulent hos organisationen og medforfatter til rapporten, Tris Allinson.

”Når det gælder verdens fugles tilstand, findes der desværre en støt, fortsat forringelse sted. I stigende grad drejer det sig også om fugle-arter, vi hidtil har opfattet som almindelige, som for eksempel den europæiske turteldue og lunden (søpapegøjen),” siger hun.

Truslerne mod fuglene har ifølge Tris Allinson det tilfælles, at de næsten uden undtagelse er menneskeskabte.

”Den største trussel er udvidelsen og intensiveringen af landbruget, som påvirker 74 procent af de udryddelsestruede fuglearter. Dernæst drejer det sig om tømmerhugst, invasive pattedyrsarter, jagt og klimaændringer,” siger hun.

Herhjemme er fuglearterne under et mindst lige så stort pres som på globalt plan, fordi Danmark er et lille og intensivt opdyrket landbrugsland, lyder det fra biolog i Dansk Ornitologisk Forening Knud Flensted.

I de seneste årtier er hjejlen og urfuglen blevet udryddet i Danmark, og storken og en række agerfuglearter som viben, agerhønen og sanglærken risikerer at blive udryddet inden for de kommende to generationer.

En del af forklaringen er større marker, færre små levesteder, beskårne læhegn, sprøjtning og gødskning og deraf følgende mindre føde til fuglene i form af frø og insekter.

Selvom mange danskere utvivlsomt vil savne synet og lyden af sanglærken og viben, vil fuglearternes forsvinden ikke skade naturens kredsløb. Problemet ligger et andet sted, siger Knud Flensted.

”At storken ikke længere yngler i Danmark, er isoleret set ikke noget problem, fordi storkearten nok skal overleve andre steder i verden. Men hvis man, som vi gør, opfatter storkens forsvinden fra Danmark som et udtryk for, at naturen får mindre og mindre plads, så er det et stort problem,” siger Knud Flensted.

Men der findes også eksempler på, at det med relativt enkle midler er muligt at sikre fuglenes overlevelse, fortæller Tris Allinson.

”Siden 2000 er mindst 25 fuglearter rundtomkring i verden rykket ud af højrisikozonen for udryddelse som følge af vellykket naturbeskyttelse,” siger hun.

Herhjemme er blandt andet havørnen, vandrefalken, glenten, skarven og konge-ørnen da også vendt tilbage efter at have været forsvundet i en årrække.